Aningais

Mången resenär anländer till Åbo via Aningais och kollektivtrafikstationerna som ligger i anslutning till området. Området som sträcker sig från Trätorget via Aningaisbron ända fram till bangården kommer att utvecklas inte bara som ett multimodalt centrum för trafik och logistik utan också som en stark knutpunkt för boende, arbete och upplevelseverksamhet.

Aningais projekthelhet innefattar bl.a. det ambitiösa anslutandet av resecentrumlösningen till centrumområdets helhetsutveckling. Därtill innefattar projektet även området kring Trätorget och konserthuset, utvecklandet av området kring Barkplan och utvecklandet av Åbo bangårdsområde. 

För resecentret siktar man på att Aningaisområdet får en ny samterminal för kollektivtrafiken samt att det blir ett trivsamt och funktionsmässigt mångsidigt stadsdelscentrum. Läget som stadsregionens trafikknutpunkt gör det möjligt för moderna förbindelser som också svarar på framtida behov, samt smidiga byten från ett färdmedel till ett annat.

Projekt och planer anknutna till Aningais: