Englanti

Englannin kieli aikuislukiossa

 • A1-oppimäärä
 • Pakollisia opintojaksoja 6 (moduuleja 6, opintopisteitä 12)
 • Erä oppikirjoja on lainattavissa maksuttomasti opintojen ajaksi

Tiedustelut aineenopettajilta

 

   Englannin lukio-opintoihin valmentautuminen ENA10, 2 opintopistettä 

  • Perehtyminen lukioenglannin tavoitteisiin. 

  • Perahtyminen erilaisiin lukiossa käytettäviin oppimisympäristöihin ja oppimateriaaleihin. 

  • Englannin keskeisten perustaitojen kertaaminen ja vahvistaminen kuullun- ja luetunymmärtämisen, puhumisen ja kirjoittamisen sekä kieliopin alueilla. 

  Arvosana 4-10 tai suoritusmerkintä 

   

  Opiskelutaidot, kieli-identiteetin rakentaminen ja englanti globaalina kielenä ENA11,2, moduulit 1 ja 2, 4 opintopistettä 

  Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen 

  • henkilökohtaisen kieliprofiilin laatiminen 

  • tavoitteiden asettelu kielten opiskelulle 

  • monikielisyys voimavarana 

  • erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin tutustuminen 

  • tutustuminen, arkitiedon vaihtaminen ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen 

  Englanti globaalina kielenä 

  • englanti äidinkielenä, toisena kielenä, virallisena kielenä, globaalina kielenä 

  • kansainvälisyys arjessa ja lähiympäristöissä, liikkuvuus 

  • kansainväliset suhteet 

  • rakentava vuorovaikutus, merkitysneuvottelut ja kielentäminen hyvinvoinnin ja itsetunnon rakentajana 

  • puhujien eri taustat ja statusvaikutukset 

  • äänteiden muodostuminen ja puheen tuottaminen; englannin variantteja ja vertailua muihin kieliin 

  • viestintätyyli erilaisissa medioissa 

  Arviointi: 4-10.  

   

  Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä ENA13, moduuli 3, 2 opintopistettä 

  • luova toiminta 

  • kulttuurin ja taiteen merkitys yksilölle ja yhteisölle 

  • itseilmaisu identiteetin rakentumisessa 

  Arviointi: 4-10. 

   

  Englannin kieli vaikuttamisen välineenä ENA14, moduuli 4, 2 opintopistettä 

  • vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa 

  • ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo 

  • yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus 

  • neuvottelemisen taidot (arkiset–institutionaaliset) 

  • median rooli asenteiden muokkaajana 

  Arviointi: 4-10. 

   

  Kestävä tulevaisuus ja tiede ENA15, moduuli 5, 2 opintopistettä 

  • opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat 

  • erilaiset tulevaisuudenvisiot 

  • kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot; mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia ongelmia 

  • yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys 

  • englanti tieteen kielenä, tieteellisen tekstin piirteet 

  Arviointi: 4-10. 

   

  Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä ENA16, moduuli 6, 2 opintopistettä 

  • jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus 

  • kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten 

  • kansalliset tai kansainväliset yhteisöt tai yritykset työnantajina 

  • itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren arjen ja talouden hallinta 

  Arviointi: 4-10. 

   

  Ympäristö ja kestävä elämäntapa ENA17, moduuli 7, 2 opintopistettä 

  • globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos 

  • kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä 

  • esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista 

  • ratkaisukeskeisyys 

  Arviointi: 4-10. 

   

  Viesti ja vaikuta puhuen ENA18, moduuli 8, 2 opintopistettä 

  • syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä 

  • vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan 

  • vahvistaa taitoaan ymmärtää kielen eri variantteja 

  • harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. 

  Arviointi: 4-10. 

   

  Kirjoittaminen englanniksi ENA19, 2 opintopistettä 

  • Ylioppilaskokeen kirjallisiin tehtäviin valmistautuminen 

  • Yleisimpiin tehtävä- ja virhetyyppeihin tutustuminen 

  • Kirjoitelmien laatimisen harjoittelu 

  Arviointi: 4-10 tai suoritusmerkintä. 

   

  Ylioppilaskokeeseen valmentautuminen ENA110, 2 opintopistettä 

  • Oman osaamisen arviointi 

  • Luetun ja kuullun ymmärtämisen taitojen syventäminen 

  • Ylioppilaskokeen kriteerien mukaisen kirjoitustehtävän laatiminen 

  • Ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppien strateginen hallinta 

  • Sanavaraston laajentaminen 

  Arviointi: 4-10 tai suoritusmerkintä. 

   

  Työelämäenglanti ENA111, 2 opintopistettä 

  • sanastoharjoituksia 

  • kirjallisia tehtäviä; tiivistäminen, oman mielipiteen esittäminen, esitelmän laatiminen, viestien kirjoittaminen 

  • sanomalehtiartikkeleihin perehtyminen 

  Arviointi: 4-10 tai suoritusmerkintä. 

   

  Englannin sanaston kertaus ja vahvistaminen ENA112, 2 opintopistettä 

  • Sanojen käytön harjoitteleminen erilaisissa konteksteissa. 

  • Synonyymien, sekoittuvien sanojen, fraasiverbien ym. kielen ilmiöiden harjaannuttaminen. 

  Arviointi: 4-10 tai suoritusmerkintä. 

   

  Englannin kieliopin kertaus ENA115, 2 opintopistettä 

  • kielioppiteorian opiskelu 

  • kirjalliset tehtävät kieliopin eri alueilta 

  Arviointi: 4-10 tai suoritusmerkintä. 

   

  Kuullun ymmärtämisen vahvistaminen ENA116, 2 opintopistettä 

  • Erilaisten kuuntelutehtävätyyppien ja -strategioiden harjoittelu 

  • Motivoituminen omaehtoiseen kuuntelutaitojen harjoittamiseen 

  • Sanavaraston laajentaminen 

  Arviointi: 4-10 tai suoritusmerkintä.