Den färska rapporten visar att Åbobornas upplevelse om sitt eget välmående har förbättrats samt lyckokänslor och motioneringen har ökat. Åboborna är nöjda med säkerheten i sina bostadsområden och regionala skillnaderna i välfärden har minskat de senaste åren. Välbefinnandet fördelas ändå ojämnt. I den varannan vecka publicerade artikelserien bekantar man sig med den omfattande välfärdsberättelsen.

Bekanta dig med den omfattande välfärdsberättelsen

Den omfattande välfärdsberättelsen är en lagstadgad rapport om kommunens invånarnas hälsa och välfärd samt om åtgärder som har vidtagits som bör publiceras en gång under varje fullmäktigeperiod.

Omfattande välfärdsberättelsen som publiceras vart fjärde år skapar en helhetsbild om Åbobornas välfärd. I berättelsen förs fram välfärdens utmaningar och ges rekommendationer hur stadsbornas välfärd kunde ökas i fortsättningen.

Välfärdsberättelsen baserar sig på flera källor. Man har utnyttjat tillexempel THL:s, polisstyrelsens och olika ministeriers undersökningar och databaser. Fem centrala observationshelheter steg fram genom att kombinera och analysera informationskällor’, som speglar Åbobornas välfärd och dess utveckling på ett långt sikt.

Fem centrala observationer om Åbobornas välfärd

  • Åboborna upplever att de mår bra men välfärden fördelas ojämnt.
  • Barn och ungdomar i Åbo är nöjda med sitt liv.
  • Åboborna är oroade över psykisk hälsa, arbets- och funktionsförmåga och ekonomi.
  • Man ska fästa uppmärksamhet vid Åboelevernas vardag.Det finns stora skillnader mellan bostadsområdena i Åbo.

Hur går vi vidare?

I rapporten steg fram fyra för välfärden centrala fenomen och utmaningar som anknyter sig till dessa:

  • Den förändrade åldersstrukturen, som påverkar tillexempel på en förändring i behovet av tjänster. År 2020 kommer antalet Åbobor över 65 år att vara en femtedel mer än nu.
  • Psykiska resurser: oron över den psykiska hälsan har ökat i alla åldersgrupper.
  • Om utmaningarna med arbets- och funktionsförmågan börjar redan i barndomen, kan de fortsätta genom livet.
  • Jämlik områdesutveckling försäkras med att anpassa utvecklandet av det fysiska och digitala servicenätet och den fysiska miljön samt med att möta de områdesvisa behoven. På det sättet förstärks områdenas dragnings- och kvarhållningskraft.

Hela staden tillsammans måste i allt högre grad möta välfärdsutmaningar men det måste vi göra även områdesvis på grund av fenomenens karaktär. Partnerskap och överskridning av förvaltningsgränser är väsentliga sätt att hitta lösningar till dessa utmaningarna. De observerade utmaningarna måste också beaktas i fortsättningen tillexempel i strategiska program, spetsprojekt och i reformen av förvaltningen.

Samtidigt som den omfattande välfärdsberättelsen finslipades bröt den globala coronaviruspandemin ut. Den kommer att påverka verksamheten på alla sektorer för välfärd och hälsa under den närmaste tiden. Ju bättre välfärds- och hälsosituationen och strukturerna i samhället är, desto bättre förutsättningar har samhället att klara sig även i undantagsförhållanden. I undantagsförhållanden betonas särskilt kärnbudskapet i den omfattande välfärdsberättelsen att det är viktigt att göra tillsammans när det gäller att upprätta och främja hälsa och välfärd.

Nyckelord: