Turun kaupunkitutkimusohjelman tuoreen tutkimuskatsauksen mukaan Suomen somalinaiset hahmottavat kansalaisuuden muun muassa työllistymisen, kahdensuuntaisen oppimisen ja kunnioituksen kautta.

TURUN KAUPUNKITUTKIMUSOHJELMA

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin ja yliopistojen yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta. Ohjelman tavoitteena on edistää kaupunkitutkimusta, tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupungin välistä tiedonvaihtoa. Yhteinen tutkimusohjelma on kansainvälisesti uraauurtava yhteistyömalli.

turku.fi/kaupunkitutkimus

Kansalaisuus on oikeuksia määrittelevä juridinen status, mutta eletyllä kansalaisuudella tarkoitetaan sitä miten ihmiset hahmottavat ja neuvottelevat oikeuksiaan, velvollisuuksiaan, kuulumista ja osallistumista, ja miten heidän elämiinsä kansalaisina vaikuttavat heidän yhteiskunnallinen ja kulttuurinen taustansa sekä aineelliset olosuhteet.

Turun kaupunkitutkimusohjelman julkaiseman tutkimuskatsauksen mukaan Suomen somalinaiset kokevat kansalaisuuden erilaisina käytäntöinä, jotka auttavat heitä tuntemaan itsensä yhteiskunnan täysivaltaisemmiksi jäseniksi. Nämä käytännöt liittyvät työ- ja perhe-elämän väliseen tasapainoon, kulttuuriseen oppimisprosessiin sekä heidän itsensä että valtaväestön osalta, verkkopankki- ja muiden sähköisten palvelujen piiriin pääsyyn sekä ulkomaille matkustamiseen, mikä edellyttää passia.

 - Somalinaiset hahmottavat täyden Suomen kansalaisuuden työllistymisenä, kahdensuuntaisena oppimisena ja kunnioituksena, ajanhallintana sähköisten palveluiden myötä, ja mahdollisuutena kansalliset rajat ylittäviin sosiaalisiin suhteisiin, kertoo tutkija Camilla Marucco Turun yliopiston maantieteen oppiaineesta.

Esimerkiksi työllistyminen on hankalaa, koska monien somalinaisten ammattipätevyyttä ei voida todentaa perinteisin, muodollisin tavoin, ja työnhakijoina heihin kohdistuu ennakkoluuloja. Haasteita tuottaa sekin, että somalinaiset huolehtivat usein suuresta perheestä ja haluavat satsata siihen ajallisesti. Työllistymishaluja kuitenkin on, ja työllistyminen on keskeistä täysivaltaisen kansalaisuuden kokemukselle.

Marucco suosittelee haasteisiin vastaamiseksi erilaisten joustavien matalan kynnyksen palvelujen, kuten työpajojen ja ajanvarauksettoman neuvonnan kehittämistä ja vahvistamista.

Camilla Marucco sai Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendin vuonna 2015.

Suomen somalinaisten kokemuksellinen kansalaisuuden määrittely ja eletty kansalaisuus Turussa (pdf)

Finnish Somali Women: Defining and Living Citizenship in Turku (pdf)