S2 – Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Lisätietoja S2-opinnoista

 • Opiskelijalle, jonka äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voidaan opettaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä on opiskelijalle tarkoituksenmukainen, mikäli hänen suomen kielen peruskielitaidossaan on puutteita jollakin kielitaidon osa-alueella, jolloin suomen kielen taito ei anna riittäviä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.
 • Ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen voi osallistua, mikäli opiskelijan äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame ja hän on opiskellut suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän pakolliset opinnot.
 • Pakollisia opintojaksoja 5 (moduuleja 7, opintopisteitä 10).
 • Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opinnot suoritetaan pääsääntöisesti lähiopetuksessa.

Lisätietoa aineenopettajilta

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen S21, moduuli 1, 2 opintopistettä 

 • pitkien tekstien lukeminen, mahdollisesti myös muilla opiskelijan osaamilla kielillä: tekstin tavoitteen ja sisällön ymmärtäminen 

 • keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät 

 • luettavien tekstien ymmärtämisessä tarvittavat strategiat, abstraktin kielen taito, sana-, fraasi- ja käsitevaranto 

 • kielen- ja tekstinhuoltoa 

 • erilaisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi 

 • kokonainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja. 

 

Kieli- ja tekstitietoisuus sekä vuorovaikutus S22, moduulit 2 ja 7, 2 opintopistettä 

Kieli- ja tekstitietoisuus 

 • suomen kielen ominaispiirteet, vertailu opiskelijan aiemmin oppimiin ja koulussa opiskeltaviin kieliin, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, monikielisyys, kielellinen repertuaari, monilukutaidon käsite, erilaiset tekstit ja niissä vakiintuneet ilmaisukeinot, esimerkiksi kirjoitetun kielen rakenteet 

 • eri kielimuodot: puhekielen ja yleiskielen sekä epävirallisen ja virallisen viestinnän erot, abstraktin ja konkreettisen kielenkäytön erot 

 • opetuspuheen, muodollisen puheen ja luetun ymmärtämisessä tarvittavat strategiat 

Vuorovaikutus 2 

 • kuullunymmärtämis- ja kuuntelustrategiat ja -taidot, vuorovaikutustilanteiden havainnoiminen 

 • yksilön kielellinen repertuaari, kielenkäyttötilanteiden ja kielen vaihtelu sekä puheen kielellisiä keinoja ja retoriikkaa 

 • esiintymistaidot: puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen esittäminen 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja. 

 

Kirjoittaminen ja vuorovaikutus S23, moduulit 3 ja 6, 2 opintopistettä 

Vuorovaikutus 1 

 • oman vuorovaikutusosaamisen reflektointi, viestintärohkeus sekä harjaantuminen kuuntelevaan, tavoitteelliseen ja monipuoliseen vuorovaikutukseen 

 • kuullun ymmärtämisen ja keskusteluun osallistumisen strategiat ja institutionaalisen vuorovaikutuksen kielelliset keinot 

 • tekstien kirjoittaminen osana suullisia vuorovaikutustilanteita: esimerkiksi yhteisten projektien suunnitelmat, muistiinpanot monimediaisista teksteistä 

 • verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä 

 • ryhmäviestinnän ilmiöt, kuten roolit, jännitteet ja koheesio 

Kirjoittaminen 1 

 • kirjoittaminen prosessina: aiheen ja aineiston valinta ja ideointi, aiheen rajaus sekä näkökulman valinta; jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely; palautteen antaminen ja vastaanottaminen 

 • tekstien jakaminen ja vertaisarvioinnin taidot 

 • sidosteisuus tekstin eri tasoilla, esimerkiksi tekstin kokonaisrakenne, kappaleet, virke, sanajärjestys 

 • asiatyylille ominaisten kielellisten rakenteiden hallinta, esimerkiksi infiniittiset rakenteet, yhdyslauseet, viittaussuhteet 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja. 

 

Kirjallisuus 1 S24, moduuli 4, 2 opintopistettä 

 • kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä 

 • eläytyvää ja analyyttista kirjoittamista ja keskustelua kirjallisuuden pohjalta 

 • kielen kuvallisuus ja kulttuurisidonnaisuus, monitulkintaisuus ja kielellä leikittely 

 • kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa sekä muissa teksteissä, esimerkiksi teatteriesityksissä, elokuvissa, peleissä tai muissa mediateksteissä 

 • kokonainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja itsenäisesti tai yhdessä luettuna 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja. 

 

Tekstien tulkinta S25, moduuli 5, 2 opintopistettä 

 • vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot, argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot 

 • perustelemisen harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti, lähdekritiikki, tiedonhankinta ja tiedonhallinta, tekijänoikeudet 

 • argumentoivan kielenkäytön sanastoon ja rakenteisiin perehtyminen: geneeriset ilmaukset, modaalisuuden ja affektisuuden ilmaisukeinot 

 • kielellisten keinojen valinta, tekstilaji ja tyyli 

 • yhteiskunnallisesti merkittävä tai ajankohtainen kokonaisteos 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja. 

 

Kirjallisuus 2 S26, moduuli 8, 2 opintopistettä 

 • Suomen kirjallisuuden vaiheet osana maailmankirjallisuutta 

 • eri aikakausien kaunokirjallisuutta ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan sekä arvo- ja aatemaailman näkökulmasta 

 • kirjallisuuden tutkimista eri konteksteissaan: tekijän ja lajin konteksti, historiallinen ja kulttuurinen konteksti, poliittinen ja yhteiskunnallinen konteksti 

 • merkittävä tai ajankohtainen kaunokirjallinen kokonaisteos 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja. 

 

Vuorovaikutus puheviestinnässä S27, moduuli 9, 2 opintopistettä 

 • kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojen sekä puhumisen ja esiintymisen taitojen monipuolistaminen, kielen rekisterit ja tilanteen edellyttämä kielenkäyttö 

 • vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkitys jatko-opinnoissa, työelämässä ja yhteiskunnassa, esimerkiksi erilaisissa järjestöissä sekä muissa muodollisissa ja epämuodollisissa yhteisöissä toimiminen 

 • dialoginen ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutukseen liittyvä etiikka sekä konfliktit ja ongelmanratkaisu ryhmässä 

 • vuorovaikutuksen kulttuuristen piirteiden ja erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden analysointi 

 • mahdollisesti osallistuminen toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja. PUHVI-kokeeseen osallistujat arvioidaan lisäksi valtakunnallisilla puheviestintätaitojen kriteereillä. 

 

Kirjoitustaitojen syventäminen S28, moduuli 10, 2 opintopistettä 

 • aineistopohjaisten laajojen tekstien tuottaminen ja lähteiden arviointi 

 • omaäänisten tekstien tuottaminen 

 • tekstin- ja kielenhuollon käytänteiden soveltaminen tekstien muokkaamisessa 

 • luettaville ja kirjoitettaville teksteille tyypillisten kielen rakenteiden, sanaston, fraasien ja käsitteiden käyttöön harjaantuminen 

 • ajankohtainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja. 

 

Lukutaitojen syventäminen S29, moduuli 11, 2 opintopistettä 

 • monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien tulkinta 

 • analyysin ja tulkinnan rakentaminen sekä käsitteiden käyttö 

 • runokokoelma tai näytelmäteksti 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojakso arvioidaan asteikolla 4–10. Arvosana kuvaa opiskelijan aktiivisuutta ja kurssitehtävissä onnistumista. Opintojaksossa harjoitellaan monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja vuorovaikutuksen tietoja ja taitoja.