Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoja

tarkastuslautakunnan sihteeri, tarkastuspäällikkö Rami Aaltonen
puh. 044 907 2127

kaupunginreviisori Kari Koivuluhta
puh. 050 527 8265

revisiotoimisto@turku.fi

Määrättyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee 1.6.2017 alkaen antaa tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan. Listaus sidonnaisuuksistaan ilmoitusvelvollisista tahoista liitteenä.

Kuntalain 84 §:ssä on säädetty, että ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun on tullut valituksi tehtävään.

Turussa ilmoitus tehdään kaupungin Päättäjäpalvelussa. Sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä Päättäjäpalveluun.

Tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Täydennyspyyntömenettelyyn voidaan ryhtyä, jos tarkastuslautakunnan tietoon tulee sidonnaisuuksia, joista ei ole ilmoitettu.

Tiedot julkaistaan kaupungin internetsivuilla, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti. Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä.

Revisiotoimisto vastaa mielellään asiaan liittyviin kysymyksiin!