Uudistuksen myötä asukkaiden, virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyö syvenee ja kaupunkilaisten rooli valmistelu- ja suunnitteluprosessissa kasvaa.

Turku uudistaa osallisuuden käytäntöjä yhteistyössä kaupunkilaisten, järjestöjen, virkamiesten, kaupungin johdon ja tutkijoiden kanssa. Osallisuusmallin uudistamisessa on kyse kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksien määrittelyn lisäksi myös siitä, miten kaupunki organisaationa toteuttaa osallisuutta ja sen periaatteita omassa toiminnassaan. Yksi ydinkysymys on se, miten osallisuudesta tulee osa perusrakenteita ja virkamiesten arkityötä. Osallisuuden tulee olla arvo, ja se on aidon asiakaslähtöisyyden edellytys.

Turussa ainutlaatuista on, että toimintamallin suunnittelussa on mukana myös tutkijoita. Osa tutkijayhteistyötä on tuore tutkimuskatsaus kansalaisosallistumisen suorista muodoista.

Tutkimustieto uudistamistyön tukena

Turun osallistuusmallin uudistamisessa erityistä on kaupungin ja yliopistojen yhteistyö. Mukana on Osallistuminen pitkäkänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hankkeen tutkijoita Turun ja Tampereen yliopistoista sekä Åbo Akademista.

Yhteistyötä tehdään kaupungin ja toimialojen johdon ja avainhenkilöiden haastatteluiden sekä vuoden 2019 alussa toteutettavan kuntalaiskyselyn jäsentämisessä ja analysoinnissa. Katsauksen ja haastatteluiden tuloksia hyödynnetään keväällä yhteisessä työpajassa, jossa keskustellaan osallisuuden kehittämisestä. Yhteistoiminnassa syntyviä aineistoja käytetään myös tieteellisessä tutkimuksessa.

Asukkaiden kokemukset ja osaaminen käyttöön

Tutkimuskatsaus osoittaa, että kansalaisilla on usein päättäjiä paremmat tiedot heidän arkeaan läheisesti koskettavista asioista, ja huomioimalla tämä asukkaiden oma asiantuntijuus jo valmisteluvaiheessa voidaan parantaa päätösten laatua. Mahdollisuus osallistua suoraan päätösten valmisteluun lisää myös päätösten hyväksyttävyyttä kansalaisten keskuudessa.

Päätösten lisäksi osallistuminen voi vaikuttaa myönteisesti osallistujiin ja myös niihin, jotka eivät itse osallistu. 

Osallistuminen laajentaa tietopohjaa ja antaa valmiuksia muodostaa puntaroituja kantoja asiakysymyksiin. Osallistumiskanavat ovat myös yksi mittari, jolla kuntalaiset arvioivat kuntansa päätöksentekoa. Tarjoamalla uusia osallistumiskanavia voidaan lisätä kuntalaisten yleistä kokemusta päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta riippumatta siitä, käyttävätkö kuntalaiset kyseisiä kanavia.

  • Maija Jäske ja Lauri Rapeli: Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja vaikuttavuus (pdf) Turun kaupunkitutkimusohjelman Tutkimuskatsauksia 5/2018
  • Maija Jäske: Mitä ovat kansalaisosallistumisen uudet muodot? (linkki videoon)
     
  • Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin ja yliopistojen yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta. Ohjelman tavoitteena on edistää kaupunkitutkimusta, tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupungin välistä tiedonvaihtoa. Yhteinen tutkimusohjelma on kansainvälisesti uraauurtava yhteistyömalli.
     
  • Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama nelivuotinen hanke, joka tutkii lyhytjänteisyyden ongelmaa päätöksenteossa ja hallinnossa. Hankkeessa kehitetään entistä toimivampia menettelytapoja kansalaisosallistumiselle ja julkiselle päätöksenteolle. 
Asiasanat: