Maantiede

Maantiede aikuislukiossa

 • 1 pakollinen opintojakso (moduuleja 1, opintopisteitä 2)

Lisätietoa aineenopettajalta

Maailma muutoksessa, moduuli 1, 2 opintopistettä 

Maantiede tieteenalana 

 • miten maantieteessä tarkastellaan ympäristöä ja maailmaa 

 • miten maantiedettä hyödynnetään työelämässä ja arjessa 

 • alueelliset ajankohtaiset uutiset 

Ympäristön muutoksia ja niiden ratkaisukeinoja 

 • ilmastonmuutosten mekanismit 

 • nykyisen ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia 

 • kuivuus, aavikoituminen, myrskyt, tulvat 

 • ympäristön muutoksiin sopeutuminen ja niiden hillintä 

Ihmiskunnan muutoksia 

 • väestön kasvun ja vaurastumisen maailmanlaajuiset ympäristövaikutukset 

 • puhtaan veden puute, nälkä 

 • hyvinvoinnin jakautuminen, köyhyys 

 • pakolaisuus 

 • kestävän kehityksen sitoumukset 

Arviointi: 4-10. Arviointi on monipuolista ja siinä otetaan huomioon laaja-alainen osaaminen. 

 

 
Sininen planeetta, moduuli 2, 2 opintopistettä 

Luonnonmaantieteellinen ajattelu 

 • luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen 

 • luonnonmaantieteen tietolähteet ja tutkimusmenetelmät 

Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt 

 • Ilmakehä ja vesikehä 

 • ilmakehän rakenne ja tuulet, muutokset otsonikerroksessa 

 • veden kiertokulku, sateet ja meriveden liikkeet, ENSO ja NAO 

 • sää ja sen ennustaminen 

 • ilmastoalueet 

Kivikehä 

 • maapallon rakenne ja kiviaineksen kierto 

 • endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina 

 • endogeeniset ja eksogeeniset ilmiöt riskeinä, keskeiset riskialueet, ennakointi ja niihin varautuminen 

Maannokset ja kasvillisuusalueet 

Arviointi: 4-10. Arviointi on monipuolista ja siinä otetaan huomioon laaja-alainen osaaminen. 

 

Yhteinen maailma, moduuli 3, 2 opintopistettä 

Ihmismaantieteellinen ajattelu 

 • ihmismaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen 

 • ihmismaantieteen tietolähteet ja tutkimusmenetelmät 

 • paikkojen kokeminen ja miellekartat 

Väestö, asutus ja kulttuurit 

 • väestörakenne ja väestönmuutokset 

 • asutuksen sijoittuminen, muuttoliikkeet 

 • kulttuurien moninaisuus, alueellinen identiteetti ja ihmisoikeuksien toteutuminen, kuten alkuperäiskansojen asema 

Kaupungit ja kaupungistuminen 

 • maankäyttö ja rakennettu ympäristö 

 • kaupunkiympäristön muutokset ja ekokaupungit 

Tuotannon alueelliset piirteet ja luonnonvarojen kestävä käyttö 

 • maa-, metsä- ja kalatalous 

 • kaivannaiset, energialähteet 

 • teollisuus 

 • kiertotalous 

Liikkuminen, palvelut ja vuorovaikutus 

 • saavutettavuus, liikenneverkot ja matkailu 

 • globalisaatio 

 • innovaatioiden alueellinen leviäminen 

Arviointi: 4-10. Arviointi on monipuolista ja siinä otetaan huomioon laaja-alainen osaaminen. 

 

Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta, moduuli 4, 2 opintopistettä 

Maantieteellinen tutkimus 

 • geomedian käyttö tutkimuksessa; kartografian ja paikkatiedon perusteet, kuvat, videot, diagrammit ja taulukot sekä muut alueellisen tiedon lähteet 

 • ongelmien asettaminen, tutkimusaineiston hankinta, käsittely, analysointi, tulkinta, arviointi, havainnollistaminen ja esittäminen 

 • luonnon- ja kulttuurimaisemien tulkinta karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla 

 • geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän tulevaisuuden edistämisessä 

Aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet 

 • kaavoitus eri aluetasoilla 

 • osallistumisen keinot 

Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti (opiskelijan valinnan mukaan) 

 • näkökulma voi olla aluemaantieteellinen tai ilmiöpohjainen, keskeistä aiheen käsittelyssä on alueellisuus sekä ymmärrys ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta 

 • tutkielma tai muu projekti laaditaan yksin tai ryhmässä 

Arviointi: 4-10. Arviointi on monipuolista ja siinä otetaan huomioon laaja-alainen osaaminen. 

 

 

Asiasanat: