Uskonto

Uskonto aikuislukiossa

 • Pakollisia opintojaksoja 1 (moduuleja 1, opintopisteitä 2)
 • Opiskelija opiskelee pakollisena oppiaineena joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa.
 • Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää opiskelijoiden enemmistön uskonnon mukaista uskonnon opetusta. Opetus järjestetään tällöin sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan opiskelijoiden enemmistö kuuluu. Tähän uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat opiskelijat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen. Turun iltalukiossa järjestetään evankelisluterilaisen uskonnon opetusta.
 • Opiskelijalle, joka aloittaa lukiokoulutuksen 18 vuotta täytettyään, opetetaan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa.

Lisätietoa aineenopettajalta

Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä UE1, moduuli 1, 2 opintopistettä 

 • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely sekä uskonnon ja tieteen suhde 

 • maailman uskontotilanne, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden piirteitä nykyajassa sekä uskonnonvapaus ihmisoikeutena 

 • uskontojen merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä muita ajankohtaisia uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä kysymyksiä 

 • juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin kulttuuritausta, synty sekä niiden keskeiset ja yhteiset piirteet 

 • pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa 

 • juutalaisuuden ja islamin oppi, etiikka ja elämäntapa 

 • juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, suhde yhteiskuntaan sekä merkitys länsimaiselle kulttuurille 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. 

 

Maailmanlaajuinen kristinusko UE2, moduuli 2, 2 opintopistettä 

 • kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa 

 • uskonnon asema sekä uskonnon ja valtion suhteet Euroopassa 

 • katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset 

 • karismaattinen kristillisyys ilmiönä 

 • kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet 

 • ekumenia ja uskontodialogi 

 • kristinusko ja ympäristökysymykset sekä muita ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. 

 

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä UE3, moduuli 3, 2 opintopistettä 

 • hindulainen maailmankuva, elämäntapa ja etiikka, hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä Intian nykypäivän uskontotilanne 

 • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet ja eettiset periaatteet 

 • buddhalainen elämäntapa ja etiikka sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin 

 • Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan sekä Kiinan nykypäivän uskontotilanne 

 • shintolaisuuden keskeiset piirteet sekä uskontojen vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan Japanissa 

 • Intiassa, Kiinassa ja Japanissa kehittyneiden uskontojen vaikutuksia länsimaissa 

 • luonnonuskontojen ja vodou-sukuisten uskontojen keskeiset piirteet ja levinneisyys 

 • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. 

 

Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa UE4, moduuli 4, 2 opintopistettä 

 • Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio 

 • uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja yleiseurooppalaisessa lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset 

 • uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa, uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina sekä uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa huomioiden uskonnon rooli etnisten ja kielellisten vähemmistöjen elämässä Suomessa 

 • muinaissuomalaiset uskontoperinteet ja niiden merkitys suomalaisessa kulttuuriperinnössä sekä kristinusko yhteiskunnan ja kulttuurin muokkaajana Suomessa eri aikoina 

 • uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri nykypäivän Suomessa 

 • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi nykypäivän Suomessa 

 • Osana moduulia voidaan toteuttaa vapaaehtoistyöhön liittyvä projekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan. 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. 

 

Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa UE5, moduuli 5, 2 opintopistettä 

 • uskontojen ja taiteen vuorovaikutus, uskontojen merkitys taiteen kehityksessä 

 • uskonnollinen taide ja uskonnon ilmeneminen eri taidemuodoissa 

 • uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana 

 • uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa 

 • Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. 

 

Uskonto, tiede ja media UE6, moduuli 6, 2 opintopistettä 

 • uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla: uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja yhteiskuntatieteet 

 • uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa 

 • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa 

 • uskontojen mediajulkisuus 

 • uskontoilmiön käsittely mediassa, kuten uskontoihin liittyvät asenteet ja mielikuvat, uskontojen rooli konflikteissa ja rauhan rakentamisessa, uskonnot ja ympäristökysymykset, uskonnot ja eettiset kysymykset, uskontokritiikki 

 • Osana moduulia voidaan toteuttaa uskontoon liittyvä mediasisältö, media-analyysi tai pienimuotoinen uskontoon liittyvä tutkimus. 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. 

 

Uskonnon kertaus UE7, 1 opintopiste 

 • Aiempien opintojaksojen aihepiirien kertaus. Ylioppilaskokeeseen valmentautuminen. 

Arviointi: Suoritusmerkintä. Itsenäinen suoritus ei ole mahdollinen. 

 

 

 

 

 

 

 

Asiasanat: