Ravintoloiden ulkotarjoilualueet

Tämän sivun alta löydät tietoa ulkotarjoilualueiden perustamisesta ja laajentamisesta. Tutustu ohjeisiin huolellisesti.

Ole yhteydessä rakennusvalvontaan toimenpidelupaan liittyvissä asioissa.

Alla olevien tietojen lisäksi tutustu ympäristöterveyden laatimiin ohjeisiin.

Väliaikaiset terassit ja parklet

Kun kyseessä on ulkotarjoilualueen rakentaminen tai laajentaminen katualueelle, edellytetään rakennusvalvonnasta haettavaa toimenpidelupaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 126§).

Parkletilla tarkoitetaan pysäköintiruutua, joka otetaan tilapäisesti muuhun käyttöön. Kivijalkayritys voi hakea liiketilansa edustalla sijaitsevaa 1-2kpl ruutua parklet-käyttöön ja perustaa ruutuun terassin tai muuta paikkaan sopivaa toimintaa. Parklet-ruudun voi vuokrata kesäkaudeksi eli kesä-syyskuuksi. Parkletissa maanhaltija ja liikennesuunnittelu arvioivat mikä merkitys parkkiruutujen luvittamisessa on kivijalkakaupoille, keskustan saavutettavuudelle ja yleiselle liikenteen toimivuudelle.

Toimenpidelupa pohjautuu huolelliseen suunnitteluun ja edellyttää pätevän suunnittelijan. Keskusta-alueen terassilta edellytetään, että terassi on paikan henkeen sopiva. Kalusteiden tulee olla kevyitä ja siroja; helposti siirreltäviä ja pinottavia tai muulla tavoin varastoitavia. Kaikki kalusteet ja mainokset tulee esittää toimenpideluvan yhteydessä. Ohikulkua tai alueen muuta käyttöä haittaavia kiinteitä rakennelmia ei sallita. Terassin sijoittamisessa katualueelle on kiinnitettävä erityistä huomiota jalankulun, pyöräilyn ja ajoneuvoliikenteen toimivuuteen.

Luvan hakeminen

Toimenpidelupaa haetaan Turun sähköisessä lupa-asiointipalvelussa ePermit. Palvelu edellyttää vahvan tunnistautumisen. Luvan hakemisen yhteydessä on ilmoitettava hankkeen pää- ja rakennussuunnittelija sekä vastaavatyönjohtaja.

Hankkeen vaativuusluokka on keskusta alueella rakennussuunnittelijan osalta vaativa. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa, että hankkeen suunnittelijan on oltava arkkitehti tai rakennusarkkitehti. Edellytetyt pää- ja rakennussuunnittelija sekä vastaavatyönjohtaja voivat olla sama henkilö.

Luvan hakeminen edellyttää (luvanhakija):

 • pätevän suunnittelijan,
 • pätevän suunnittelijan laatimat lupapiirustukset,
 • katualueen vuokrasopimuksen/tontin haltijan suostumuksen,
 • valtakirja luvan hakijalle,
 • valokuva terassialueesta,
 • naapurien kuulemisen.

Luvan myöntämisen edellytykset:

 • liikennesuunnittelun puolto,
 • ympäristöterveyden puolto,
 • ulkotarjoilualueet tulee sijoittaa siten, ettei niiden käytöstä aiheudu ympäristölle terveydellistä haittaa, kuten hajua, käryä, nokea tai liiallista melua,
 • osalle ulkotarjoilualueelle on järjestettävä esteetön pääsy ja se on suunniteltava liikkumisesteisille soveltuvaksi,
 • jätehuollon ja pelastusreittien toimivuus ja huomaamattomuus. Tämän lisäksi terassi ei voi vaikeuttaa muiden tonttien jätehuoltoa tai pelastustoimia.
 • riittävät wc-tilat.

Lupapiirustukset

Pääpiirustusten on oltava yhtenäisenä asiakirjana. Piirustusten mittakaavan on oltava asian käsittelyn kannalta tarkoituksenmukainen ja piirustusten on oltava ilmoitetun mittakaavan mukaisia. Kuhunkin piirustukseen on sisällyttävä nimiö, joka sisältää suunnitelman yksilöintitiedot ja tiedot suunnittelijasta. Lupapiirustuksista tulee ilmetä rakennuspaikka ja toimenpiteet yksiselitteisesti. Lisätietoa täältä. (12.3.2015/216)

Asemapiirros

 • nimiöllä varustettu asemapiirros mittakaavassa 1:200, josta ilmenee terassialueen sijainti, vuokra-alueen rajaus ja tarkat mitat,
 • korkeusasemat,
 • asiakaspaikkamäärä ulkona ja sisällä erikseen,
 • wc-tilojen määrä ja saavutettavuus,
 • jätepisteiden sijainti ja tyhjennyksen periaate,
 • katualueelle jäävä vapaan kulkuväylän mitta, jalkakäytävän vapaan kulkuväylän leveyden tulee kuitenkin aina olla vähintään 2100 cm. Vilkkailla kulkupaikoilla ja kapeilla kaduilla katualueen vapaa kulkuleveys arvioidaan tapauskohtaisesti lupakäsittelyn yhteydessä.
 • kulkureitit, sisäänkäynnit sekä katualueella mahdollisesti olevat puut ja muut esteet sekä kaivot.
 • Pohjapiirustus ja julkisivupiirustukset
 • pohja- ja julkisivupiirustukset mittakaavassa 1:100, joissa esitetään terassialue liikehuoneistoineen kokonaisuudessaan
 • kalusteet, aurinkovarjoista, seinäkkeet, istutukset, mainokset tms., liittyminen ympäröiviin rakenteisiin, käytettävät materiaalit ja värit.
 • asiakaspaikkojen osoittaminen,
 • terassialueen tarjoilun on tapahduttava terassialueella ja sille on varattava riittävä tila,
 • wc-tilat,
 • tarjoilupiste terassialueella.

Vastuuhenkilöt

Hankkeen vaativuusluokka on keskusta-alueella rakennussuunnittelijan osalta vaativa. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa, että hankkeen suunnittelijan on oltava arkkitehti tai rakennusarkkitehti. Edellytetyt pää- ja rakennussuunnittelija sekä vastaavatyönjohtaja voivat olla sama henkilö.

Naapureiden kuuleminen

Naapureiden kuulemista edellytetään toimenpideluvissa. Hakija voi kuulla naapurit itse Turun kaupungin sivuilta löytyvällä lomakkeella tai se voidaan tehdä virkatyönä, joka on maksullinen palvelu. Naapurien suostumus on ladattava sähköiseen lupapalveluun.

Mikäli naapureiden kuuleminen tehdään virkatyönä kuulemiskirjeillä, naapureilla on 14 vrk valitusaika, jota ennen lupapäätöstä ei voida tehdä. Mikäli naapurien kuulutus virkatyönä tehdään lehtikuulutuksella, on kuulemisaika lyhyempi. Hakijan on lupahakemuksen yhteydessä ilmoitettava naapurien kuulemistavasta.

Terassialueen naapureita ovat ne kaikki kiinteistöt, mitkä rajautuvat terassialueen läheisyyteen kadun molemmin puolin ja ne kiinteistöt joihin terassin sijoittamisella on vaikutusta.

Mikäli naapuri huomauttaa hankkeesta, pyydetään hakijalta vastine. Vastine on ladattava sähköiseen lupapalveluun. Mikäli hakija on hakenut ennalta-aloitusta, voi terassin ottaa käyttöön luvan myöntämisen jälkeen, vaikka naapuri on huomauttanut hankkeesta.

Ennalta-aloituksen myöntäminen

Toimenpidelupaan voi hakea ennalta-aloitusta. Terassin toteuttaminen voidaan silti aloittaa vasta, kun lupapäätös on tehty, mutta hakijan ei tarvitse odottaa luvan lainvoimaiseksi tuloa (päätöksestä noin 14 vrk). Ennalta-aloitus on maksullinen.

Lausunnot

Lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä rakennusvalvonnan lupakäsittelijä kuulee liikennesuunnittelua ja ympäristöterveyttä suunnitelmista. Lupahakemuksen sujuvan käsittelyn takaamiseksi on suunnitelmissa esitettävä pyydetyt asiat. Suunnitelmia voidaan joutua täydentämään käsittelyn yhteydessä.

Lupapäätöksen jälkeen

Tilaa käyttöönottokatselmus tarkastusinsinööri Max Taka-Pramilta. Käyttöönottokatselmuksen yhteydessä terassialueen raja on merkittävä maastoon.

Suunnittelu- ja toteutusohjeet

Rakenteet ja kalusteet

 • Keskusta-alueen terassit tulee lähtökohtaisesti toteuttaa olemassa olevaan katutasoon. Erilliset pohja-, katos- pergola-, tai muut rakenteet eivät ole lähtökohtaisesti myönnettävissä ja ne käsitellään tapauskohtaisesti.
 • Terassien rajaamisessa tulee käyttää ensisijaisesti köysiaitaa, jossa on metallitolpat, tai muita kevyitä rajauksia kuten istutuksia. Rajauksen tulee olla näkövammaisen havaittavissa. Terassien umpinaista rajaamista ei puolleta keskusta-alueella. Jos rajauksessa käytetään istutusastioita, niiden tulee olla helposti siirreltäviä. Istutusten tulee sopia kokonaisuuteen ja ne tulee hoitaa hyvin.
 • Keskusta-alueen aurinkosuojat ovat pääsääntöisesti irrallisia päivänvarjoja. Erityistapauksissa voidaan sallia myös muunlainen, esimerkiksi tiettyä paikkaa varten suunniteltu suoja. Tuotteiden mainostamista aurinkosuojissa ei pääsääntöisesti hyväksytä keskusta-alueella.
 • Suositeltavia kalustemateriaaleja ovat puu ja metalli, tietyin poikkeuksin muovi. Valkoiset kalusteet ovat pääsääntöisesti häikäisevyytensä ja likaantumisarkuutensa vuoksi kiellettyjä.
 • Ulkona sijaitsevan mahdollisen tarjoilupisteen tulee olla "tiskimäinen" ja helposti liikuteltava. Tarvittaessa se tulee olla varastoitavissa esim. yöajaksi. Tarjoilupisteeseen liittyvät vesi- ja sähkö-vedot on toteutettava siististi.

Mainostaminen

 • Mainostamisen tulee olla hillittyä ja siististi toteutettua. Terassikalusteissa ja aurinkosuojissa mainostaminen on epäsuotavaa. Kaikki terassin somisteet ja mainoslaitteet pitää sijoittaa vuokra alueen sisäpuolelle.

Jätehuolto

· Terassin jätehuollon tulee toimia ravintolan tiloissa ja se tulee järjestää mahdollisimman huomaamattomasti.

Wc-tilat

Wc-tilojen lukumäärä määräytyy joko sisä- tai ulkoasiakaspaikkojen mukaan riippuen siitä, kummassa paikkoja on enemmän.

 

Toimenpideluvan maksullisuus

Toimenpidelupa koostuu eri maksuista. Alla olevat hinnat koskevat ulkotarjoilualueiden lupamaksuja.

 • 4.2 § ”Ravintolan terassit” 450 €
 • 7.2 § ”Vähäinen poikkeus, kpl” 200 €
 • 20.1 § ”Aloittamisoikeus eli ennalta-aloitus” 530 €

Jos lupamenettelyssä joudutaan kuulemaan naapurit kuitenkin viran puolesta, kyseeseen tulee taksan kohta

 • 19.1 § ”Lupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen naapurikiinteistöä kohti” á 70 €

PALAUTETTA TERASSEISTA

Kaikista Turun kesäterasseista (yhteisterassit, ravintoloiden terassit) voi lähettää palautetta kaupungille Palautepalvelussa.