Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaoppi aikuislukiossa

 • Pakollisia opintojaksoja 2 (moduuleja 2, opintopisteitä 4).

Lisätietoa aineenopettajalta

Suomalainen yhteiskunta YH1, moduuli 1, 2 opintopistettä 

Suomen yhteiskunnan rakenne 

 • Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne 

 • väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät 

Demokratia ja oikeusvaltio 

 • ihmisoikeudet, kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet 

 • oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta 

Hyvinvointi ja tasa-arvo 

 • yhteiskunnallinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus 

 • pohjoismaisen hyvinvointivaltion tehtävät, edut ja haasteet 

Valta, osallistuminen ja vaikuttaminen 

 • yhteiskunnallisen vallankäytön muodot, demokraattinen päätöksenteko ja suomalainen sopimusyhteiskunta 

 • kansalaisen vaikuttamiskeinot ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys 

 • Suomen paikallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä 

 • median muuttuva merkitys ja mediavaikuttaminen 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. Verkko-opintojaksolla lisätehtäviä. 

 

Taloustieto YH2, moduuli 2, 2 opintopistettä 

Kansantalous ja sen toimijat 

 • talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon luonne ja muodostuminen 

 • kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien, yritysten ja kansantalouden vuorovaikutus 

 • oman talouden hoito: säästäminen, kuluttaminen ja velkaantuminen 

Markkinat, suhdanteet ja talouselämä 

 • vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus markkinoilla 

 • työ, yrittäjyys ja yritykset 

Suomi globaalin talouden osana 

 • rahoitusmarkkinat, säästäminen, sijoittaminen ja riskien hallinta 

 • talouden häiriöt, suhdannevaihtelut, niiden taustat ja seuraukset 

Talouspolitiikka 

 • kestävän talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat 

 • julkinen talous ja sen tasapaino 

 • talouspolitiikan toimijat, keinot ja haasteet 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi. Verkko-opintojaksolla lisätehtäviä. 

 

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma YH3, moduuli 3, 2 opintopistettä 

Globaalit haasteet, globalisaatio ja verkottuminen 

 • ympäristö, ilmastonmuutos, väestö ja kestävä tulevaisuus 

 • kansainvälisen yhteistyön toimijat ja mahdollisuudet 

 • Suomi ja Pohjoismaat osana globaaleja verkostoja 

 • kansalaisuus ja vaikuttaminen Euroopassa ja globaalisti 

Eurooppalaisuus ja Euroopan yhdentyminen 

 • eurooppalainen identiteetti, arvot ja yhteiskuntien moninaisuus 

 • Suomi osana EU:n päätöksentekoa 

 • EU:n talous- ja aluepolitiikka 

 • EU globaalina toimijana 

Turvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä 

 • paikallinen ja kansallinen turvallisuus 

 • Suomen ja EU:n turvallisuuspolitiikka 

 • muuttuvat turvallisuusuhat ja niiden ratkaisumahdollisuudet 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi.  

 

Lakitieto YH4, moduuli 4, 2 opintopistettä 

Oikeusjärjestyksen perusteet 

 • juridiikan peruskäsitteet ja perusoikeudet 

 • oikeudellisen tiedon lähteet ja niiden käyttö 

 • oikeus ja oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä 

 • oikeusjärjestys ja tuomioistuinlaitos 

Kansalaisten yleisimpien oikeustoimien perusteet seuraavilla alueilla 

 • sopimus- ja vahingonkorvausoikeus 

 • perhe- ja jäämistöoikeus 

 • varallisuusoikeus 

 • tekijänoikeudet ja kuluttajaoikeus 

 • työoikeus 

 • asumiseen liittyvä sopimusoikeus 

 • hallinto-oikeus ja hyvä hallintotapa 

 • prosessi- ja rikosoikeus 

 • ympäristöoikeus 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi.  

 

Yhteiskuntaopin kertaus YH5, moduuli 5, 2 opintopistettä 

 • Yhteiskuntaopin opintojaksojen keskeisten sisältöjen kertaaminen. 

 • Yhteiskuntaopin erilaisiin tehtävätyyppeihin perehtyminen. 

 • Essee-vastaustekniikan hiominen. 

Arviointi: Arviointi on monipuolista ja siinä huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Numeroarviointi tai suoritusmerkintä. 

 

 

 

 

Asiasanat: