Psykologia

Psykologia aikuislukiossa

 • Ei pakollisia opintojaksoja.
 • PS6 Psykologian kertaus on yhden opintopisteen laajuinen. Muut opintojaksot ovat kahden opintopisteen laajuisia.

Lisätietoa aineenopettajalta

Toimiva ja oppiva ihminen PS1, moduuli 1, 2 opintopistettä 

Ihmisen toiminnan tarkastelu psykologian näkökulmista 

 • psyykkinen näkökulma: perustietoa tiedonkäsittelystä, motiiveista ja tunteista 

 • biologinen näkökulma: perustietoa hermoston toiminnasta ja evoluutiopsykologian lähestymistavasta 

 • sosiaalinen näkökulma: perustietoa sosialisaatiosta ja tilannetekijöistä 

 • kulttuurinen näkökulma: esimerkkejä kulttuurien eroista ja yhtäläisyyksistä 

 • tietoinen ja ei-tietoinen toiminta 

Oppiminen ja opiskelu psykologian näkökulmista 

 • psyykkinen näkökulma: ehdollistuminen, perustietoa työmuistin ja säilömuistin toiminnasta, sisäiset mallit, oppimisstrategiat, metakognitio, tavoiteorientaatiot ja pystyvyysuskomukset 

 • biologinen näkökulma: aivojen plastisuus ja unen vaikutus oppimiseen 

 • sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma: esimerkkejä oppimisen sosiaalisuudesta ja erilaisista oppimiskulttuureista 

Psykologinen tutkimus 

 • tieteellinen tieto ja arkitieto 

 • tieteellisen tutkimuksen prosessi 

 • otoksen ja perusjoukon merkitys tutkimuksen arvioinnissa 

 • psykologisen tutkimuksen eettiset periaatteet 

 • esimerkkejä laadullisista ja määrällisistä psykologian tutkimuksista 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi.  

 

Kehittyvä ihminen PS2, moduuli 2, 2 opintopistettä 

Hermoston kehitys psyykkisten toimintojen näkökulmasta elämänkulun aikana 

 • perimän merkitys 

 • kypsyminen ja oppiminen 

 • herkkyyskaudet 

 • plastisuuden merkitys kehityksessä 

Tunne-elämän ja vuorovaikutuksen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa 

 • varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet 

 • temperamentti 

 • minuus ja minäkäsitys 

 • tunteet, tunnetaidot ja tunteiden säätely 

 • vertaissuhteet ja sosiaaliset taidot 

Kognitiivinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa 

 • kieli ja ajattelu 

 • toiminnanohjaus 

 • Identiteetin muuttuvuus elämänkulun aikana 

 • henkilökohtainen identiteetti 

 • sosiaalinen identiteetti 

 • kulttuuri-identiteetti ja etninen identiteetti 

 • sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus 

Kehityksen yksilöllisyys ja jatkuvuus 

 • erilaisia kehityspolkuja varhaislapsuudesta aikuisuuteen 

 • vanhemmuuden ja kasvuympäristön merkitys 

Psykologinen tutkimus 

 • kaksos- ja adoptiotutkimus 

 • pitkittäis- ja poikittaistutkimus 

 • esimerkkejä havainnointia hyödyntävistä tutkimuksista 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. 

 

Tietoa käsittelevä hminen PS3, moduuli 3, 2 opintopistettä 

Tiedonkäsittelyn yleisiä periaatteita 

 • ärsykelähtöinen ja skeemalähtöinen tiedonkäsittely 

 • tietoinen ja ei-tietoinen tiedonkäsittely 

Havaitseminen ja tarkkaavaisuus 

 • sisäiset mallit ja havaintokehä 

 • havaitseminen, perustietoa erityisesti näönvaraisesta havaitsemisesta sekä sen hermostollisesta perustasta 

 • tahaton ja tahdonalainen tarkkaavaisuus 

 • perustietoa tarkkaavaisuuden hermostollisesta perustasta 

 • esimerkkejä tarkkaavaisuushäiriöistä 

Muisti 

 • työmuistin ja säilömuistin toiminta 

 • muistin rekonstruktiivisuus ja unohtaminen 

 • perustietoa muistin hermostollisesta perustasta 

 • esimerkkejä aivoperäisistä muistihäiriöistä 

Kieli 

 • kielellisten toimintojen merkitys tiedonkäsittelyssä 

 • perustietoa kielellisten toimintojen hermostollisesta perustasta 

 • esimerkkejä aivoperäisistä kielellisistä häiriöistä 

Päätöksenteko 

 • nopea ja hidas ajattelu 

 • esimerkkejä kognitiivisista vinoumista ja heuristiikoista 

 • Aivojen rakenne ja hermostollinen toiminta 

 • hermoston ja aivojen päärakenteet 

 • hermosolun ja synapsin toiminta 

 • tiedon kulku hermoverkoissa 

 • plastisuus 

 • esimerkkejä neuropsykologisesta kuntoutuksesta 

Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimusmenetelmät 

 • kokeellisen tutkimuksen periaatteet 

 • esimerkkejä tapaustutkimuksista 

 • esimerkkejä aivotutkimusmenetelmiä hyödyntävistä tutkimuksista 

 • kokeellisen tutkimuksen suunnittelu 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. 

 

Tunteet ja mielenterveys PS4, moduuli 4, 2 opintopistettä 

Tunteiden psykologia 

 • tunteiden muodostuminen: tunnereaktio ja tunnekokemus 

 • perustietoa tunteiden ja niiden säätelyn hermostollisesta perustasta 

 • tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus 

 • tunteiden merkitys kognitiivista toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta ohjaavina tekijöinä 

 • tunteiden säätely hyvinvoinnin osatekijänä 

Psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen 

 • hallintakeinojen ja defenssien merkitys 

 • resilienssin merkitys hyvinvoinnille 

 • nukkumisen ja vuorokausirytmin merkitys psyykkiselle toiminnalle 

 • keskeiset unen laatuun vaikuttavat tekijät 

 • stressin aiheuttajia, vaikutuksia ja säätelykeinoja 

 • kriisit psyykkisen tasapainon uhkana ja niistä selviytyminen 

Mielenterveys 

 • mielenterveys käsitteenä 

 • yleisimpien mielenterveyshäiriöiden luokittelu ja tietoa niiden tyypillisistä oireista 

 • esimerkkejä mielenterveyden ongelmien ja -häiriöiden syntyä selittävistä biologisista, psyykkisistä ja sosiaalisista sekä kulttuurisista taustatekijöistä 

 • esimerkkejä mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden biologisista ja psykososiaalisista hoitomuodoista sekä erilaisista psykoterapian toteutustavoista 

 • esimerkkejä ajankohtaisesta mielenterveyshäiriöihin liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta 

Psykologinen tutkimus 

 • ei-kokeellinen tutkimus: korrelatiivinen ja kuvaileva tutkimus 

 • esimerkkejä fysiologisia mittausmenetelmiä hyödyntävistä tutkimuksista 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. 

 

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen PS5, moduuli 5, 2 opintopistettä 

Perimän, kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön merkitys persoonallisuuden kehittymiseen 

 • persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus 

 • perustietoa käyttäytymisgenetiikasta 

Persoonallisuuden tarkastelu eri näkökulmista 

 • temperamentti 

 • piirreteoreettinen näkökulma 

 • motivaatio 

 • yksilölliset tulkinta- ja toimintatyylit 

 • identiteetin ja persoonallisuuden narratiivinen tarkastelu 

Älykkyys ja luovuus osana ihmisen toimintaa 

 • älykkyyden määritelmiä 

 • älykkyyden mittaaminen ja siihen liittyvät haasteet 

 • perimän ja ympäristön vuorovaikutus älykkyydessä 

 • luovuuden määritelmiä ja luovuuteen liittyviä tekijöitä 

Kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön vaikutus ihmisen toimintaan 

 • tiedonkäsittely sosiaalisissa tilanteissa: stereotypioiden, attribuutioiden, asenteiden ja ennakkoluulojen muodostuminen 

 • esimerkkejä sosiaalisuuden hermostollisesta perustasta 

 • ryhmän merkitys yksilölle ja ryhmien väliset suhteet 

 • tilannetekijöiden vaikutus yksilöön ja ryhmään 

 • kulttuurien eri ulottuvuuksia 

 • esimerkkejä kulttuurin vaikutuksesta ajatteluun ja käyttäytymiseen 

 • esimerkkejä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnasta kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 

Psykologinen tutkimus 

 • yksilöllisten erojen tutkiminen 

 • persoonallisuuden ja älykkyyden arviointimenetelmät 

 • reliabiliteetti ja validiteetti 

 • esimerkkejä kyselyjä, haastatteluja ja testejä hyödyntävistä tutkimuksista 

 • esimerkkejä sosiaalipsykologian tutkimuksista 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. 

 

Psykologian kertaus PS6, 1 opintopiste 

 • Aiempien opintojaksojen aihepiirien kertaus. Ylioppilaskokeeseen valmentautuminen. 

Arviointi: Suoritusmerkintä. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. 

 

 

 

 

 

 

Asiasanat: