Hankkeet kehittävät toimintaa

Hankkeissa luotua ja opittua:

Työpisteen toimintaa kehitetään mm. EU- ja ESR-rahotteisilla hankkeilla, joissa etsitään ja kokeillaan uusia keinoja työllisyyden hoitoon liittyviin kysymyksiin.

 • DuuniPolku-hankkeessa etsittiin oikeita polkuja

DuuniPolku-hankkeessa on kehitetty uusia palveluja ja toimintamalleja, jotka edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä. 

Turun osahankkeita olivat: 

 • Tavoitteellinen ja motivoiva haastattelumalli
 • Vertaismentorointi työnhakijan tukena
 • Toiminnallinen yhteistyö- ja työelämävalmiuksien tukeminen
 • Työllisyysviuhka palvelutiedot kokoavana verkkotietopalveluna
 • Palvelupolkumallit ohjauksen tukena
 • DigiPore-hanke tuotti pysyvän toimintamallin

DigiPore-hankkeen tavoitteena oli kehittää uusia työkaluja ICT-alan osaajapulaan. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa ja kullakin kaupungilla oli osahankkeissa omat painotusalueet. 

DigiPore-hankkeen pohjalta syntyi  DigiPoint-toimintamalli, joka siirtyy vuoden 2020 alusta Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen tuottamaksi CodePoint-nimiseksi palveluksi.

Toimintamallin idea:

 • Mallin perustana toimivat tiimiläiset, jotka ovat työ- ja oppisopimussuhteessa Turun kaupunkiin.
 • Tiimiläisten työllistymisedellytysten kehittäminen perustuu monialaiseen yhteistyöhön, työelämälähtöisiin työtehtäviin, niiden opinnollistamiseen sekä alalle verkostoitumiseen.
 • Oppisopimuksen ja työsopimuksen kautta osaaminen sitten nostetaan yritysten vaatimalle tasolle ja parannetaan näin omia työelämävalmiuksia.
 • Työvoimahautomot toi toimijat yhteen kohtaannon parantamiseksi

Turun seudun työvoimahautomot tarjosi työntekijöille mahdollisuuden saada töitä ja kehittää omaa osaamista kuudella eri alalla:

 • teknologia erityisesti meri- ja metallialalla,
 • kauppa- ja ravitsemisala,
 • rakennusala,
 • yksityinen sosiaali- ja terveysala,
 • logistiikka
 • informaatioteknologia

Tavoitteena oli, että oppilaitokset pystyisivät entistä joustavammin ja nopeammin vastaamaan yritysten osaamistarpeisiin, alueen yritykset löytäisivät aiempaa paremmin osaavaa työvoimaa ja kasvualojen kohtaanto-ongelmaan löydettäisiin uusia ratkaisuja.

Hankkeet opit:

 • Verkostoidu ja tee yhteistyötä. Yhdessä tehden löytyvät parhaat ideat ja toimivimmat kokonaisuudet
 • Jalkaudu ja kohtaa. Arvostava kohtaaminen luo uskoa tulevaan.
 • Kokeile. Aloita pienesti, kokeile rohkeasti. Pikku hiljaa toimintatavat hioutuvat paremmiksi.
 • Työnhakijat ja yritykset kohtaavat Ideaverstaassa

Julkiset työvoimapalvelut näkevät perinteisesti työttömät kohteina, joille tarjotaan tai joihin kokeillaan erilaisia palveluita ja toimenpiteitä.

TUTTU-6Aika-hankkeessa ajatus käännettiin toisinpäin: työnhakija viekin itse omaa asiaansa aktiivisesti eteenpäin Ideaverstaissa, jotka ovat työnhakijan ja yrityksen kohtaamispaikkoja.

Ideaverstaissa keskityttiin markkinoinnin, digimarkkinoinnin ja sosiaalisen median sovellusten hyötykäyttöön yritysten arjessa. Hanke järjestämiin Ideaverstaisiin osallistuneista työttömistä yli 60 prosentilla oli korkeakoulututkinto.

Hankkeessa havaittua:

 • Työn pirstaloituminen näkyy työllistymisessä. Yritykset olivat halukkaita ostamaan osallistujien osaamista projektinomaisesti, mutta harvemmin valmiita palkkaamaan työntekijäksi.
 • Projektityön ja osaamisen myymiseen voisi soveltua osuustoimintamalli, jota hanke edisti Turun seudulla. Työosuuskunnasta käsin työnhakija voi myydä osaamistaan, mutta säilyttää silti työttömyysturvaoikeutensa.
 • Yritykset kokivat Ideaverstaat lähinnä hyvänä tapana tutustua yrityksen kannalta mielenkiintoisiin työnhakijoihin ja heidän osaamiseensa.
 • Party loi malleja pitkään työttömänä olleen työ- ja toimintakyvyn arviointiin ja osallisuuden tukemiseen

Party keskittyi Turussa työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittämiseen, työnhakijan osallisuuden lisäämiseen, palveluohjauksen parantamiseen ja monialaisen verkostoyhteistyön tiivistämiseen.

Partyn hyvistä käytänteistä jäi elämään mm.

 • Aktivoiva ryhmätoimintamalli Turun kaupungin Työkeskuksessa järjestettävään kuntouttavaan työtoimintaan
 • Asiakasraati Työpisteen toimintaa kehittämään
 • Pienryhmätoiminnan uudet yhteistyökumppanit kuten diakoniatyö
 • koordinoitu monialainen verkostoyhteistyö
 • konsepti monialaisen työ- ja toimintakyvyn arviointiin.