Varhaiskasvatuslain perusteella lapsen varahoitopaikaksi määritellään kiinteän ryhmän sijaan varahoitopäiväkoti.

Hyvät perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat/ huoltajat

Päivähoitolaki muuttui varhaiskasvatuslaiksi 1.8.2015 (580/2015). Laki määrittelee toiminnan tavoitteita ja velvoittaa meitä palvelun järjestäjiä tiukasti myös ryhmäkokojen suhteen.

Aiemmin oli mahdollisuus järjestää lapsenne varahoito aina sovitussa, tutussa ryhmässä, sillä lasten ja aikuisten suhdelukuja tarkasteltiin koko yksikön tasolla.

Uuden lain 5 a§ määrittelee ryhmäkoon seuraavasti:

"Varhaiskasvatuksen ryhmät tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia."

Edellä mainitusta syystä johtuen hoitosopimusta tehdessä ei enää pystytä määrittelemään lapsen varahoitopaikaksi kiinteää ryhmää, vaan määritellään varahoitopäiväkoti ja ns. vastuuryhmän yhteyspuhelinnumero, johon huoltaja ottaa yhteyttä. Näin toimien päiväkodissa voidaan tarkastella päivittäistä tilannetta ja määritellä lapsen varahoitoryhmä siten, että lakia noudatetaan.