Projektbidrag

Yrkesutbildade personer: Kategori 4, projektbidrag

Bidraget är avsett för  konstnärsgrupper för att genomföra nya och innovativa projekt samt för projekt som främjar invånarnas delaktighet, gemenskap, välbefinnande eller sociala jämlikhet genom konst och kultur. Bidraget är av engångskaraktär och i första hand avsett för professionella grupper.

Bidraget är endast avsett för att skapa konstnärligt innehåll, inte för andra fasta kostnader, så som hyresutgifter eller apparatanskaffningar. Projektbidraget är inte avsett för att finansiera aktörens, så som en förenings, normala verksamhet.

Projektet ska leda till ett konstnärligt resultat för Åbo stad eller nya modeller för att producera kulturtjänster. Bedömningsgrunderna är utöver konstnärlig kvalitet innovation, ökande av stadens dragningskraft, projektets mångsidighet, samarbete med andra aktörer och antal samarbetspartner.

Projektbidraget beviljas i regel inte till sådana förening eller konstnärer som redan erhåller ett bidrag eller stipendium från en annan kategori.