Spetsprojektet för utvecklandet av centrum

Utvecklandet av centrum

 • Projektet startades med stadsfullmäktiges beslut år 2016.
 • Den sektorsövergripande arbetsgrupp som funderat på framtiden för Åbo stadskärna publicerade sin vision för centrum 14.8.2017.
 • De öppna Turku Future Forum-tillfällena har fungerat som stöd för utvecklingsarbetet.

Tilläggsuppgifter:

Projektdirektör Timo Hintsanen

Centrumvisionen (på finska)

#keskustankehittäminen
#turkufutureforum 
#åbogörnytt

Utvecklandet av centrumområdet är ett av Åbo stads strategiska spetsprojekt. Projektet siktar på övergripande stadsutveckling och man strävar efter att stärka centrumområdets konkurrenskraft och dragningskraft ur såväl näringslivets och turismens som ur boendets synvinklar. Vårt läge intill världens vackraste skärgård samt som ett 800 år gammalt historiskt centrum ger Åbo en strålande möjlighet att med sina styrkor bli även internationellt känd.

Utvecklandet av centrumområdet i Åbo styrs av tre tyngdpunkter:

 1. ett tillgängligt centrumområde som det är lätt att röra sig i
 2. ett kommersiellt attraktivt centrum samt
 3. ett trivsamt och livligt centrum som möjliggör möten. 

Livskraften i centrumet uppstår från att möjliggöra nya bostadsformer, från att möjliggöra projekt som stöder handel och utvecklandet av arbetsplatser samt från att utveckla nya tjänster och evenemang i centrumet.

De främsta utvecklingsåtgärderna för centrum riktas till:

 • Kärncentrum
 • Aningais
 • Vanhakaupunki
 • Havsnära Åbo
 • Trafik och rörlighet

Målet med spetsprojektet är:

 • att förbättra offentliga stadsrum och attraktionskraft året runt;
 • förena centrumets funktionalitet;
 • säkra förutsättningar för livligt kulturliv och aktiv evenemangsverksamhet i centrumet;
 • öka centrumområdets invånar- och arbetsplatsantal;
 • återställa tilltron till centrumet som ett lönsamt investeringsobjekt
 • säkerställa centrumområdets tillgänglighet och möjligheter till att röra sig smidigt med alla färdmedel
 • främja centrumområdets möjligheter att fungera som en innovationsplattform för digitaliserade och andra nya tjänster.

Generalplaner och linjedragningar kopplade till spetsprojektet:

Stadens andra spetsprojekt: