Terveystieto

Terveystieto aikuislukiossa

 • Ei pakollisia opintojaksoja

Lisätietoa aineenopettajalta

Terveys voimavarana TE1, moduuli 1, 2 opintopistettä 

 • terveyttä määrittävät keskeiset tekijät ja niiden vaikutusmekanismit 

 • terveyttä ja elintapoja selittävät keskeiset sosiaalipsykologiset teoriat ja mallit: suunnitellun käyttäytymisen teoria, sosiaalis-kognitiivinen teoria, terveysuskomusmalli, muutosvaihemalli 

 • terveyskulttuurisia ilmiöitä: terveyden arvostamisen ja käyttäytymisen välinen ristiriita, medikalisaatio ja terveyteen sairastuminen, elintapoihin puuttuminen, uskomus- eli vaihtoehtohoidot 

 • terveyttä edistävä ravinto, liikunta, lepo, uni sekä painonhallinta 

 • seksuaalisuus, seksuaaliterveys, seksuaalioikeudet 

 • mielenterveyttä suojaavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät, stressi ja kriisit mielenterveyttä kuormittavina tekijöinä, keinoja kuormituksen hallintaan 

 • opiskeluhyvinvointi 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. 

 

Terveys ja ympäristö TE2, moduuli 2, 2 opintopistettä 

 • tieteellinen tieto ja arkitieto, ajattelun vinoumia, tutkimusprosessin vaiheet, tutkimustiedon luotettavuuden arviointi 

 • terveysviestinnän muotoja ja vaikutuskeinoja, terveysviestinnän merkityksen ja luotettavuuden arviointi 

 • rakennetun ympäristön, luonnonympäristön ja psykososiaalisen ympäristön yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen 

 • kestävä kehitys ja terveys 

 • ympäristöjen turvallisuus ja väkivallan ehkäisy 

 • työhyvinvointi 

 • riippuvuuteen vaikuttavat biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset mekanismit 

 • keskeiset aine- ja toiminnalliset riippuvuudet, riippuvuuksien syitä ja ehkäisykeinoja, riippuvuuksien aiheuttamia haittoja 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. Verkko-opiskelijoilla lisätehtäviä. 

 

Terveys ja yhteiskunta TE3, moduuli 3, 2 opintopistettä 

 • terveyskäsityksiä ja sairauksien selitysmalleja 

 • keskeisiä väestöjen terveyteen vaikuttaneita yhteiskunnallisia, tieteeseen ja teknologiaan liittyviä tekijöitä 

 • tulevaisuuden terveyshaasteita ja mahdollisuuksia 

 • epidemiologinen siirtymä, keskeiset tarttumattomat ja tartuntataudit 

 • sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen, tuottaminen ja käyttäminen 

 • itsehoito ja omahoito 

 • eettisen analysoinnin näkökulmia: hyveet, seuraukset, oikeudet, velvollisuudet, motiivit, arvot ja normit 

 • keskeisiä terveyteen ja sairauksiin liittyviä eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä kuten hedelmöityshoidot, abortti, elintapoihin liittyvä vapaus ja vastuu, seulonnat, geeniteknologia, eutanasia 

 • terveydenhuollon eettiset periaatteet, potilaan oikeudet, priorisointi 

 • terveys ja terveyden eriarvoisuus Suomessa ja globaalisti sekä niihin vaikuttaminen 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. Verkko-opiskelijoilla lisätehtäviä. 

 

Terveystiedon kertaus TE4, 2 opintopistettä 

 • Essee-vastaustekniikan hiominen. 

 • Terveystiedon erilaisiin tehtävätyyppeihin perehtyminen. 

 • Terveystiedon opintojaksojen keskeisten sisältöjen kertaaminen. 

 • Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. 

Arviointi: Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. 

 

Asiasanat: