Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään tai huollossaan olevaa lasta koskevat tiedot, jos tiedot on talletettu henkilö- tai potilastietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet, Turun kaupungin henkilörekisterit sekä lomakkeet tietojen pyytämiseen löytyvät ohesta.

Kanta-palvelut

Mikäli havaitset tiedoissasi virheen tai puutteita, ota yhteyttä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon yksikköön tai apteekkiin, joka on kirjannut tiedot. Neuvoja voi pyytää esimerkiksi tietosuojavastaavalta tai potilasasiamieheltä. Kelassa tietoja ei voida korjata.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Oikeus tiedon oikaisuun

Käyttölokitietojen tarkastuspyyntö

Kun asiakas tai potilas haluaa tietää, ketkä ovat käsitelleet hänen tietojaan.

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja todistaa henkilöllisyytensä.

Vainajan tietojen luovuttaminen

Vainajan elinaikaisia tietoja luovutetaan vain perustellusta syystä.