Äidinkieli ja kirjallisuus; suomen kieli ja kirjallisuus

Äidinkieli aikuislukiossa

 • 5 valtakunnallista pakollista opintojaksoa (7 moduulia, 10 opintopistettä)
 • Kaikki pakolliset opintojaksot ja osa valinnaisista opintojaksoista voidaan suorittaa joko lähiopetuksessa tai verkossa.

Lisätietoa aineenopettajilta

  Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen ÄI1, moduuli 1, 2 opintopistettä

  · keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät

  · tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstin tavoitteen, kohderyhmän, kontekstien, sisällön, rakenteen, ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi

  · erilajisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi

  · tekstien moniäänisyys ja intertekstuaalisuus

  · kielen- ja tekstinhuoltoa

  Suomen kielen ja kirjallisuuden opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja.

   

  Kieli- ja tekstitietoisuus ÄI2, moduulit 2 ja 7, 2 opintopistettä

  Kieli- ja tekstitietoisuus

  · erilaiset käsitykset kielestä: kieli rakenteena, merkitysten muodostajana, sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä sekä vallan välineenä

  · monilukutaidon käsite, laaja tekstikäsitys, tekstilajin käsite

  · kielipolitiikka, yksi- ja monikielisyys, kieli-ideologiat, kielenohjailun periaatteet

  Vuorovaikutus 2

  · esiintymisjännitys ja vireystila, esiintymisen vuorovaikutteisuus ja yleisön vastuu

  · puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen yksin, ryhmässä tai audiovisuaalisena tekstinä; kohdentamisen, kontaktin, havainnollistamisen ja ilmaisun taidot

  · vuorovaikutustaidot ja -etiikka eri viestintäkanavissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa

  · puhuttujen ja audiovisuaalisten tekstien analysointi ja arviointi

  Suomen kielen ja kirjallisuuden opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja.

   

  Kirjoittaminen ja vuorovaikutus ÄI3, moduulit 3 ja 6, 2 opintopistettä

  Vuorovaikutus 1

  · oman vuorovaikutusosaamisen reflektointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, kuuntelutaidot sekä tavoitteellinen ja rakentava osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen

  · vuorovaikutustilanteiden analyysi, keskustelun rakentuminen, merkitysneuvottelu, kieli ja nonverbaalinen viestintä sekä ryhmäviestinnän ilmiöt, kuten roolit, jännitteet ja koheesio

  · kieli ja identiteetti sekä kielen tilanteinen vaihtelu

  Kirjoittaminen 1

  · kirjoittaminen prosessina: ideointi, aiheen rajaus sekä näkökulman valinta; jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely; palautteen antaminen ja vastaanottaminen

  · tekstien pohjalta kirjoittaminen, kielen- ja tekstinhuoltoa

  · tekstin omaäänisyyttä tukevia sanataideharjoituksia

  Suomen kielen ja kirjallisuuden opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja.

   

  Kirjallisuus 1 ÄI4, moduuli 4, 2 opintopistettä

  · kirjallisuuden tehtäviä ja lukemisen tapoja, erityisesti elämyksellinen ja kokemuksellinen lukeminen ja kirjoittaminen

  · kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä

  · kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa sekä muissa teksteissä, esimerkiksi teatteriesityksissä, elokuvissa, peleissä tai muissa mediateksteissä

  · kirjallisuuden tulkinnan erilaisia lähestymistapoja

  Suomen kielen ja kirjallisuuden opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja.

   

  Tekstien tulkinta 1 ÄI5, moduuli 5, 2 opintopistettä

  · sananvapaus, mediakritiikki, mediaetiikka

  · tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot

  · vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot sekä argumentoinnin tavat ja retoriset keinot

  · lähdekritiikki, tiedonhankinta ja -hallinta, tekijänoikeudet

  · puhuttujen ja kirjoitettujen kantaa ottavien ja vaikuttavien tekstien analysointia ja tuottamista

  Suomen kielen ja kirjallisuuden opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja.

   

  Kirjallisuus 2 ÄI6, moduuli 8, 2 opintopistettä

  · Suomen kirjallisuus monimuotoisena, moniäänisenä ja monikielisenä ilmiönä osana maailmankirjallisuutta

  · kirjallisuuden tutkimista eri konteksteissaan: tekijän ja lajin konteksti, historiallinen ja kulttuurinen konteksti, poliittinen ja yhteiskunnallinen konteksti

  · tekstien tarkastelua eri näkökulmista, kuten ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan sekä arvo- ja aatemaailman muutosten näkökulmasta

  Suomen kielen ja kirjallisuuden opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja.

   

  Vuorovaikutus puheviestinnässä ÄI7, moduuli 9, 2 opintopistettä

  · opiskelussa ja työelämässä tarvittavat vuorovaikutustaidot, esimerkiksi kokouksiin, neuvotteluihin ja työhaastatteluihin liittyvät vuorovaikutustaidot

  · oman idean tai näkemyksen vakuuttava esittäminen, argumentoinnin tavat ja retoriset keinot

  · erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden analysointia sekä konfliktit ja ongelmanratkaisu ryhmässä

  · dialoginen ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutukseen liittyvä etiikka

  · mahdollisesti osallistuminen toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen

  Suomen kielen ja kirjallisuuden opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja.

   

  Kirjoittaminen 2 ÄI8, moduuli 10, 2 opintopistettä

  · kantaa ottavien ja pohtivien tekstien suunnittelu ja tuottaminen

  · tiedonhallinnan taidot, lähteiden arviointi, lähdekritiikki, tekijänoikeudet

  · kirjoittamisen eri vaiheiden ja ajankäytön hallinnan harjoittelu

  · aiheen rajaaminen, näkökulman ja aineistojen valinta, aineistojen käyttötavat tekstissä

  · tekstin muokkaaminen ja viimeistely, tekstin omaäänisyys, kielen- ja tekstinhuoltoa

  Suomen kielen ja kirjallisuuden opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja.

   

  Tekstien tulkinta 2 ÄI9, moduuli 11, 2 opintopistettä

  · monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien analyysi ja tulkinnan rakentaminen sekä käsitteiden käyttö

  · erilaisia tapoja tulkita tekstejä

  · tekstin sijoittaminen tilanne- ja kulttuurikontekstiinsa

  · monimuotoisten tekstien tavat rakentaa merkityksiä, esimerkiksi ilmaisutavat ja -muodot sekä rakenteet

  Suomen kielen ja kirjallisuuden opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja.

   

  Kieli ja tyyli kuntoon ÄI10, moduuli 12, 2 opintopistettä

  · tekstin sisällön ja rakenteen suunnittelu

  · esseemuotoisen tekstin tuottaminen ja muokkaaminen

  · kielen- ja tyylinhuolto

  Suomen kielen ja kirjallisuuden opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10.