Perusopetuksen laatukysely toteutettiin kaikissa Turun suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa kolmannen kerran tammi-helmikuussa. Kyselyyn vastasivat koulujen henkilökunnan ja oppilaiden lisäksi myös oppilaiden huoltajat. Kyselyn tulokset ovat yleisesti ottaen positiivisia ja kouluissa viihdytään. Koulujen toimintaan ollaan pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä.

Perusopetuksen laatukyselyn vastaajamäärät ovat moninkertaistuneet vuodesta 2015 kaikissa vastaajaryhmissä. Tuolloin kyselyyn vastasi yhteensä 4436 henkilöä ja tänä vuonna 12 699 henkilöä. Peruskouluikäisistä 1.–9. -luokan oppilaista kyselyyn vastasi yhteensä 9257 oppilasta, joten heidän osaltaan kyselyn vastausprosentiksi saatiin 66. Huoltajista palautetta antoi 2535 ja henkilökunnasta 907.

Osallistumismahdollisuuksia koulun toiminnan suunnitteluun toivotaan lisää

Kyselyn tulokset ovat koko kaupungin tasolla pääsääntöisesti erittäin positiiviset. Henkilökunta on koulun toimintaan varsin tyytyväistä. Henkilökunta arvostaa opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman ohjaavaa vaikutusta työssään sekä kokee koulun aktiiviseksi osallisuuden edistäjäksi. Huoltajilta ja oppilailta he toivovat aktiivisempaa osallistumista koulun suunnittelutyöhön ja toimintaan. Lisäksi he toivovat pienempiä ryhmäkokoja.

Huoltajien antama palaute koulun toiminnasta on enimmäkseen positiivista. He kokevat yhteistyön koulun kanssa arvostavaksi ja keskustelevaksi, ja Wilman olevan kätevä väline siihen. He ymmärtävät myös opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman merkityksen koulutyötä ohjaavina elementtinä, mutta eivät toisaalta koe saavansa riittävästi mahdollisuuksia osallistua työskentelyyn. Oma osallistuminen vanhempainyhdistyksen toimintaan arvioidaan samoin vähäiseksi.

Oppilaiden mielestä koulu on turvallinen

1–4 luokkien oppilaat ovat erittäin koulumyönteisiä. Heistä lähes 85 prosenttia sanoo viihtyvänsä koulussa erittäin tai melko hyvin. 1–4-luokkalaiset kokevat saavansa koulussa apua, olonsa koulussa turvalliseksi ja koulun aikuisten puuttuvan kiusaamiseen. Koulun työvälineet ja materiaalit arvioidaan hyviksi. Koulun kerhotoiminnan suunnitteluun ja kerhotoimintaan osallistuminen on kuitenkin vähäistä eikä koko koulun toimintaakaan suunnitella heidän mielestään kovin paljon yhdessä. Vaikka 1–4 –luokkalaiset arvioivat oppilaiden määrän oppitunneilla sopivaksi, toivovat he, että työrauha oppitunneilla olisi parempi.

Luokkien 5–9 oppilaat suhtautuvat myös kouluun melko myönteisesti, mutta kuitenkin pieniä oppilaita kriittisemmin. 5–9 –luokkalaisista lähes 70 prosenttia vastaa viihtyvänsä koulussa erittäin tai melko hyvin. He kokevat koulun turvalliseksi ja oppituntien ryhmäkoot sopiviksi. Myös apua koetaan olevan tarjolla ja koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut saatavilla. Sen sijaan he arvioivat mahdollisuutensa osallistua koulun suunnittelutyöhön vähäisiksi, kuten oman osallistumisensa kerhotoimintaan. Keskustelut opettajan kanssa omasta oppimisesta ja positiivinen palaute yleisemminkin saattaisivat lisätä viihtymistä koulussa entisestään.

Tulokset kehittämistyön pohjaksi

Perusopetuksen laatukyselyn tulosten käsittely koko kaupungin tasolla jatkuu, ja kyselyn koulukohtaiset tulokset lähetetään koulujen käyttöön huhtikuun ensimmäisellä viikolla.
– Keskustelun pohjalta on tarkoitus nostaa koko kaupunkitason kehittämiskohde, jonka toteutumista seurataan. Tuloksia käsitellään kouluissa yhdessä eri vastaajaryhmien kanssa ja sovitaan koulukohtaisista kehittämistoimista lukuvuodeksi 2017–2018, perusopetuksen palvelualuejohtajat Liliane Kjellman ja Tommi Tuominen suunnittelevat.

Lisätietoja /

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous 29.3.2017

Perusopetuksen laatukyselyn tulokset 2017 (pdf)

Tommi Tuominen, perusopetuksen palvelualuejohtaja
Liliane Kjellman, ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palvelualuejohtaja