Turun kaupungin apurahat Pro Gradu -tutkielmiin

Apurahat on tarkoitettu Turun kaupunkitutkimusohjelmaa toteuttavien Pro Gradu-töiden kirjoittamiseen Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa. Apurahaa anotaan syksyllä suunnitelmalla, mutta se maksetaan vasta seuraavan vuoden puolella, valmistunutta työtä vastaan. Kilpailussa jaetaan enintään 10 apurahaa (á 2 000 €). Apurahat rahoittaa Turun kaupunki.

Turun kaupunkitutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa akateemista ja sovellettavaa tutkimusta, joka auttaa, Turun kaupungin strategisten ohjelmien mukaisesti, lisäämään turkulaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä kaupungin kilpailukykyä ja kestävää kasvua. Tutkimusohjelman kohde on, näiden teemojen puitteissa, yhteiskunnallinen ja tilallinen muutos kaupungeissa ja kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tutkimusohjelma määrittelee laveasti tutkimusten aihepiirin, mutta jättää tutkijoille varsinaisten tutkimuskysymyksien määrittelyn ja tutkimuksen sisällön tarkemman rajauksen. Hakijan tulee tutustua kaupunkitutkimusohjelmaan.

Apurahoja myönnetään Pro Graduille, jotka perustuvat teoreettiseen viitekehykseen ja voivat tuottaa kaupungin kehittämisen kannalta kiinnostavaa sovellettavaa tietoa. Hakemuksen arvioinnissa kiinnitetään huomioita erityisesti tutkimussuunnitelman ansiokkuuteen ja toteutettavuuteen määräajassa, tiedon sovellettavuuteen ja uusiin näkökulmiin. Toivottu soveltava hyöty on tiedon kartuttaminen kaupungin kehitykseen vaikuttamisen ja muutoksen mahdollisuuksista – tulevaisuusorientoituneesti, mutta historiaa unohtamatta. Tutkimukset voivat, mutta niiden ei tarvitse, empiirisesti koskea Turkua tai Turun kaupunkiseutua, mikäli soveltava hyöty on muuten perusteltavissa.

Turun kaupunki varaa vuosittain graduapurahoihin enintään 20 000 €. Haku on kilpailu, jossa myönnetään enintään 10 graduapurahaa, á 2 000 €. Apurahaa anotaan syksyllä suunnitelmalla, kun Pro Gradu on valmisteilla, mutta se maksetaan vasta seuraavan vuoden puolella, valmistunutta työtä vastaan. Apurahan saaminen edellyttää gradun valmistumista apurahapäätöksen jälkeisenä vuonna viimeistään 1.12. mennessä, mutta mielellään jo aikaisemmin. Apuraha on verovapaata tuloa.

HAKUAIKA JA PÄÄTÖKSET

Turun kaupungin Pro Gradu-apurahojen haku Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijoille on avoinna vuosittain viikoilla 42–46, päättyen viikon 46 viimeisenä arkipäivänä (tänä vuonna 18.11.2022) klo 15.00.

Apurahaa haetaan täyttämällä sähköinen lomake Kuntarekryssä. Verkkopalvelussa voi asioida suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kuntarekry: apurahalomake (linkki toimii hakuajankohtana)

Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusote ja kirjallinen tutkimussuunnitelman tiivistelmä, jonka enimmäispituus on kaksi sivua. Pidempiä suunnitelmia ei huomioida.

Suunnitelman tiivistelmän rakenne tulee olla seuraava:

  • Johdanto: tutkimuksen tausta ja aihepiiri ja tutkimuksen merkitys tätä taustaa vasten.
  • Tavoitteet: mitä tutkitaan ja miksi, miten se perustuu aiempaan tutkimukseen, mikä on tutkimuskysymys.
  • Tutkimusaineisto ja menetelmät: mikä on tutkimuksen aineisto ja miten sitä analysoidaan.
  • Sovellettavuus: näkemys tai ehdotus miten kaupunki voisi hyödyntää tutkimuksen tuloksia.
  • Toteuttamissuunnitelma: työn vaiheet ja arvio niiden kestosta.
  • Lähdeluettelo: tärkein tutkimuskirjallisuus, josta työ ottaa vauhtia. Lähdeluettelo voi olla suunnitelman liitteenä kolmannella sivulla.

Rahoituspäätökset tehdään joulukuussa 2022.

Lisätietoja antaa tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila.