Turun kaupunki tekee suometsien ennallistamistöitä Pomponrahkan Natura-alueella. Luonnonhoitotoimet perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lupapäätökseen poiketa luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä. Töiden ajankohta on 25.1.2017 – 1.4.2017 ja 1.8.2017 – 1.4.2018.

Pomponrahkan ja Isosuon umpeenkasvaneilta suokohteilta poistetaan puustoa. Työ tehdään metsäkoneella kokopuukorjuuna. Tavoitteena on palauttaa alueella aikaisemmin vallinneiden monimuotoisten suoluontotyyppien ominaispiirteet. Suoalueen vesitalous ja luonnonpiirteet ovat heikentyneet ojituksen ja muun maankäytön seurauksena. Puuston poistoa tehdään talvikaudella ja vanhojen suo-ojien tukkiminen syksyllä. Kaikki luonnonhoitotoimet tehdään lintujen pesimäkauden ulkopuolella.

Pomponrahkan suoalueen pitkospuureitti on töiden aikana väliaikaisesti poissa käytöstä, mikä haittaa alueen virkistyskäyttöä. Pitkospuureitti rakennetaan ennalleen töiden päätyttyä.

Pomponrahkan Natura-alueen suoluonnon tilaa ja suoalueen vesitaloutta on selvitetty useiden vuosien ajan. Selvitysten tavoitteena on ollut sovittaa yhteen Natura-alueen luonnon säilyminen lentokentän toiminnan ja alueen kaavoituksen kanssa. Selvitysten sisältöä ovat ohjanneet Turun kaupungin ympäristötoimialan, Finavian, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Metsähallituksen edustajat.

Pomponrahka ja Isosuo kartalla