Allmän anvisning för kulturnämndens bidrag och stipendier

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress
Åbo stads kulturnämnd
PB 248, 20101 Åbo

Mer information

Besöksadress
Västra Strandgatan 1
20100 Åbo

ÅBO STADS KULTURNÄMNDS BIDRAG OCH STIPENDIER

Bidragssökanden ska vara ett Åbo-baserat, allmännyttigt samfund, en stiftelse eller ett allmännyttigt företag (kategorier 1a, 1b, 2, 3, 4 och 5), en arbetsgrupp (kategorier 2, 3, 4 och 5) eller en ovan nämnd aktör vars verksamhet sker i Åbo. Bidragssökanden ska vara en privatperson bosatt i Åbo (kategorier 6 och 7). Bidrag och stipendier beviljas inte till enskilda näringsidkare eller vinstdrivande företag.

Bidragen och stipendierna ska riktas till skapandet av konstnärligt innehåll. I ansökningar om verksamhetsbidrag (kategorier 1a, 1b, 2 och 3) kan även ingå lokalkostnader. Bidrag beviljas inte till apparatanskaffning, publiceringsverksamhet, inspelningar, studier, examensarbeten, resor eller klädsel. Stipendier beviljas inte för lokalhyra, resor, anskaffning av utrustning, inspelningar, publikationer, studier, slutarbeten eller examensarbeten. Bidragen och stipendierna är prövningsbaserade.

Aktörer som ansöker om bidrag eller stipendier ska på ett vederbörligt sätt lämna en redovisning för användningen av föregående års bidrag. Om en redovisning inte har lämnats eller om den är bristfällig, kan aktören inte beviljas nytt bidrag eller stipendium. Närmare anvisningar om redovisningen och nödvändiga bilagor finns i avsnittet ”redovisning för användning av bidrag eller stipendium”.

Beslut om bidrag och anvisning för redovisning för användning av bidrag eller stipendium skickas till bidragets eller stipendiets mottagare efter kulturnämndens beslut. Beslutet och anvisningen skickas per e-post om sökanden i bidrags- eller stipendieansökan har gett sitt samtycke till elektronisk delgivning.  Annars skickas beslutet och anvisningen per post.

SÖKA BIDRAG ELLER STIPENDIUM

Ansökningstiden för Åbo stads kulturnämnds bidrag och stipendier äger årligen rum i oktober. Ansökan kan lämnas på finska eller svenska.

Bidrag eller stipendium söks via ett elektroniskt system. Frågorna i ansökningsblanketten ska besvaras. Dessutom ska nödvändiga bilagorna bifogas. Registrerade föreningar (sökanden som är föreningar i kategorierna 1a, 1b, 2, 3, 4 och 5) ska lämna en verksamhetsplan och budget för året då bidraget ansöks samt föregående års verksamhetsberättelse och bokslut, vilka undertecknats av föreningens ansvarsperson (resultat- och balansräkning samt undertecknad revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse). Arbetsgrupper (sökanden som är arbetsgrupper i kategorierna 2, 3, 4 och 5) ska lämna en arbetsplan, kostnadskalkyl och meritförteckningar för de ansvariga aktörerna. Privatpersoner (kategorierna 6 och 7) ska lämna en meritförteckning och en arbetsplan som bilagor. Andra än elektroniska bilagor (t.ex. arbetsprover, böcker, cd-skivor, portfolier o.s.v.) kan också skickas per post. Alla bilagor ska bära sökandens namn. Ansökningar som kommer in efter att ansökningstiden är över tas inte upp till behandling.

Ekonomin för en aktör i kategori 1, 2 och 3 får inte grunda sig endast på kulturnämndens bidrag. Bidraget som kulturnämnden beviljar får täcka högst 80 procent av den sökande aktörens utgifter.

BESLUTFATTNING

Bidragen och stipendierna presenteras av fritidssektorns sektordirektör och besluten fattas av Åbo stads kulturnämnd. I regel fattas beslut för kategorierna 1 och 7 senast i december före året för vilket bidraget beviljas, för de övriga kategorierna i januari eller februari året då bidraget beviljas.   Besluten meddelas till alla sökanden.

UTBETALNING

Bidraget eller stipendiet utbetalas efter beslutet vunnit laga kraft. Bankkontots innehavare ska vara samma som den som ansöker om bidraget. Bidrag som beviljas till förening utbetalas inte på privatpersoners privata konton. Bidrag som beviljas till arbetsgrupper utbetalas på arbetsgruppens konto eller den sökande personens bankkonto, varvid denne är personligt ansvarig för det hur bidraget används och att en redovisning av användningen görs upp.

ANVÄNDA BIDRAG ELLER STIPENDIUM

Ett beviljat bidrag eller stipendium ska användas för det ändamål och under det kalenderår, för vilket det har beviljats.

ANBUDSFÖRFARANDE (LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING 348/2007)

Vid upphandlingar med privata varu- eller tjänsteproducenter ska bestämmelserna om offentlig upphandling iakttas. Lagen tillämpas också på privata förenings upphandlingar om man för upphandlingen erhållit ett bidrag som är större än hälften av upphandlingens värde.

ÄNDRING AV ANVÄNDINGSÄNDAMÅL OCH ÅTERBETALNING AV BIDRAG ELLER STIPENDIUM

Om det beviljade bidraget eller stipendiet inte kan användas för det ändamål det beviljats för, ska sökanden betala tillbaka det utbetalade bidraget eller stipendiet eller en del av det eller skriftligt i en fritt formulerad ansökan be kulturnämnden om en förskottsändring av användningsändamålet. Ett bidrag eller stipendium som används på fel sätt debiteras tillbaka.

Om mottagaren av bidraget eller stipendiet inte ger en acceptabel redovisning för användningen av det beviljade bidraget eller stipendiet inom utsatt tid, kan det beviljade bidraget eller stipendiet debiteras tillbaka.

REODVISNING FÖR ANVÄNDNING AV BIDRAGET ELLER STIPENDIET

Mottagare av ett bidrag eller stipendium ska till kulturnämnden lämna en redovisning för användningen av bidraget eller stipendiet. Redovisningen skickas via det elektroniska systemet.

Arbetsgrupper som inte är registrerade föreningar (bidragsmottagare som arbetsgrupper i kategorierna 2, 3, 4 och 5) och privatpersoner (kategorierna 6 och 7) ska lämna redovisningen före utgången av året för vilket bidraget beviljas. Redovisningen ska innehålla en fritt formulerad redovisning av arbetet, en kostnadskalkyl för arbetet som undertecknats av sökanden och dokumentation över arbetet (t.ex. fotografier, kritik, tidningsurklipp o.s.v.).

Registrerade föreningar (bidragsmottagare som är föreningar i kategorierna 1a, 1b, 2, 3, 4 och 5) ska lämna in redovisningen före slutet av juni året efter året för vilket bidraget beviljades. Redovisningen ska innehålla föreningens bokslut som undertecknats av föreningens ansvarsperson (resultat- och balansräkning och en undertecknad redovisnings- eller verksamhetsgranskningsberättelse) och föreningens verksamhetsberättelse. Kulturnämndens bidrag och andra allmänna bidrag som erhållits för verksamheten ska anges som separata punkter på intäktssidan i bokslutet. Dessutom ska övriga bidrag och stipendier som erhållits för året i fråga specificeras i bokslutets kommentarer och noter.

Om redovisningen inte lämnas eller den är bristfällig kan bidraget eller stipendiet eller en del av det debiteras tillbaka. Avsaknad av en redovisning eller en bristfällig redovisning utgör också ett hinder för att bevilja bidrag och stipendier nästa gång.

Övervakning av användingen av bidragen ordnas så att verksamheten och ekonomin av varje aktör som beviljas bidrag kan årligen granskas närmare.