Historia

Historia aikuislukiossa

 • Pakollisia opintojaksoja 2 (moduuleja 2, opintopisteitä 4).
 • Huomaa, että aikuislukion kaksi pakollista opintojaksoa ovat HI1 (Ihminen, ympäristö ja historia) ja HI2 (Itsenäisen Suomen historia). Aikuislukion ja päivälukioiden opintojaksojen numerointi poikkeaa toisistaan.
 • HI8 Taidehistoria on kuvaamataiteen korvaava opintojakso.
 • HI9 Musiikin historia on musiikin korvaava opintojakso.

Ihminen, ympäristö ja historia HI1, moduuli 1, 2 opintopistettä 

Historia tieteenalana 

 • historian kehityslinjojen hahmottaminen ja sitominen aikaan 

 • historian tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö 

Maatalous luomassa pohjaa yhteiskuntien kehitykselle 

 • ihminen ympäristön muokkaajana eri aikoina 

 • maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty 

 • väestönkasvu, yhteiskuntien ja valtioiden muodostuminen 

 • rahatalouden ja kaupan kehitys 

Maailmankaupan synty ja vuorovaikutuksen lisääntyminen 

 • eurooppalaiset tutkivat ja valloittavat maailmaa 

 • kansainvälisen kaupan monipuolistuminen ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön 

Teollistuminen muuttaa ihmisen ja luonnon suhdetta 

 • teollistumisen edellytykset ja vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön 

 • väestökehitys ja muuttoliikkeet 

 • jälkiteollinen yhteiskunta ja globaali talous 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. Verkko-opintojaksolla lisätehtäviä. 

 

Itsenäisen Suomen historia HI2, moduuli 2, 2 opintopistettä 

Suomalaisen yhteiskunnan juuret 

 • Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys Suomen ja suomalaisuuden rakentamisessa 

 • demografiset muutokset ja väestön moninaisuus 

 • suomalaisen yhteiskunnan modernisoituminen 

Itsenäistyvä Suomi osana Eurooppaa 

 • itsenäistymisprosessi, sisällissota ja sen kansainvälinen konteksti 

 • eheyttämisen aika ja demokratian kriisi 

 • Suomi kansainvälisten kulttuurivirtausten osana 

Suomi kansainvälisissä konflikteissa 

 • Suomi toisessa maailmansodassa 

 • kylmän sodan vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja politiikkaan 

Kohti nykyistä Suomea 

 • yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio 

 • kulttuuri, tiede ja osaaminen 

 • kulttuurisesti monimuotoistuva Suomi kansainvälisen yhteisön jäsenenä 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. Verkko-opintojaksolla lisätehtäviä. 

 

Kansainväliset suhteet HI3, moduuli 3, 2 opintopistettä 

Kansainvälisen politiikan perusteet 

 • kansainvälinen politiikka tutkimuskohteena ja keskeiset käsitteet 

 • poliittiset ideologiat ja niiden vaikutus yhteiskuntiin ja kansainvälisiin suhteisiin 

Eurooppakeskeinen kansainvälinen järjestelmä 

 • imperialismi politiikan, talouden ja kulttuurin ilmiönä 

 • maailmansotien syyt ja seuraukset 

 • demokratian ja totalitarismin vastakkainasettelu 

 • ihmisoikeuskysymykset, holokausti ja muut kansanmurhat 

Kaksinapaisesta moninapaiseen maailmaan 

 • kylmän sodan supervaltakilpailu ja sen päättyminen 

 • dekolonisaation merkitys ja vaikutukset 

 • maailmanpolitiikka ja muuttuva vallan tasapaino 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. Verkko-opintojaksolla lisätehtäviä. 

 

Eurooppalainen ihminen HI4, moduuli 4, 2 opintopistettä 

Eurooppalainen ihminen 

 • Eurooppalainen kulttuuri ja maailmankuvan rakentuminen 

 • tiede, taide, uskonto ja media maailmankuvan muokkaajana ja välittäjänä 

Eurooppalaisen kulttuurin juuret 

 • antiikin kulttuurien yleispiirteet 

 • demokratian ja tieteellisen ajattelun synty 

 • keskiajan kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus 

Yksilöllisen ajattelun ja tieteellisen maailmankuvan kehittyminen 

 • tieteen ja taiteen kehitys uuden ajan alussa 

 • reformaatio ja tiedon vallankumous 

 • valistus, ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen 

 • 1800-luvun aatteet sekä kulttuuriset ja yhteiskunnalliset muutokset 

Kohti nykyaikaa 

 • taide, populaarikulttuuri ja kulttuurin globalisoituminen 

 • tiede uskonnollisen maailmankuvan haastajana, edistysusko ja uhkakuvat 

 • demokratian ja tasa-arvoajattelun leviäminen sekä niiden vastavoimat 

 • tiedon määrän kasvu ja kulttuurin pirstaloituminen 

 • sukupuoliroolien murros 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi.  

 

Ruotsin itämaasta Suomeksi HI5, moduuli 5, 2 opintopistettä 

Suomen alue esihistoriallisella ajalla 

 • tutkimusmenetelmät ja lähteet 

 • käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä 

Keskiaika 

 • Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen 

 • kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen 

 • yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri 

Uusi aika 

 • reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta 

 • Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen 

 • elämäntapa sääty- ja maatalousyhteiskunnassa 

 • Suomen aseman muutos ja uudistukset Ruotsin ajan lopulla 

Suomi osana Venäjää 

 • Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty 

 • suomalaisen identiteetin luominen, sivistys, tiede ja taide 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. 

 

Maailman kulttuurit kohtaavat HI6, moduuli 6, 2 opintopistettä 

Suomen alue esihistoriallisella ajalla 

 • tutkimusmenetelmät ja lähteet 

 • käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä 

Keskiaika 

 • Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen 

 • kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen 

 • yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri 

Uusi aika 

 • reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta 

 • Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen 

 • elämäntapa sääty- ja maatalousyhteiskunnassa 

 • Suomen aseman muutos ja uudistukset Ruotsin ajan lopulla 

Suomi osana Venäjää 

 • Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty 

 • suomalaisen identiteetin luominen, sivistys, tiede ja taide 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. 

 

Historian kertaus HI7, 2 opintopistettä 

 • Ihmisen alkuvaiheet, siirtyminen viljelyyn ja karjanhoitoon, jokilaaksokulttuurit, Välimeren korkeakulttuurit, keskiaika, uusi aika 

 • Suomen esihistoria, Ruotsin-vallan aika, autonomian aika, itsenäinen Suomi 

 • Poliittinen tilanne 1800-luvulla, 1. ja 2. maailmansota, kylmä sota ja sen päättyminen 

 • Euroopan ulkopuoliset kulttuurit: islam, afrikkalaiset kulttuurit, Kaukoitä, Amerikan manner, alkuperäiskulttuurit 

 • Esseevastauksen rakenne 

 • Lähteisiin viittaaminen 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. 

 

Taidehistoria HI8, 2 opintopistettä 

 • Taiteen synty 

 • Jokilaaksokulttuurien taide 

 • Kreikkalainen ja roomalainen antiikki 

 • Keskiaika 

 • Renessanssi 

 • Itsevaltiuden ajan taidesuuntaukset 

 • 1800-luvun taide 

 • 1900-luvun taide 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. 

 

Musiikin historia HI9, 2 opintopistettä 

 • Klassinen musiikki 

 • Patrioottinen musiikki 

 • Musiikki politiikan välineenä 

 • Musiikki ja elokuva 

 • Painopistealue on ulkomaisen ja kotimaisen kevyen musiikin kehityksessä ja vaikutteissa 1950-luvulta alkaen. 

 • Musiikki tunne-elämän tulkkina 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi.

Asiasanat: