Sitra ja Turun kaupunki ovat saavuttaneet kestävän kehityksen yhteistyössään hyviä tuloksia. Turkuun on syntynyt uutta kiertotalousliiketoimintaa, resurssiviisaus on tullut osaksi arkea ja kasvihuonepäästöjäkin voidaan vähentää ennakoitua nopeammin. Seuraavaksi Turku aikoo haastaa opiskelijat mukaan luomaan jakamistaloutta.

Turun ja Sitran kumppanuus

  • Turun kaupunki ja Sitra solmivat sopimuksensa Kestävän kehityksen kumppanuudesta keväällä 2015.
  • Kumppanuuden ohjausryhmä kokoontui Turussa perjantaina 13.10.2017.
  • Yhteistyössä ovat mukana myös Turku Energia, Turun yliopisto, Turun Ammattikorkeakoulu, Lounais-Suomen Jätehuolto, Itämeren kaupunkien liitto UBC, Valonia ja Varsinais-Suomen liitto sekä suuri määrä kiertotalouteen panostavia yrityksiä.
  • Kumppanuus jatkuu vielä vuoden 2018 ajan.

Kestävä kehitys Turussa

Turun kaupunki ja Sitra ovat luoneet yhdessä uusia kestävän kehityksen ratkaisuja vuodesta 2015 alkaen. Ensi vuoden loppuun jatkuvassa kumppanuudessa on selvitetty ja luotu useita uusia toimintamalleja, jotka on myös viety käytäntöön. Sitran aloitteesta on syntynyt myös Suomen resurssiviisaiden kuntien verkosto FISU (Finnish Sustainable Communities), jossa Turku on ollut mukana alusta alkaen.

Resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekartat näyttävät suuntaa

Sitran opastuksella valmisteltu resurssiviisauden tiekartta näyttää, miten Turussa saavutetaan päästöttömyys, jätteettömyys ja maapallon kantokyvyn mukainen luonnonvarojen kulutus vuoteen 2040 mennessä. Kiertotalouden tiekartta taas määrittää kiertotalouden painopisteet ja kokoaa toteuttajat koko maakunnasta.

Resurssiviisauden tiekartta valmistui vuonna 2015 ja kiertotalouden tiekartta 2017 alkupuolella. Molempien valmistelussa oli laajasti sidosryhmiä mukana. Työtä tehtiin yhdessä yritysten, yhteisöjen ja korkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa.

Toteutuneisiin toimiin sisältyy esimerkiksi maamassojen ja toimistokalusteiden kierrätystä, tekstiilien hyötykäytön vahvistamista ja uusien kiertotalousliikeideoiden kehittämistä. Toteuttamisen tueksi selvitettiin aiemmin tänä vuonna myös Varsinais-Suomen materiaalivirrat, jotka voisivat tukea kiertotalousratkaisujen toteuttamista.

Korkeakoulut ja opiskelijat luovat kiertotalouden tulevaisuutta

Turun korkeakoulut ovat olleet yhteistyössä vahvasti mukana ja vahvistaneet muutenkin panostuksiaan kiertotalouteen. Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus on ollut useissa hankkeissa mukana ja mahdollistanut kiertotalousyritysten Bastu-verkoston ja työpajasarjojen tekemisen. Turun ammattikorkeakoulu on ottanut kiertotalouden strategiansa painopisteeksi ja toteuttaa jatkuvasti merkittäviä kehityshankkeita ja opettaa kiertotaloutta opiskelijoilleen.

Opiskelijat eivät kuitenkaan pelkästään opi kiertotaloutta vaan luovat sitä itsekin aktiivisesti. Kiertotalouden kehityshankkeissa on käytetty paljon opiskelijoiden luovaa panosta esimerkiksi innovaatioleirien ja projektitöiden avulla. Keväällä 2017 opiskelijat esimerkiksi innovoivat keinoja vahvistaa kansalaisten investointeja aurinkoenergiaan.

Merkittävät kasvihuonepäästövähennykset jo 2029

Turun ja Sitran yhteisen valmistelun tuloksena syntyivät myös Turun alueen päästövähennysskenaariot vuosille 2030 ja 2040. Asiantuntijana työssä oli mukana Suomen ympäristökeskus. Huhtikuussa 2017 haastoimme yhdessä Hinku-kuntien kanssa myös koko Lounais-Suomen tavoittelemaan hiilineutraaliutta 2040 ja vähentämään päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Turun maaliksi on kaavailtu kaupungin 800-vuotisjuhlavuotta 2029.

Turku Energia kumppaneineen satsaa 300 miljoonaa euroa uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun vuosina 2014–2018

Turun alueen vahvat energiainvestoinnit antavat Turulle ja alueen muille kunnille etulyöntiaseman ilmastopolitiikassa verrattuna muihin suuriin kaupunkialueisiin Suomessa. Turku Energia kumppaneineen satsaa 300 miljoonaa euroa uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun vuosina 2014–2018. Seudun kunnat ovatkin tänä vuonna ryhtyneet seuraamaan päästöjään myös yhdessä ja toteuttavat jo monia yhdyskuntarakenteen ja liikenteen kehittämistoimia yhteistyössä.

Turun päästötavoitteet ja alueen energiauudistus muodostavat vahvan ilmastopolitiikan työkalun, jota esiteltiin myös Pariisin ilmastokokouksessa 2015. Tuotantoinvestointien lisäksi on satsattu myös energiatehokkuuteen ja esimerkiksi lämpöverkon muuttamiseen kaksisuuntaiseksi, mikä mahdollistaa hajautetun uusiutuvan lämpöenergian tuotannon. Energiapaaluja onkin jo juntattu pilottialueena toimivan Skanssin maaperään elokuusta 2017 alkaen. Turku ja Sitra osallistuvat myös Bonnin ilmastokokoukseen marraskuussa 2017.

Kansalaisten energiakäänne

Kesäkuussa 2017 valmistuneen kuluttajien aurinkoenergia- ja kysyntäjoustoselvityksen ehdotuksia on jo ryhdytty toteuttamaan. Turku Energia toi kuluttajien aurinkoenergiapaketit markkinoille elokuussa, ja Turun kaupunki valmistelee aurinkoenergian tuomista omiin rakennuksiinsa.

Seuraavaksi Turku ja Sitra aikovat käynnistää yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen energiainvestointien vauhdittaminen.

Seuraavaksi Turku ja Sitra aikovat käynnistää yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen energiainvestointien vauhdittaminen. Keinoina aiotaan käyttää rahoitusmallien parantamista, ohjausta, neuvontaa ja luvituksen kehittämistä. Rakentamisen, asumisen, energiatehokkuuden ja energian tuotannon neuvontaa kehitetään paremmin kansalaisia palvelevaksi sekä yksilö-, yritys- ja yhteisötasolla ja myös yhteiskuntataloudellisesti nykyistä parempia tuloksia tuottavaksi.

Yhteistyössä rahoituslaitosten edustajien ja muiden asunto-, kiinteistö- ja energiarahoituksen asiantuntijoiden kanssa aiomme edistää rahoitusmalleja, joiden avulla kynnystä kansalaisten energiainvestointeihin saataisiin merkittävästi madallettua. Tavoitteena tässä voi olla esimerkiksi energiainvestointilainojen tekeminen kansalaisille kuukausitasolla selkeästi kustannusneutraaliksi tai jopa kannattavaksi valinnaksi, joka olisi myös käytännössä helppo toteuttaa.

Opiskelijat kehittämään jakamistaloutta

Turku haluaa olla Suomen johtava opiskelukaupunki. Opiskelijan arjessa resurssiviisaus on usein välttämätön hyve ja kiertotalousratkaisuja syntyy luonnostaan. Hyvät uudet jakamistalousratkaisut voisivat kuitenkin helpottaa opiskelijan arkea. Turussa on myös jo valmiiksi hyviä esimerkkejä opiskelijayhteisön luomista jakamistalouden ratkaisuista. Esimerkiksi Turun yliopiston ylioppilaskunnan Luomupiiri on merkittävä alueen ruuan tuottajat ja kuluttajat yhdistävä yhteisö, joka on molemmille myös taloudellisesti merkittävä.

Opiskelija- ja korkeakouluyhteisöille ehdotetaan uuden opiskelijoiden jakamistaloushankkeen käynnistämistä.

Turku aikookin nyt ehdottaa opiskelija- ja korkeakouluyhteisöille uuden opiskelijoiden jakamistaloushankkeen käynnistämistä kevätlukukauden 2018 aikana. Hankkeen tarkoituksena on innostaa opiskelijat jakamistalouden innovaattoreiksi ja luoda jakamistalouden ratkaisuja, jotka parantaisivat opiskelijoiden arkea ja olisivat sovellettavissa myös muiden kuntalaisten arkeen sekä opiskelijoille muuallakin kuin Turussa.


Aihepiiristä uutisoitua:

2017

2016

2015

Sitran uutiset: