Verksamhetsbidrag till allmännyttiga sammanslutningar

ANSÖKAN OCH ANVISNINGAR

Inloggning i bidragssystemet Kulta2
Ansökan om bidrag och anvisningar

MER INFORMATION

förvaltningskoordinator Tanja Tuominen

Målgrupp

Allmännyttiga sammanslutningar i Åbo som inte söker bidrag från stadens sektornämnder (idrotts-, kultur- eller ungdomsnämnden eller social- och hälsovårdsnämnden).

Ändamål för vilka bidrag kan sökas

Bidraget är avsett för att stöda sammanslutningars verksamhet som följer stadgarna och verksamhetsplanen. Bidraget beviljas för ett kalenderår.

Ansökningstid

Verksamhetsbidrag för nästa kalenderår söks i oktober året innan. Ansökningstiden är 1.10–31.10 och ansökningarna behandlas en gång om året. Försenade ansökningar behandlas inte.

Bilagor till ansökan och utbetalning av bidraget

Till ansökan ska bifogas följande dokument som godkänts av sammanslutningen:

  • verksamhetsplan för bidragsåret
  • budget för bidragsåret och
  • det senaste (undertecknade)
    • bokslutet (resultaträkning och balansräkning)
    • revisionsberättelse/verksamhetsgranskningsberättelse
    • verksamhetsberättelse
  • Nya sammanslutningar som söker bidrag för första gången ska även lämna in sina stadgar

Om de begärda bilagedokumenten fastställs efter att ansökningstiden går ut, ska ett utkast till förslag bifogas till ansökningen. Dokument som har lämnats in under den föregående ansökningsomgången beaktas i tillämpliga delar.

Bidraget kan betalas först när de fastställda bilagedokumenten har lämnats in. Bidraget betalas in på det bankkonto som sammanslutningen uppgett i sin ansökan i början av året. Bidrag som överskrider 10 000 euro betalas i två poster, av vilka den senare betalas i augusti.

Nyckelord: