Pitkäsalmen vedenlaatua heikentäneeksi tekijäksi on vahvistunut asunto-osakeyhtiön virheellinen viemäriliitos. Virheellinen liitos paikallistettiin viikonloppuna, minkä jälkeen kaupunki on välittömästi aloittanut toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

Turun kaupunki on yhdessä Turun Vesihuolto Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n kanssa selvittänyt syitä, miksi Pitkäsalmen vedenlaatu on aika ajoin huono. Turun ympäristöterveys asetti alkuvuodesta Ispoisten uimarannalle uimakiellon korkeiden bakteeripitoisuuksien vuoksi. Uimakielto on sittemmin poistettu, mutta kaupunki käynnisti samalla selvitykset, miksi vedessä on esiintynyt korkeita bakteeripitoisuuksia.

Ensimmäiset näytteet otettiin joulukuussa 2017 ja samassa yhteydessä koottiin selvitys mahdollisista kuormituslähteistä. Sateiden ja runsaan pintavalunnan vuoksi vedenlaatu oli tällöin normaalia heikompaa myös Aurajoessa ja muulla merialueella. Tutkimuksia jatkettiin ja tammikuun lopussa otetuissa näytteissä havaittiin voimakasta hygieenistä likaantumista Pitkäsalmessa soutukeskuksen edustalla, jossa sekä bakteerien että ammoniumtypen määrä oli korkeampi kuin muissa näytteenottopaikoissa. Siksi kartoitusta laajennettiin päästölähteen löytämiseksi helmikuussa soutukeskuksen lähellä oleviin avo-ojiin ja hulevesiviemäreihin.

Hulevesiviemärien kartoituksessa havaittiin virheellinen viemäriliitos, jonka seurauksena erään asunto-osakeyhtiön jätevedet ovat ohjautuneet hulevesiverkostoon ja hulevedet jätevesiviemäriverkostoon. Ympäristönsuojelupäällikkö velvoitti kyseisen asunto-osakeyhtiön korjaamaan virheellisen liitoksen välittömästi.

Virheellinen liitos saatiin paikallistettua viikonloppuna, minkä jälkeen kaupunki on välittömästi aloittanut toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

- Virheellisen liitoksen korjaaminen on liittyjän vastuulla, sanoo Turun Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Irina Nordman.

Päästön havaitsemista on vaikeuttanut se, että hulevesi purkautuu vesistöön kohdassa, jossa ei normaalioloissa liikuta. Lisäksi hulevesilinja on laaja ja siinä virtaa sateella runsaasti hulevettä, jolloin jätevesipäästö laimenee eikä erotu Aurajoen tuomasta kuormasta.

- Virheellinen liitos löydettiin etenemällä johdonmukaisesti putken alapäästä ylöspäin sen jälkeen, kun meriveden laadun havaittiin heikenneen soutukeskuksen luona poikkeavasti, toimitusjohtaja Nordman sanoo.

Osa jätevedestä ja sen kiinteästä aineksesta on todennäköisesti kertynyt putken painumiin, mutta mereen päässeen jäteveden määrä on joka tapauksessa suuri.

- Kokonaiskuormitusta on mahdoton arvioida tässä vaiheessa, koska vielä ei ole tiedossa, milloin virheellinen liitos on tehty, sanoo va. ympäristönsuojelupäällikkö Olli-Pekka Mäki.

Kaupunki selvittää edelleen päästön määrää ja kestoa. Koska kyse on yksittäisestä kuormituslähteestä, sen poistaminen näkyy todennäköisesti melko nopeasti Pitkäsalmen vedenlaadussa.