Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Turun ja Oulun kaupungeille valtakunnalliset Liikkuva koulu ‑palkinnot. Tänään Helsingissä ojennetut 5000 euron suuruiset palkinnot myönnettiin Veikkauksen tuotoista. Palkintorahat tulee käyttää oppilaiden tai koko kouluyhteisön liikkumisen edistämiseen kouluympäristössä.

Turun kaupunki käynnisti Liikkuva koulu -hankkeen Lounais-Suomen aluehallintoviraston avustamana lukuvuonna 2016–2017, mutta koululaisten liikunnallistamisen juuret ovat jo 2000-luvun alussa, jolloin Turussa toteutettiin Koulut liikkeelle- sekä Aktiivinen ja turvallinen koulupäivä ‑hankkeita. Kehitystyö on tuottanut tulosta. Lasten ja nuorten liikunnallisuuden on havaittu lisääntyneen niin koulupäivän aikana kuin myös vapaa-ajalla.

Turussa on panostettu pitkäjänteisesti oppilaiden hyvinvointiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö kiittää Turkua oppilaiden osallistamisesta, poikkihallinnollisesta yhteistyöstä sivistys- ja vapaa-aikatoimialan välillä sekä kuntakoordinaatiosta. Turun koulujen tulokset ylittävät Liikkuvien koulujen valtakunnalliset keskiarvot toiminnan organisoinnin, oppilaiden osallisuuden ja kerhotoiminnan osa-alueilla kaikissa koulumuodoissa.

– Turussa on panostettu pitkäjänteisesti oppilaiden hyvinvointiin, ja opettajat ovat tehneet merkittävää työtä toimintakulttuurin uudistamiseksi. Olemme halunneet uudistaa opetusta tuomalla liikunnallisuutta esimerkiksi matematiikan tunneille, jolloin oppilaiden vireystila pysyy korkealla. Tämä palkinto tulee tunnustuksena arvokkaasta ja onnistuneesta työstä kouluhyvinvoinnin eteen, Turun kaupungin perusopetuksen palvelualuejohtaja Tommi Tuominen kiittää.

Turun hanke innoittajana valtakunnallisesti

Turun Liikkuva koulu on ollut esimerkkinä ja ideoiden lähteenä useiden kaupunkien Liikkuva koulu -hankkeiden käynnistämiselle sekä kehittämiselle.

Kaikissa peruskouluissa liikunnallista harrastetoimintaa yli 200 tuntia viikossa

– Turun kaupunki tekee rohkeaa ja määrätietoista työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja liikkumisen eteen. Kehitämme ainutlaatuisella ja osallistavalla otteella koulupäivän aikaista lasten fyysistä aktiivisuutta. Harrastetoimintamallimme kehittää liikuntainnostusta ja perusliikuntataitoja sekä toisaalta myös liikuntaseurojen osaamista ja seurojen ja koulun välistä yhteistyökulttuuria, Turun Liikkuva koulu -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Markus Kalmari tarkentaa.

Turun Liikkuva koulu järjestää kaikissa Turun perusopetuksen kouluissa liikunnallista harrastetoimintaa yli 200 tuntia viikossa, mikä on valtakunnallisesti hyvin merkittävä määrä. Kouluissa panostus näkyy myös selvästi.

– Avainasemassa koulujen toimintakulttuurin kehittämisessä sitoutuneiden rehtorien lisäksi ovat koulujen Liikkuva koulu ‑vastaavat ja harrastetoiminnassa paikalliset urheiluseurat. Kouluissa Liikkuvaa koulua toteutetaan moninaisin tavoin, kuten erilaisin liikunnallisin välituntitempauksin, pitkillä välitunneilla ja välituntiaktivaattoreilla, välituntivälineitä hankkimalla, monipuolisilla koulutuksilla, koulun sisätilojen ja pihojen pienimuotoisilla remonteilla, liikunnallisilla kerhoilla, toiminnallisilla opetusmenetelmillä ja ottamalla oppilaat mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lasten liikuntakulttuurin kehittämiselle on suuri tarve, ja tässä hankkeessa olemme ottaneet askelia oikeaan suuntaan. Jatkossa tähän tarvitaan edelleen merkittävää panostusta Turussa kuten valtakunnallisestikin, kertovat Turun Liikkuva koulu -hankkeen koordinaattorit Annukka Muuri ja Marie Rautio-Sipilä.

Kiitosta on myös saanut toiminnan kokonaisvaltainen kehitysprosessi, jossa on otettu huomioon niin sosiaalinen kuin urheilullinen puoli.

– Koko hankkeelle on ollut ratkaisevaa tiivis kehitystyö kansallisten asiantuntijatahojen, kuten Jyväskylän ja Turun yliopistojen, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön ja Opetushallituksen kanssa. Yhteistyöllä olemme varmistaneet parhaan mahdollisen asiantuntemuksen kehitystyöhön. Turun kaupungin eri toimialojen ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on ollut välttämätöntä, Kalmari toteaa.

Valtakunnallisen palkinnon jakoi Helsingissä pidetyssä tilaisuudessa ylijohtaja Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Palkinnon vastaanottivat Turun kaupungin puolesta Tommi Tuominen sekä Annukka Muuri ja Marie Rautio-Sipilä.

Liikkuva koulu -ohjelma on Suomen hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Tavoitteena on, että ohjelmasta tulee valtakunnallinen koskien kaikkia Suomen peruskouluja. Turun kaupunki sai Suomen suurimman, Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustuksen lukuvuodelle 2016–2017. Turun Liikkuva koulu -ohjelmaa toteutetaan kaupungin toimialojen monialaisella yhteistyöllä. Hanketta koordinoivat Turun kaupungin sivistystoimiala ja vapaa-aikatoimiala.

KUVA: Liikkuva koulu