Filosofia

Filosofia aikuislukiossa

 • yksi pakollinen opintojakso

Lisätietoa aineenopettajalta

Johdatus filosofiseen ajatteluun FI1, moduuli 1, 2 opintopistettä 

 • mitä filosofia on, filosofinen kysymyksenasettelu sekä ajattelu filosofian perinteessä ja ajankohtaisissa aiheissa 

 • johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet sekä niiden harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti, muun muassa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin sovellettuna 

 • keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus ja välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen 

 • tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen ero 

 • tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan, koetellaan ja perustellaan joissain lukion oppiaineissa 

 • tutustuminen filosofian klassikoihin 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. Verkko-opiskelijoilla lisätehtäviä. 

 

Etiikka FI2, moduuli 2, 2 opintopistettä 

 • moraalin luonne normijärjestelmänä; moraalin, lakien ja tapojen ero; moraalinen objektivismi, relativismi, subjektivismi 

 • moraalia tarkasteleva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyveet, seuraukset, oikeudet ja velvollisuudet 

 • filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta 

 • etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat 

 • ympäristöä ja luontoa koskevia eettisiä kysymyksiä, kuten ilmastonmuutos ja eläinten oikeudet 

 • etiikka ja yhteiskunta: ihmis- ja perusoikeudet 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen.  

 

Yhteiskuntafilosofia FI3, moduuli 3, 2 opintopistettä 

 • yhteiskuntajärjestyksen oikeuttaminen, yhteiskuntasopimusteoriat 

 • vallan, vapauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden eri muodot 

 • ihmisoikeudet, kansalaisoikeudet ja oikeusvaltio; demokratia ja yhteisöllisyys yhteiskunnallisina arvoina 

 • poliittiset ihanteet: liberalismi, sosialismi, anarkismi, konservatismi, nationalismi; yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat 

 • hyvinvoinnin ja talouden suhde; tulo-, varallisuus- ja hyvinvointierojen oikeuttaminen; hyvinvointivaltio 

 • ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: ympäristöongelmat, kulttuurien kohtaaminen, teknologian ja tekoälyn vaikutukset, sukupuoli ja valta, eriarvoistavien rakenteiden tunnistaminen ja kritiikki 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. 

 

Totuus FI4, moduuli 4, 2 opintopistettä 

 • kieli, merkitys ja totuus 

 • totuuden luonne ja totuusteoriat; totuuden lähestyminen; välttämätön ja kontingentti totuus 

 • todellisuuden ja tietoisuuden luonne; realismi ja antirealismi 

 • tiedon lähteet, tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen, tiedon suhde varmuuteen 

 • tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmiä sekä tieteellinen päättely; tieteen etiikka 

 • tieteen menetelmien ja teorioiden luotettavuus ja suhde todellisuuteen 

 • selittäminen, ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta erilaisissa tieteissä 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. 

 

    

 
 

Asiasanat: