Turvallisuus

Lisätietoa turvallisuudesta

Ota yhteyttä

Hyvin toteutetut turvallisuusjärjestelyt edistävät tapahtuman sujuvuutta ja häiriöttömyyttä. Järjestäjä on vastuussa tapahtuman turvallisuudesta.

Tapahtumien turvallisuutta velvoittavat monet lait ja suositukset. Riskejä arvioitaessa tulee huomioida tapahtuman kohdeyleisö, osallistujamäärä, ajankohta, sijainti ja muut tapahtumakohtaiset tekijät, kuten erikoistehosteiden käyttö. Mahdollisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi rakennelmien sortuminen, rajuilmat, ihmisten pakkautuminen, väkivalta, sekä vesialueiden läheisyys

Tapahtumaturvallisuuden suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja suunnitelmat on hyvä laatia yhdessä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Järjestäjän ei kuitenkaan tarvitse olla turvallisuusalan ammattilainen toteuttaakseen turvallisen tapahtuman.

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Tapahtumaa suunnitellessaan järjestäjän tulee laatia turvallisuussuunnitelma, joka liitetään osaksi poliisille tehtävää yleisötilaisuusilmoitusta. Yli 200 osallistujan tai muuten riskialttiista tapahtumista tehdään myös pelastussuunnitelma. Tapahtuman riskialttiuteen vaikuttavat esimerkiksi kohdeyleisö ja käytetyt erikoistehosteet.

On erityisen tärkeää laatia turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat huolella, sillä niiden avulla pystytään ennaltaehkäisemään riskejä ja varautumaan vaaratilanteisiin. Ohjeet onnettomuustilanteessa toimimiseen ovat ensiarvoisen tärkeitä sekä tapahtuman työntekijöille että osallistujille.

Uloskäynnit

Tapahtuman järjestäjän tulee varmistaa, että turvallisuus toteutuu koko tapahtuman ajan. Myös saapuessa ja poistuessa. Turvallisuuden takaamiseksi on uloskäynneille määritelty minileveydet: 

Osallistujamäärä < 240 uloskäynnin minileveys 1200mm
Osallistujamäärä > 240: jokaista 60 osallistujaa kohden uloskäynnin minimileveys +400mm

Kuluttajaturvallisuuslaki

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan tapahtumanjärjestäjän on noudatettava huolellisuus- ja ilmoitusvelvollisuutta sekä tarvittaessa laadittava turvallisuusasiakirja.

Huolellisuusvelvollisuus

Huolellisuusvelvollisuus velvoittaa kaikki tapahtumanjärjestäjät varmistamaan, ettei tapahtuma aiheuta vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Järjestäjän on  tunnistettava tapahtumasta aiheutuvat vaarat ja toteutettava toimenpiteitä vaaratilanteiden estämiseksi.

Tapahtumanjärjestäjän tulee huolehtia, että henkilöstön osaaminen on riittävää ja että tapahtumassa käytettävät välineet ja laitteet ovat turvallisia. Myös tapahtuman toteuttamiseen osallistuvien alihankkijoiden on noudatettava huolellisuusvelvollisuutta.

Huolellisuusvelvollisuus edellyttää myös, että tapahtumanjärjestäjä tiedottaa osallistujia kaikista turvallisuuden kannalta tarpeellisista tiedoista ennen tapahtuman alkua ja myös sen aikana.

Tapahtumanjärjestäjän on myös pidettävä kirjaa tapahtuman aikana tapahtuneista onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista. Onnettomuuskirjanpidon toteuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää yhteistyötä ensiapupalveluita tuottavan toimijan kanssa.

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja on tapahtumanjärjestäjän kirjallinen kuvaus siitä, miten palvelun turvallisuus on järjestetty. Se on ensisijaisesti tapahtumanjärjestäjän oma työkalu, mutta  turvallisuusasiakirja on toimitettava valvontaviranomaiselle sitä pyydettäessä.

Turvallisuusasiakirjan tarve harkitaan aina tapauskohtaisesti. Turvallisuusasiakirja on laadittava ennen tapahtuman alkamista, jos tapahtuma sisältää merkittävän riskin, joka voi toteutuessaan aiheuttaa vaaraa jonkun turvallisuudelle. Riskin voi aiheuttaa suuri yleisömäärä (yli 2 000 hlö) tai muu erityinen riski.

Turvallisuusasiakirjan voi tarvittaessa yhdistää muihin vaadittuihin turvallisuusdokumentteihin (esim. pelastussuunnitelma).

Ilmoitusvelvollisuus

Tapahtumajärjestäjän on ilmoitettava välittömästi tietyistä tapahtumien aikana sattuneista tapaturmista tai läheltä piti -tilanteista Tukesiin.

Ilmoitus on tehtävä ainakin sellaisissa tapauksissa, joissa tapaturma on

  • tavanomaisesta poikkeava tai uudenlainen.
  • johtanut vakavaan terveyden menetykseen tai sen vaaraan.
  • aiheutunut turvallisuuspuutteesta tapahtuman toteutuksessa tai tapahtumassa käytetystä välineessä.

Selvitys tapahtuneesta ja tehdyistä toimenpiteistä ilmoitetaan Tukesille lomakkeen avulla tai vapaamuotoisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@tukes.fi.

Järjestyksenvalvonta

Tapahtumajärjestäjä on vastuussa järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä tapahtuman aikana ja samalla vastuussa myös järjestyksenvalvonnan toteuttamisesta.

Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia siinä tilaisuudessa tai alueella, johon hänet on asetettu. Pääsääntöisesti järjestyksenvalvojilla tulee olla voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti, mutta poliisi voi hyväksyä yksittäiseen tilaisuuteen tilapäisiksi järjestyksenvalvojiksi myös sellaisia henkilöitä, joilla korttia ei ole.

Järjestyksenvalvonnan tarpeellisuuteen vaikuttavat muun muassa tilaisuuden osallistujamäärä, ajankohta, kohdeyleisö ja tilaisuuden luonne. Anniskelualueen valvontaan tarvitaan aina vähintään yksi järjestyksenvalvoja. Lounais-Suomen poliisilaitos määrää, kuinka monta järjestyksenvalvojaa tapahtumaan tarvitaan.

Ensiapu

Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman ensiapuvalmiudesta. Ensiapuvalmiuden taso määräytyy tapahtuman osallistujamäärän ja luonteen mukaan. Pienissä ja matalariskisissä tapahtumissa ei välttämättä tarvita erillistä ensiapuryhmää, mutta tapahtuma-alueelle on varattava ensiaputarvikkeita.

Suurissa tapahtumissa on oltava yksi tai useampi ensiapuryhmä ja tarvittaessa myös kiinteä ensiapupiste. Tapahtuman turvallisuuspäällikkö toimii pelastus- ja ensihoitoviranomaisten yhteyshenkilönä ja laatii heidän kanssaan hälyttämisohjeet sekä ensiapusuunnitelman.

Ensiapupäivystyksen hoitamiseen on hyvä tilata ensiapuryhmä esimerkiksi Punaisen Ristin Turun osastolta. Ryhmä tulee tilata viimeistään 3 viikkoa ennen tapahtuman alkua, mutta asian kanssa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä.

Yli 2 000 osallistujan tapahtumista on tehtävä ensiapusuunnitelma Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle. Suunnitelma tulee palauttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

Paloturvallisuus

Tapahtumatilan tulee olla hyväksytty kokoontumishuoneistokäyttöön. Mikäli tapahtuma järjestetään tilapäistiloissa, tulee huoneiston käytöstä sopia rakennusvalvonta-, palo- ja poliisiviranomaisten kanssa.

Avotuli

Avotulen teko kokoontumistiloissa ja -alueilla on kielletty ilman paloviranomaisen lupaa. Ulkoilmatapahtumissa tulee aina ottaa huomioon mm. metsäpalovaroitus, jonka ollessa voimassa avotulen teko on kielletty.

Alkusammutuskalusto

Riittävälle alkusammutuskalustolle tulee olla esteetön pääsy tapahtumapaikalle. Alkusammutuskaluston tarpeellinen määrä harkitaan tapahtuman mukaisesti.

Rakennusmateriaalit

Tapahtumarakenteiden materiaalien paloturvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Somistamisessa ei saa käyttää herkästi syttyviä materiaaleja. Umpikatot eivät ole sallittuja sisätiloissa, ja sprinklerijärjestelmien toimivuus tulee huomioida.

Hälytysajoneuvot

Sekä sisällä että ulkona järjestettävissä tapahtumissa täytyy huolehtia, että paloautoille ja ambulansseille on varattu riittävästi tilaa ja että ne pääsevät paikalle tarpeen vaatiessa nopeasti ja vaivattomasti.

Ilotulitukset

Ilotulituksen järjestämisestä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Ammattilaisten järjestämistä ilotulitusnäytöksistä puolestaan tehdään ilmoitus Lounais-Suomen poliisilaitokselle viimeistään kaksi viikkoa ennen esitystä. Lisäksi näytöksestä pitää laatia pelastussuunnitelma.

Työsuojelu

Tapahtuman järjestäjä on myös vastuussa työntekijöiden turvallisuudesta. Osaavat ja virkeät työntekijät varmistavat omalta osaltaan tapahtuman turvallisuuden. Huolehdi ainakin seuraavista asioista:

  • Henkilöstön riittävyys
  • Uusien ja joskus vanhojenkin työntekijöiden riittävä perehdytys
  • Oikeat välineet ja työtavat
  • Työaikalain mukaiset työajat sekä säännölliset tauot
  • Erikoisolosuhteiden huomioiminen työssä, esimerkiksi yötyöt tai vaikeat lämpöolosuhteet 
  • Varmista henkisesti turvalliset työolosuhteet

Vakuutukset

Vastuu tilaisuuteen osallistuvan yleisön turvallisuudesta on järjestäjällä. Eri viranomaiset valvovat toimintaa, mutta valvonta ei poista järjestäjän vastuuta mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Osa vakuutuksista on pakollisia, osa harkinnanvaraisia.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on antaa suojaa vahingonkorvausvelvollisuuden varalta. Vakuutus voi korvata esimerkiksi tapahtumajärjestäjän vastuun järjestyksenpidon tai muun turvallisuustoimen riittämättömyydestä tai rakenteiden ja laitteiden puutteellisesta kunnosta. Vakuutus ei korvaa tapahtuman järjestäjälle, tämän henkilökunnalle tai talkooväelle tapahtuneita vahinkoja. Poliisi voi vaatia yleisötilaisuusilmoituksen yhteydessä selvityksen vastuuvakuutuksen ottamisesta.

Henkilöstön vakuutukset

Työnantajan tulee ottaa tapaturmavakuutuslain mukainen vakuutus kaikille työsuhteessa oleville työntekijöille. Tapahtuman järjestäjän on hyvä muistaa hankkia myös itselleen tapaturmavakuutus.

Vapaaehtoisille talkoolaisille voidaan ottaa talkoovakuutus. Tämä vakuutus ei koske palkkaa saavia työntekijöitä. Talkoolaisia ei ole pakko vakuuttaa, mutta heidän kanssaan on hyvä sopia etukäteen siitä, työskentelevätkö he omalla vastuullaan vai vakuutettuina.

Vastuu- ja henkilöstövakuutusten lisäksi kannattaa harkita omaisuuden vakuuttamista ja keskeytysvakuutuksen hankkimista.