Fysiikka

Fysiikka aikuislukiossa

 • Pakollisia opintojaksoja 1 (moduuleja 1, opintopisteitä 2)

Lisätietoa aineenopettajilta

Fysiikka luonnontieteenä, ympäristössä ja yhteiskunnassa FY1,2, moduulit 1 ja 2, 2 opintopistettä 

Fysiikka luonnontieteenä 

 • suure ja yksikkö sekä SI-järjestelmä 

 • mittaaminen, tulosten kerääminen, niiden esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi 

 • graafinen malli ja lineaarinen malli 

 • yksinkertaisen kokeellisen tutkimuksen suunnitteleminen ja toteutus 

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: liikeilmiöt, tiheysmittaukset ja putoamiskiihtyvyys. 

Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta 

 • energialajit, energian säilyminen ja muuntuminen 

 • energian tuotanto, teho, hyötysuhde ja energian siirtäminen 

 • energiantuotannon vaikutus ympäristöön ja ilmastonmuutokseen 

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: kemiallinen energia energialähteenä, kansallinen energiantuotanto ja -kulutus sekä energian käyttö kotitalouksissa. 

Arviointi: Opintojakson aikainen jatkuva näyttö suullisesti, kirjallinen arviointi loppukokeella, mahdolliset muut kirjallisen arvioinnin tavat. Numeroarviointi. 

 

Energia ja lämpö FY3, moduuli 3, 2 opintopistettä 

 • voima vuorovaikutuksen voimakkuuden mittana 

 • mekaaninen työ 

 • termodynaaminen systeemi ja tilanmuuttujat 

 • lämpötila, paine ja hydrostaattinen paine 

 • energian säilyminen, sisäenergia, energian siirtyminen ja lämpömäärä 

 • aineen lämpeneminen ja jäähtyminen sekä olomuodon muutokset 

 • lämpölaajeneminen 

 • kaasujen tilanmuutokset ja ideaalikaasun tilanyhtälö 

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: energiantuotanto, rakentaminen ja energia kotona, ilmastonmuutos sekä lämpövoimakone. 

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeilla: absoluuttisen nollapisteen määrittäminen (ekstrapolointi), veden ominaishöyrystymislämmön määrittäminen ja Boylen lain todentaminen. 

Arviointi: Opintojakson aikainen jatkuva näyttö suullisesti, kirjallinen arviointi loppukokeella, mahdolliset muut kirjallisen arvioinnin tavat. Numeroarviointi. 

 

Voima ja liike FY4, moduuli 4, 2 opintopistettä 

 • tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike 

 • kappaleiden vuorovaikutus ja voima sekä Newtonin lait 

 • voimien yhteisvaikutus, voimakuvio ja liikeyhtälö 

 • paino ja kitka 

 • liike-energia, potentiaalienergia ja mekaaninen energia 

 • mekaanisen energian säilyminen ja mekaniikan energiaperiaate 

 • liikemäärä, impulssi, liikemäärän säilyminen ja yksiulotteiset törmäykset 

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: vesi- ja tuulivoima, liikenne sekä urheilu. 

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeilla: putoamiskiihtyvyyden määrittäminen, kitkakertoimen määrittäminen ja kappaleeseen vaikuttavien voimien määrittäminen. 

Arviointi: Opintojakson aikainen jatkuva näyttö suullisesti, kirjallinen arviointi loppukokeella, mahdolliset muut kirjallisen arvioinnin tavat. Numeroarviointi. 

 

Jaksollinen liike ja aallot FY5, moduuli 5, 2 opintopistettä 

 • momentti ja kappaleen kiertyminen 

 • tasapaino kiertymisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa 

 • tasainen ympyräliike ja normaalikiihtyvyys 

 • gravitaatiolaki ja planetaarinen liike 

 • jaksollinen liike, jaksonaika, taajuus ja amplitudi 

 • harmoninen voima ja värähtelyliike sekä harmonisen voiman potentiaalienergia 

 • mekaanisten aaltojen synty, eteneminen ja heijastuminen 

 • mekaanisten aaltojen diffraktio ja interferenssi sekä seisovat aallot 

 • ääni aaltoliikkeenä, äänen intensiteettitaso, äänen ominaisuudet ja eteneminen 

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: heiluri, soittimet, akustiikka ja äänentoisto, melun haittavaikutukset ja kuulon suojaaminen sekä ultraäänikuvaus. 

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeilla: heilurin heilahdusajan määrittäminen, äänen nopeuden määrittäminen ja äänen taajuusanalyysi. 

Arviointi: Opintojakson aikainen jatkuva näyttö suullisesti, kirjallinen arviointi loppukokeella, mahdolliset muut kirjallisen arvioinnin tavat. Numeroarviointi. 

 

Sähkö FY6, moduuli 6, 2 opintopistettä 

 • jännite ja sähkövirta tasavirtapiireissä 

 • resistanssi ja Ohmin laki 

 • sähköteho ja Joulen laki 

 • vastusten kytkennät ja Kirchhoffin lait 

 • akut ja akun latauspiiri 

 • Coulombin laki ja homogeeninen sähkökenttä 

 • potentiaalienergia ja potentiaali homogeenisessa sähkökentässä 

 • kondensaattori ja kondensaattorin energia 

 • puolijohteet, diodi ja LED komponentteina virtapiirissä 

 • sähköturvallisuus: sulake, suojausluokitus ja läpilyöntilujuus 

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: yksinkertaiset sähkölaitteet, aurinkokenno tasajännitelähteenä ja sähköenergian varastoiminen. 

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeilla: mittauksia komponenttien toiminnasta virtapiirissä ja pariston sisäisen resistanssin kokeellinen määrittäminen. 

Arviointi: Opintojakson aikainen jatkuva näyttö suullisesti, kirjallinen arviointi loppukokeella, mahdolliset muut kirjallisen arvioinnin tavat. Numeroarviointi. 

 

Sähkömagnetismi ja valo FY7, moduuli 7, 2 opintopistettä 

 • ferromagnetismi ja magneettinen dipoli 

 • magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä 

 • varatun hiukkasen liike homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä 

 • virtajohtimen magneettikenttä ja kahden virtajohtimen välinen voima 

 • sähkömagneettinen induktio, Lenzin laki ja pyörrevirrat 

 • generaattori, vaihtovirran synty, muuntaja ja energian siirto sähkövirran avulla 

 • sähkömagneettinen säteily ja sen spektri sekä mustan kappaleen säteilyn spektri 

 • valon heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen 

 • valon interferenssi ja diffraktio 

 • valon polarisaatio kvalitatiivisesti 

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: hiukkaskiihdytin, tuulivoima ja optinen tiedonsiirto. 

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeilla: magneettivuon tiheyden määritys käämin sisällä, valon heijastumisen ja taittumisen tutkiminen rajapinnassa sekä laserin aallonpituuden määrittäminen hilan avulla. 

Arviointi: Opintojakson aikainen jatkuva näyttö suullisesti, kirjallinen arviointi loppukokeella, mahdolliset muut kirjallisen arvioinnin tavat. Numeroarviointi. 

 

Aine, säteily ja kvantittuminen FY8, moduuli 8, 2 opintopistettä 

 • energian kvantittuminen aineen ja säteilyn vuorovaikutuksessa 

 • fotoni sähkömagneettisen säteilykentän kvanttina 

 • atomin rakenne, atomin elektronien kvanttitilat ja aaltomekaanisen atomimallin periaate 

 • kvantittumiseen perustuva teknologia: laser ja kvanttirakenteet 

 • atomiytimen rakenne ja muutokset, radioaktiivinen hajoaminen 

 • ydinreaktiot, massan ja energian ekvivalenssi, ytimen sidosenergia 

 • ydinvoima, fissio ja fuusio 

 • hajoamislaki 

 • ionisoivan säteilyn lajit ja biologiset vaikutukset sekä soveltaminen lääketieteessä ja teknologiassa 

 • hiukkasfysiikan standardimalli 

 • maailmankaikkeuden kehitys 

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: säteilyturvallisuus, säteilyn käyttö lääketieteessä, ilmastonmuutos ja kasvihuoneilmiö. 

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeilla: spektrin mittaaminen, spektrin muutoksen tarkastelu fluoresenssi-ilmiössä, mittaukset laser-diodeilla ja moduulin aihepiiriin liittyvät simulaatiot. 

Arviointi: Opintojakson aikainen jatkuva näyttö suullisesti, kirjallinen arviointi loppukokeella, mahdolliset muut kirjallisen arvioinnin tavat. Numeroarviointi. 

 

Fysiikan kertaus FY9, 2 opintopistettä 

 • Fysiikan eri opintojaksojen keskeiset asiat 

Arviointi: Opintojakson aikainen jatkuva näyttö suullisesti, kirjallinen arviointi loppukokeella, mahdolliset muut kirjallisen arvioinnin tavat. Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. 

 

Tutkivaa fysiikkaa FY10, 2 opintopistettä 

 • Tutkimusraportin rakenne 

 • Tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen 

Arviointi: Suoritusmerkintä. 

 

Fysiikan projekti FY11, 2 opintopistettä 

 • Fysiikan tiedeleiri, Cern, fysiikkaan liittyvä projekti tai muu vastaava opiskelijoiden kanssa yhdessä sovittava tarkempi sisältö 

Arviointi: Suoritusmerkintä.