Maaria-Ilmaristen ulkoilureittisuunnitelma

Maaria-Ilmaristen ulkoilureittisuunnitelma
Diaarinumero: 14543-2008
Valmistelija: Tuuli Vesanto
Yhteyshenkilö Liedossa: Juha Mäki

Missä mennään

  • Liedossa kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi osayleiskaava- ja ulkoilureittisuunnitelmaehdotukset 26.1.2022 § 5. Turussa kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi osayleiskaava- ja ulkoilureittisuunnitelmaehdotukset 1.2.2022 § 38.
  • Kunnanhallitukset hyväksyivät ehdotukset 7.2.2022 (Turku § 60, Lieto § 43). Ehdotukset olivat nähtävillä 28.2.-29.3.2022 välisen ajan. Samaan aikaan nähtävilläolon kanssa ehdotuksista pyydettiin lausuntoja.
  • Saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin kirjoitetaan perustellut vastineet kevään 2022 aikana. Saadun palautteen perusteella näyttää todennäköiseltä, että kaavaa ja ulkoilureittisuunnitelmaa täytyy joiltain osin muuttaa. Tämän myötä kaava ja ulkoilureittisuunnitelma tullaan asettamaan uudelleen nähtäville.

Maaria-Ilmaristen osayleiskaavan alueella on monia virkistyksellisiä vahvuuksia, kuten metsiä, vesistöjä ja kulttuurimaisemia. Maarian altaan itäpuoli on yksi laajimmista metsäalueista Turun kaupunkiseudulla.

Jotta osayleiskaavan alue tarjoaisi tulevaisuudessa entistäkin paremmat mahdollisuudet ulkoiluun, alueelle laaditaan ulkoilulain mukainen ulkoilureittisuunnitelma. Sitä valmistellaan Turun ja Liedon yhteistyönä. Suunnitelman ja sen perusteella tehtävien ulkoilureittitoimitusten avulla Turun kaupunki ja Liedon kunta voivat perustaa alueelle ulkoilureittejä ja pitää niitä kunnossa.

Ulkoilulaki mahdollistaa ulkoilureitin perustamisen kiinteistön kautta kulkevaksi, mikäli se on yleisen ulkoilutoiminnan kannalta tärkeää eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa kiinteistölle.

Ulkoilureittisuunnitelmaa valmistellaan yhtä aikaa osayleiskaavan kanssa. Ulkoilureitit osoitetaan yleispiirteisesti osayleiskaavassa ja tarkemmin ulkoilureittisuunnitelmassa.

Ulkoilureittisuunnitelman luonnos hyväksyttiin keväällä 2017. Hyväksytyn luonnoksen sekä saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta valmisteltiin ulkoilureittisuunnitelmaehdotus.

Ulkoilureittisuunnitelmaehdotus hyväksyttiin molempien kuntien kaavoittavissa lautakunnissa ja kunnanhallituksissa tammi-helmikuussa 2022, minkä jälkeen ehdotus asetettiin julkisesti nähtäville. Samaan aikaan nähtävilläolon kanssa ulkoilureittisuunnitelmaehdotuksesta pyydettiin lausuntoja.

Hyväksytty ulkoilureittisuunnitelmaehdotus: