Pientä työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkettä saavilla on riski joutua kärsimään köyhyydestä. Palveluista ja lääkkeistä perittävät asiakasmaksut vaikuttavat ratkaisevasti pienillä eläkkeillä sinnittelevien vammaisten ja vanhusten toimeentuloon.

Työkyvyttömyyseläkeläisen työura on usein rikkonainen ja lyhyt. Naisten miehiä pienemmät ansiotulot sekä esimerkiksi perhevapaat ja kotiäitiys johtavat yleensä matalaan eläkkeeseen. Täysi takuueläke on tällä hetkellä 775,27 euroa kuukaudessa.

Pientä eläkettä saava pitkäaikaissairas henkilö tarvitsee usein runsaasti maksullisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Myös asumiskustannukset saattavat lisätä yksin asuvalla köyhyyden riskiä.

Maksuvaikeudet eivät saa olla esteenä palvelujen käytölle

Turun vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston mielestä sekä valtio että kunta voivat toimenpiteillään torjua eläkeläisköyhyyttä. Köyhyyttä voidaan ehkäistä korottamalla takuueläkettä. Kansaneläkeindeksin ja siihen sidottujen etuuksien kuten kansan- ja takuueläkkeen sekä vammaisetuisuuksien indeksikorotusten jäädyttämistä ei tule jatkaa. Palvelujen asiakasmaksuja tulisi alentaa ja maksukattoja jaksottaa, jotta ne eivät kasaudu alkuvuoteen.

Kunta voi myös asiakasmaksulain nojalla kohtuullistaa tai jättää kokonaan perimättä palvelumaksuja. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen suuruus ja maksuvaikeudet eivät koskaan saisi olla esteenä tarpeellisten palvelujen käytölle.

Erittäin tärkeää on ehkäistä tulevaisuuden köyhyyttä edistämällä osatyökykyisten työllistämistä esimerkiksi tehostamalla palkkatuen käyttöä.

Palveluista ja lääkkeistä perittävät maksut rasittavat erityisesti eläkeläisten taloutta. Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto ei ole poistanut paljon terveydenhuoltopalveluita käyttävien pieneläkeläisten talousahdinkoa. Vuosina 2018 - 2019 maksukatto on 683 euroa vuodessa. Sen jälkeen kunta voi periä lyhytaikaisessa laitoshoidossa (esimerkiksi sairaalahoidosta) ylläpitomaksua. Turussa ylläpitomaksu on 22,50 euroa vuorokaudessa. Vaikka maksukatto olisi täyttynytkin, kuukauden sairaalassaolo maksaa potilaalle 675 euroa.

Lääkkeistä asiakas maksaa vuoden alussa 50 euron alkuomavastuun. Lääkekatto on 605,13 euroa vuonna 2018. Kela-kuljetusten omavastuu on korkea: 25 euroa/suunta. Kela-kuljetusten maksukatto on 300 euroa.

Maksukatot tulisi jaksottaa

Maksukattojen ongelma on niiden muodostuminen kalenterivuosittain. Tämä aiheuttaa asiakkaille taloudellisia paineita ja kriisejä alkuvuoteen. Ratkaisu tähän ongelmaan olisi maksukattojen jaksottaminen kahdelletoista kuukaudelle tai neljännesvuosittain, ja kattojen täyttymisen seurannan määrääminen palvelunjärjestäjän vastuulle.

Ennen näiden kattojen ja omavastuiden täyttymistä yksittäisen asiakkaan terveydenhuollon menot voivat olla kohtuuttoman suuret. Usein henkilö voikin joutua lainaamaan rahaa kuluihin tai lääkkeiden ostoon. Pahimmassa tapauksessa hän joutuu jättämään lääkkeet hankkimatta. Kunta voi omalla päätöksellään alentaa tai jättää perimättä terveydenhuollon palvelumaksuja.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan asiakasmaksulain uudistusta. Uusi laki olisi saatava nopeasti voimaan, sillä asiakasmaksulain muutoksilla voitaisiin helpottaa pienituloisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien asemaa. Se yhtenäistäisi myös tehostetussa palveluasumisessa olevien asemaa, sillä palvelumaksuihin tulisi valtakunnalliset rajat.Tulevassa laissa maksukattoon sisällytettäisiin uusina maksuina suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut, lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen maksut, ensihoitopalvelun maksut sekä toimeentulotuella maksetut maksut.

  • Turun kaupungilla on viisi vaikuttajaryhmää: lasten parlamentti, nuorisovaltuusto, monikulttuurisuusneuvosto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Lisätietoa ryhmien toiminnasta os. turku.fi/vaikuttajaryhmat
  • Kuva: Pixabay