Turun kaupunki on myöntänyt 10 kappaletta kannusteluontoisia apurahoja Turun kaupunkitutkimusohjelmaa toteuttaviin Pro Graduihin.

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin ja yliopistojen yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta. Ohjelman tavoitteena on edistää kaupunkitutkimusta, tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupungin välistä tiedonvaihtoa. Yhteinen tutkimusohjelma on kansainvälisesti uraauurtava yhteistyömalli.

www.turku.fi/kaupunkitutkimus

Kannustimen saaneiden opinnäytteiden aiheina ovat hinnanmuodostus Turun asuntomarkkinoilla, nuorten mielenterveyspalveluihin hakeutumisen esteet, alaikäisten turvapaikanhakijoiden terveys, työkykyä ylläpitävän toiminnan yhteys koettuun työhyvinvointiin, kansalaisten osallisuus, Itämeren suojelu, tekoälyn käyttöönoton eettiset vaikutukset sosiaalityössä, arkiympäristön vaikutus koululaisten liikkumiseen, kaupunkien ilmastopolitiikka, ja maahanmuuttajien yrittäjyys.

Turku on jakanut Pro Gradu-kannustimia Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijoille vuodesta 2005 alkaen. Nykyään apurahat myönnetään Turun kaupunkitutkimusohjelman puitteissa. Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen ohjelman tavoitteena on lisätä kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta, jonka antia voidaan käyttää hyväksi myös kaupungin päätöksenteossa.

- On kaupungin intressi, että monilla aloilla kouluttautuu kaupunkien kehittämiskysymyksiin perehtyneitä asiantuntijoita, sanoo Turun kaupungin tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila.

Haku on avoin kilpailu, jossa myönnetään enintään 10 graduapurahaa, á 2000€. Apurahaa anotaan syksyllä suunnitelmalla, mutta se maksetaan vasta seuraavan vuoden puolella, valmistunutta työtä vastaan. Työn tulee olla valmis viimeistään 1.12.2019 mennessä. Apurahaa haki 41 henkilöä, joten apurahan sai joka neljäs.

Hakemuksen arvioinnissa kiinnitettiin huomioita tutkimussuunnitelman ansiokkuuteen ja toteutettavuuteen määräajassa, tiedon sovellettavuuteen ja uusiin näkökulmiin. Toivottu soveltava hyöty on tiedon kartuttaminen kaupungin kehitykseen vaikuttamisen ja muutoksen mahdollisuuksista – tulevaisuusorientoituneesti, mutta historiaa unohtamatta.

Apurahan saaneet maisteriopiskelijat:

  • Roland Berg (ÅA, kansantaloustiede): Spatial autokorrelation och bostadspriser – en analys av bostadsmarknaden i Åbo, 2000€
  • Jenni Hatara (TY, hoitotiede): Avunhakemisen esteet mielenterveysongelmissa nuorisopsykiatrian asiakkaiden kuvaamina, 2000€
  • Saija Inkeroinen (TY, hoitotiede): Alaikäisten turvapaikanhakijoiden kouluterveydenhuolto Suomessa – terveydenhoitajan näkökulma, 2000€
  • Isa-Emilia Klasila (TY, sosiologia): Työkykyä ylläpitävän toiminnan yhteys koettuun työhyvinvointiin, 2000€
  • Katariina Kulha (TY, valtio-oppi): Puntaroivan demokratian käytännöt aluesuunnittelua parantamassa, 2000€
  • Jonas Martin (ÅA, ympäristö- ja meribiologia): Människans förhållande till marina nyckelarter, 2000€
  • Jani Mikkola (TY, filosofia): Tekoälyn käyttöönoton eettiset vaikutukset sosiaalityössä, 2000€
  • Jaakko Nyman (TY, maantiede): Koululaisten päivittäisen ympäristön vaikutus heidän terveyteensä, hyvinvointiinsa ja aktiivisuuteensa, 2000€       
  • Morgan Shaw (TY, tulevaisuuden tutkimus): Governing future urban conduct through the sociotechnical imaginary of the low-carbon city, 2000€
  • Ekaterina Vorobeva (TY, Itämeren alueen tutkimus): Black African Entrepreneurs in Finland: Intersectionality Approach, 2000€