Biologia

Biologia aikuislukiossa

 • pakollisia opintojaksoja 1 (moduuleja 1, opintopisteitä 2)

Lisätietoa aineenopettajalta

 Elämä ja evoluutio BI1, moduuli 1, 2 opintopistettä 

Biologia tieteenä 

 • elämän tunnuspiirteet ja organisaatiotasot 

 • biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät 

 • biologiset havainnot, tutkimuskysymykset ja hypoteesien muodostaminen 

Evoluutio 

 • solujen synty ja kehittyminen 

 • suvullinen ja suvuton lisääntyminen 

 • muuntelu ja sen perinnölliset perusteet 

 • luonnonvalinta 

 • lajiutuminen 

 • kasvien ja eläinten evoluutio ja avainsopeumat 

 • ihmisen evoluutio 

 • evoluution tutkiminen 

Eliökunta 

 • luokittelun periaatteet 

 • eliökunnan sukupuu ja keskeisimmät taksonit 

Arviointi: 4-10. Arviointi on monipuolista ja siinä otetaan huomioon laaja-alainen osaaminen. 

 

Ekologia ja ympäristö BI2,3, moduulit 2 ja 3, 2 opintopistettä 

Ekologian perusteet 

 • ekosysteemien rakenne ja dynaamisuus 

 • hiilen, typen ja fosforin kierto ja energian virtaus ekosysteemissä 

 • populaatioiden ominaisuudet 

 • sopeutuminen, ekolokerot ja levinneisyys 

 • lajien väliset suhteet 

Luonnon monimuotoisuus 

 • lajin sisäinen monimuotoisuus, lajien monimuotoisuus, ekosysteemien monimuotoisuus 

 • monimuotoisuuden merkitys 

Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin 

 • Ihmisen aiheuttamat ekosysteemien muutokset ja ympäristöongelmien ratkaisukeinoja 

 • ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin 

 • happamoituminen 

 • rehevöityminen 

 • vierasaineiden vaikutukset ravintoketjuissa 

 • ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen 

Kestävää tulevaisuutta kohti 

 • ekosysteemipalveluiden merkitys ja ekologisesti kestävä kehitys 

 • toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen 

Arviointi: 4-10. Arviointi on monipuolista ja siinä otetaan huomioon laaja-alainen osaaminen. 

 

Solu ja perinnöllisyys BI4, moduuli 4, 2 opintopistettä 

Tumallisen solun rakenne ja toiminta 

 • solu tutkimuskohteena 

 • biomolekyylit 

 • eläin-, kasvi- ja sienisolu 

 • geenien ilmeneminen ja sen säätely 

 • fotosynteesi 

 • soluhengitys, käymisreaktiot 

Solujen lisääntyminen 

 • mitoosi ja solun jakautuminen 

 • meioosi ja sukusolujen synty 

Periytymisen perusteet 

 • geenimutaatioiden tuottamat uudet alleelit 

 • mendelistinen periytyminen 

 • kodominantti periytyminen, polygeeninen periytyminen, sukupuoleen sitoutunut periytyminen, periytymistavan päätteleminen sukupuusta 

Arviointi: 4-10. Arviointi on monipuolista ja siinä otetaan huomioon laaja-alainen osaaminen. 

 

Ihmisen biologia BI5, moduuli 5, 2 opintopistettä 

Solu, kudos, elin 

 • solujen erilaistuminen kantasoluista ja syöpäsolut 

 • elinten muodostuminen eri kudostyypeistä 

Elimistön säätely 

 • hermoston rakenne ja toiminta 

 • umpirauhaset ja hormonit 

Aineenvaihdunta 

 • ruoansulatuselimistö 

 • verenkiertoelimistö 

 • hengityselimistö 

 • kuona-aineiden eritys 

Liikkuminen 

 • tuki- ja liikuntaelimistö 

Elimistön sopeutuminen ympäristöön 

 • iho ja lämmönsäätely 

 • aistit 

 • puolustusjärjestelmä 

Lisääntyminen 

 • sukuelimet ja sukupuolen kehitys 

 • hedelmöitys, raskaus ja synnytys 

Arviointi: 4-10. Arviointi on monipuolista ja siinä otetaan huomioon laaja-alainen osaaminen. 

 

Biotekniikka ja sen sovellukset BI6, moduuli 6, 2 opintopistettä 

Mikrobit 

 • mikrobien luokittelu 

 • bakteerien rakenne, muuntelu, antibioottiresistenssi 

 • virusten rakenne ja lisääntyminen 

 • mikrobien hyödyntäminen biotekniikassa 

DNA:n muokkaus ja tutkiminen geenitekniikalla 

 • tumallisen ja tumattoman solun perimän ja geenien toiminnan erot 

 • DNA:n monistaminen, pilkkominen ja palojen erottelu 

 • DNA:n sisältämän informaation selvittäminen 

 • geenien siirto- ja muokkausmenetelmät 

Biotekniikan keskeiset sovellukset ja merkitys 

 • perinteinen ja geenitekniikkaan perustuva kasvi- ja eläinjalostus 

 • lääketieteet 

 • genomitieto ja sen hyödyntäminen 

 • DNA-tietoon perustuva yksilön ja lajien tunnistus 

 • ympäristönsuojelu 

 • teollisuus 

Arviointi: 4-10. Arviointi on monipuolista ja siinä otetaan huomioon laaja-alainen osaaminen. 

 

Biologian kertaus BI7, 2 opintopistettä 

 • Kerrataan biologian kurssien keskeiset sisällöt. 

 • Harjoitellaan biologian ylioppilaskokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista. 

Arviointi: Suoritusmerkintä. Arviointi on monipuolista ja siinä otetaan huomioon laaja-alainen osaaminen. 

 

 

 

 

 
 

Asiasanat: