Ungdomsfullmäktiges regler för beviljande av projektpengar

Reglerna för projektfinansieringen som Åbo ungdomsfullmäktige beviljar (uppdaterad 2019):

Vad är projektfinansieringen som ungdomsfullmäktige beviljar

- Åbo ungdomsfullmäktige delar årligen (januari–februari) ut pengar för ungas projekt från ansla-gen för deltagande och hörande av ungdomar

- Målet med projektfinansieringen är att aktivera unga att förverkliga operativa projekt som så många unga som möjligt kan ta del av (t.ex. evenemang, temadagar osv.)

- Ungdomsfullmäktiges ordföranden gallrar bort projekt som inte följer reglerna för projektfinansie-ringen

- Projektet ska vara planerat, förverkligat och utvärderat i rapporteringsblanketten av unga

- 10 000 € / år har budgeterats för verksamheten, maximibeloppet på projektfinansiering som bevil-jas är 2000 euro per projekt

- De unga som har ansökt projektfinansiering presenterar sina projekt för Åbo ungdomsfullmäktige i ungdomsfullmäktiges möte i mars. Ungdomsfullmäktige avgör genom att rösta vilka projekt som beviljas finansiering och hur mycket

- Projekten som beviljas finansiering genomförs, rapporteras och finansieras under ansökningsåret

- Efter att projektet slutförts rapporteras den genom att fylla i en rapporteringsblankett, som finns på www.turku.fi/nuvaraha. Blanketten bifogas till ansökningsblanketten för projektfinansiering i systemet https://lomakkeet.turku.fi

Vem kan söka?

- Ungas grupper med minst tre medlemmar i åldern 13–19 år, som bor eller studerar i Åbo kan an-söka om projektfinansiering

- En grupp som ansöker projektfinansiering ska ange en myndig ansvarsperson som kan vara en medlem i gruppen, lärare, skolhandledare, handledare för en ungdomslokal, vårdnadshavare el-ler annan myndig person

- Ansvarspersonen fyller i ansökningsblanketten för projektfinansiering (I blanketten Grunduppgif-ter väljs Arbetsgrupp/verksamhetsgrupp som verksamhetsform för den sökande) och ansvarar för projektets utgifter och rapportering tillsammans med gruppen

Hur ansöker man

- Projektfinansiering ansöks elektroniskt i systemet https://lomakkeet.turku.fi. Projektfinansiering kan ansökas då ansökningstiden är i gång i januari–februari för projekt som genomförs under samma år

Anskaffningar och penningrörelse

- Tjänster/tillbehör som behövs för att genomföra projektet 1) skaffas med en beställningsblankett som fås av ungdomssekreteraren, varefter räkningen från anskaffningsplatsen skickas direkt till Åbo ungdoms-tjänster, eller 2) genom att betala anskaffningarna först själv och bifoga kvittona i blanketten för återbe-talning i systemet https://lomakkeet.turku.fi. Kvittona ska överföras i systemet senast 15.12 för att återbetalningen kan göras från projektårets anslag

Begränsningar

- Projektfinansieringen får endast användas för det projekt som finansieringen sökts till

- Verksamheten som stöds av projektfinansieringen ska vara rusmedelsfri

- Projektfinansiering beviljas inte:

 för anskaffning av maskiner, anordningar eller möbler

 för löner, men betalning av arvode för utomstående tjänsteproducenter är möjligt (arvode för upp-trädande, föreläsare e.d.)

 för profitdriven verksamhet

 för penninginsamling

 för hyra på band- e.d. hobbyutrymme

 för den sökande bakgrundsinstansens normala verksamhet

 för etablerad verksamhet eller retroaktivt