STEAM Turku tarjoaa perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävän tiede- ja teknologiapolun, jonka kautta eri-ikäisille lapsille ja nuorille aukea laaja mahdollisuus oppia tieteitä ja teknologiaa, erikoistua tekniikan eri alojen jatko-opiskeluun ja työharjoitteluun.

STEAM Turku

STEAM tulee sanoista Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Sillä tarkoitetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen tiede- ja teknologiapolkua, jonka tavoitteena on lisätä luonnontieteiden ja tekniikan alojen vetovoimaa Turun ja Lounais-Suomen alueella.

Hanke on osa Turun kaupungin toimintakokonaisuutta tässä yhteistyössä ja se linkittyy osaksi koko kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Hankkeeseen liittyy kokonaan tai osittain 18 erillistä projektia. STEAM -hankkeen yhteistyöverkostossa ovat Turun lisäksi mukana Salo, Pori, Rauma, Uusikaupunki, Loimaa ja Forssa. Yritysyhteistyökumppaneita ovat Meyer Turku Oy, Orioin Oy, Elomatic Oy, Teleste Oy ja Auramarine Oy.

www.turku.fi/STEAM

 

Lounais-Suomessa on käynnissä poikkeuksellisen voimakas teknologiateollisuuden kasvuvaihe, jonka odotetaan kestävän pitkälle ensi vuosikymmenelle asti. Tämän positiivisen rakennemuutoksen myötä osaavan, erityisesti tekniikan aloja taitavan työvoiman tarve tulee kasvamaan voimakkaasti.

Turun kaupunki solmi huhtikuussa 2018 yhdessä alueen korkeakoulujen ja Turku Science Park Oy:n kanssa Teknologiakampus-sopimuksen, joka keskittyy tekniikan alan koulutustarjonnan ja tutkimuksen lisäämiseen.

Sopimuksen tavoitteena on, että Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä, insinöörejä, YAMK-insinöörejä ja merenkulun ammattilaisia alueen elinkeinoelämän positiivisen rakennemuutoksen myötä kasvaviin tarpeisiin.

STEAM luo väyliä tekniikan alan koulutuksen kysynnälle

STEAM Turun tavoitteena on rakentaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku, tarjota suoria väyliä jatko-opintoihin ja vahvistaa luonnontieteiden ja tekniikan alan korkeakoulutuksen kysyntää Turussa ja Lounais-Suomessa. Hanke luo samalla uusia yhteistyömuotoja sivistystoimialan, korkeakoulujen, yritysten ja muiden toimijoiden välille.

Hankkeen rahoituksesta vastaavat Turun kaupungin konsernihallinto ja sivistystoimiala sekä erilaiset ulkopuoliset rahoittajat (ESR, EAKR, OPH, OKM).

Vuoden 2019 aikana STEAM-rahoitusta on eri hankkeissa yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus on hieman yli kolmasosa. Kaupungin oma rahoitus koostuu projektien omarahoitusosuuden lisäksi jatkuvasta, projekteista riippumattomasta rahoituksesta.

Kuva: Kerttulin ICT-lukiolaiset suunnittelivat eskarilaisille päivän, jossa kokeiltiin erilaisia robotteja

STEAM - tavoitteet

 • luoda Turun kaupungin uusi koulutuksen toimintamalli luonnontieteen ja tekniikan alan vetovoiman vahvistamiseen
 • rakentaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku
 • tarjota suoria väyliä jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle
 • luoda uusia yhteistyömuotoja sivistystoimialan, korkeakoulujen, yritysten ja muiden toimijoiden välille
 • vahvistaa luonnontieteiden ja tekniikan alan korkeakoulutuksen kysyntää Turussa ja Lounais-Suomessa pitkäjänteisesti eri koulutusasteiden laaja-alaisella yhteistyöllä
 • kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja, opetussisältöjä, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä
 • koota yhteen koko sivistystoimialan STEAM-työtä tukevat projektit, välttää päällekkäiset toiminnot ja muu hukka sekä tehostaa projektien välistä yhteistyötä
 • tuotteistaa ja levittää hankeen tulokset sekä tukea tulosten ja hyvien käytäntöjen saavuttamista, juurtumista ja leviämistä sekä varmistaa aiempien projektien tulosten hyödyntäminen ja levittäminen osana nykyistä kehittämistoimintaa

Asetelmat STEAMin tavoitteiden saavuttamiseksi ovat hyvät. Joulukuussa 2018 tehdyn tilannearvion mukaan:

 • Turkulaisten 9-luokkalaisten matematiikan osaaminen on Suomen huippua
 • Pitkän matematiikan lukijoita on Turun lukioissa selvästi maan keskiarvoa enemmän
 • Kone- ja tuotantotekniikan toisen asteen ammatilliseen koulutukseen hakeneiden opiskelijoiden määrä Lounais-Suomessa on kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa samalla kun opintojen keskeyttämiset ovat vähentyneet selvästi

Peruskoululaisten ja lukiolaisten asenteita ja käsityksiä kartoittavat kyselyt toteutetaan alkuvuodesta 2019.

STEAM-toiminta vuonna 2019

Suunnitellut uudet STEAM-kokeilut:

 • STEAMit Junior
  STEAM järjestää kevään 2019 aikana STEAMit Junior -kisan, jonka slogan on ”Suomen pienimmät ratkovat maailman suurimpia ongelmia”. Kisassa ihmiskunnan suurimmiksi haasteiksi on valittu ilmastonmuutos, eriarvoistuminen sekä biodiversiteettikriisi. Kisassa yhteistyökumppaneiden huippuasiantuntijoilta hankitaan muutaman minuutin luento siitä, miksi kyseessä on aikamme suurimpiin kuuluva haaste. Ratkaisua haetaan ala- ja yläkoululaisilta, ja kisan parhaat ratkaisut palkitaan.

 • STEAM TALK
  Koululaisten tai opiskelijoiden lyhyet, videoitavat ja esim. perustettavan YouTube-kanavan kautta levitettävät puheet ajankohtaisista tieteen ja teknologian aiheista.

 • STEAM - kesäkoulu
  Koululaisille suunnattu tiede- ja teknologiakesäkoulu; kokeilun suunnittelussa käytetään hyväksi eri yhteistyökumppanien (esimerkiksi Strathclyden yliopisto, LUT, Heureka) kokemuksia.

 • Mapathon
  Turun lukiot toteuttavat STEAM-hankkeessa mapathon-joukkokartoituskokeilun yhteistyössä Turun yliopiston maantieteen laitoksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa.

 • My Tech -pilotit
  Kevään 2019 aikana toteutetaan työelämälehtorin tuella 25 My Tech -ohjelman pilottia peruskouluissa yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa.

 • Luonnontiedelukion biotaiteen kurssi
  Luonnontieteitä ja taidetta yhdistävä, pakolliseksi kuvaamataidon kurssiksi sijoittuvan biotaiteen kurssin kokeilemista suunnitellaan.

Vuonna 2018 aloitettua STEAMit!-kokeilusarjaa jatketaan syyslukukaudella 2019. Myös tiedetutor-toiminnan laajentaminen esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa vedettävien tiedepäivien suuntaan on harkinnassa.

Kuva: Yli-Maarian koulun kaikki STEAMit-projektit perustuvat ArduinoUNOn+koekytkentälevyn ympärille.

Suoria väyliä yritys- ja korkeakouluyhteistyöhön 

Vuonna 2018 alkaneet Turun ammatti-instituutin tekniikan opiskelijoille suunnatut AMK-opintoihin johdattavat kurssit saavat jatkoa vuonna 2019 (Nopsa-projekti). Niiden avulla toiselta asteelta valmistuneille kehitetään nopeampia ja sujuvampia malleja jatko-opintoihin siirtymiseen.

Tammikuussa alkaneille kursseille on ilmoittautunut viime vuotista enemmän opiskelijoita, ja niissä tullaan uutuutena käyttämään ja kehittämään kaksoisopettajuutta. Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä tullaan syventämään vuoden 2019 aikana. Toiminnalle haetaan myös uutta ulkopuolista rahoitusta.

Live-projektissa Turun ammatti-instituutti rakentaa lukion päättäneille suunnattuja ammatillisia tutkinnon osia ja ammattikorkeakouluopintoja (erityisesti avoimia amk-opintoja) joustavasti yhdistäviä opintomoduuleja. Molemmissa erityispaino on tekniikan koulutusalojen opiskelussa ja niiden vetovoimaisuuden lisäämisessä.

Turun lukioista kehitetään suoraväyliä fysiikan jatko-opintoihin yliopistossa ja kemian jatko-opintoihin sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulutasolla.

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -projektissa on kehitetty ja kokeiltu uusia oppimisympäristöjä ja pedagogisia ratkaisuja yhteistyössä alueen yritysten kanssa. 

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -projektissa on kehitetty ja kokeiltu uusia oppimisympäristöjä ja pedagogisia ratkaisuja yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Toiminta on osoittautunut suosituksi, ja sitä jatketaan ja laajennetaan vuoden 2019 aikana.

Ammatillisissa oppilaitoksissa toimivat työelämäagentit tiivistävät ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyötä. Työelämäagentit selvittävät yritysten koulutus- ja osaamistarpeita sekä tarjoavat yrityksille maksuttomia palveluja. He suunnittelevat yhdessä yrityksen kanssa esimerkiksi, miten työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutuisi uudella tavalla, tarvitaanko uudenlaisia oppimisympäristöjä tai miten yrityksen työvoimatarpeita voitaisiin auttaa työntekijöiden yksilöllisillä koulutuksilla.

Työelämälehtori jatkaa kaikkien kouluasteiden yritys- ja korkeakouluyhteistyön syventämistä STEAM-polkua vahvistamalla ja kehittämällä yläkoulujen TET-toimintaa.

Ammatillisen koulutuksen STEAM-projekteissa panostetaan yritysyhteistyöhön oppisopimustoiminnan laajentamiseksi (Hyvä PORE).

Lukiot entistä tiiviimmin mukana

Turun lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö saa STEAMin myötä uusia muotoja. Pilottikoulut ottavat vastuun kehittämistyöstä. Lukiotasolla pilottikouluina ovat TSYKin luonnontiedelukio ja merilukio sekä Kerttulin ICT -lukio. Uusia kouluja saattaa tulla myöhemmin mukaan.

Vuoden 2019 uusiksi avauksiksi on suunniteltu seuraavia:

 • Luentopassi
  Turun yliopisto julkistaa ajat ja paikat noin 20 mielenkiintoisesta, lukio-opiskelijoille sopivista kurssinaloitusluennoista eri tiedekunnista. Lukio-opiskelijat saavat kurssin käymällä 8 - 10 luennolla ja tekemällä niistä asianmukaiset luentomuistiinpanot. Toiminta aloitetaan syksyllä 2019.
   
 • Avoimen yliopiston kurssit lukiolaisille
  Avoimen yliopiston kurssitarjonnasta osa merkitään lukiolaisille sopiviksi, ja Turun lukioiden opiskelijoille annetaan näille kursseille kiintiöt. Tarkasta toimintamallista neuvotellaan edelleen.
   
 • Yliopiston opiskelijalähettiläät
  Turun yliopiston on värvännyt opiskelijalähettiläitä, jotka jakavat tietoa ja kokemuksia yliopisto-opinnoista suoraan lukiolaisille.
   
 • Tiedekeskus Tuorla
  Tiedekeskus tarjoaa kaikille lähialueiden kouluille ja lukiolle opetuksen tueksi workshopeja/toimintapäiviä Tuorlassa.

Mukaan lähtevien tiedekuntien opetuksesta vastaavat dekaanit ovat sitoutuneet mainittuihin toimenpiteisiin, ja niitä viedään eteenpäin kunkin tiedekunnan koulutuksen kehittämistyöryhmissä. Tavoitteena on täydessä laajuudessa toteutuva yhteistyötarjonta vuoden 2019 aikana.

Lue lisää: www.turku.fi/STEAM