Hankintastrategia

Hankintastrategian tavoitteena on tukea Turun kaupunkistrategian sekä strategiaa tukevien ohjelmien ja hankkeiden toteuttamista. Hankintastrategian laadinnassa on hyödynnetty 9.9.2020 julkaistua Suomen ensimmäistä kansallista julkisten hankintojen strategiaa sekä Suomen kiertotalouden tiekarttaa. Kansallisen hankintastrategian valmistelutyössä ovat olleet mukana mm. julkisia hankintoja tukevien asiantuntijaorganisaatioiden ja tarjoajien edustajia kuten Suomen Yrittäjät. Hankintastrategiassa ei käsitellä palvelujen tuotantotapoja koskevia linjauksia.

Hankintastrategiassa painopisteinä ovat vastuullisuus sekä taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vaikuttavuus. Hankintastrategiassa on kahdeksan pääteemaa, jotka ovat strateginen tiedolla johtaminen, hankintojen vaikuttavuus, hankintataitojen kehittäminen, terve kilpailu ja toimivat hankinnat, innovaatiot sekä taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Kullakin hankintastrategian teemalla on tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit.