Turun kaupunki tehostaa ja tiivistää toimistoverkkonsa tilankäyttöä. Maanantaina 9.9. kokoontuvalle Turun kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupungin toimistoverkon kehittämiseksi käynnistetään hankesuunnittelu Kaupungintalon siipiosan, Konsulintalon (Linnankatu 14) ja niiden välisen uudisosan muodostaman, alustavasti "Demokratiataloksi" nimetyn kokonaisuuden sekä Yliopistonkatu 27a:n tilojen perusparannuksen toteuttamiseksi.

Hankkeella vähennetään toimistojen tilatarvetta jopa puoleen nykyisestä, hallitaan tilatehokkuudella vuokrakustannuksia, lisätään tuottavuutta työskentelytapoihin ja parannetaan Kaupungintalon historiallista miljöötä. Uudistus mahdollistaa modernin, puolijulkisen ”Demokratiatalon” toteuttaminen kaupunkilaisten, poliittisten luottamuselinten ja päätöksiä valmistelevan henkilökunnan käyttöön.

Kaupungintalon puistoon rakennettavaksi ehdotettava ”Demokratiatalo” tarjoaa kaupunkilaisille tapaamispaikan ja erilaisia yhteisiä kokoustiloja yhdistyksille ja kuntalaisille kaupungin henkilökunnan työpaikkojen lisäksi.

Uudistuksen myötä kaupungin toimistokäytössä oleva tilamäärä työntekijää kohti vähenee noin 10 neliötä henkilöä kohden ja toimistokäytössä oleva kokonaisneliömäärä vähenee lähes puolella. Samalla kaupungin palvelut tuodaan entistä tiiviimmin yhdeksi kokonaisuudeksi ja parannetaan niiden saavutettavuutta. Yhden katon alla toimivat palvelut parantavat kaupungin virkamiesten yhteistyötä ja uusi monitoimitila-konsepti tehostaa hallinnon toimintaa kokonaisuudessaan.

Merkittävää on myös se, että Turun kaupunki haluaa olla virkamieskunnan kanssa Turun keskustassa ja siten vahvistaa keskustan elinvoimaa. Nyt suunniteltu toimistouudistus koskee noin 1000 kaupungin työntekijää, jolla määrällä on suuri merkitys keskustan eri palveluille. Tämä on signaali myös muille toimijoille, yrityksille ja yhdistyksille keskustan palvekuiden säilyttämiseksi.

Suunnittelun pohjana monitilaperiaate

Kaupungin toimitila- ja työskentelykonsepti kulkee nimellä Byråbo. Konseptissa linjataan, millaisiin työtapoihin pyritään toimistotyön osalta siirtymään ja millä perusteilla toimistoympäristöt tulevaisuudessa suunnitellaan.

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että työnteon tapoja uudistetaan rohkeasti, paperinkäyttöä vähennetään, tiedonkulkua edistetään ja työprosesseja kehitetään. Tilat mitoitetaan tehokkaasti ja yhden hengen huoneista luovutaan.

Tilasuunnittelun pohjana käytetään monitilatoimistoperiaatetta. Myös ergonomiaan, tilojen viihtyisyyteen ja sisäilmaolosuhteisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Perusperiaatteena on, että työntekijä voi itse vapaasti valita työtilan sen mukaan, millainen tehtävä on käsillä.

Keskitetyn toimistoratkaisun tulee tarveselvityksen mukaan sijaita keskusta-alueella. Sijaintivaatimukseen vaikuttaa keskeisesti niin oman henkilöstön kuin asiakkaiden osalta saavutettavuus.

Tehty tarveselvitys esittää, että toimistotilatarve ratkaistaan yhdellä kolmesta seuraavasta vaihtoehdosta.

Vaihtoehto A

Kaikki toiminnot sijoitetaan Yliopistonkatu 27a sekä Puolalankatu 5 tiloihin. Tilojen vuokrasopimuksia jatketaan nykyisen kauden jälkeen 15 vuotta. Omistaja tekee tiloissa peruskorjauksen ja toteuttaa tässä yhteydessä monitilatoimistoympäristön rakentamisen.

Vaihtoehto B

Osa toiminnoista sijoitetaan kaupungintalon pihapiiriin siten, että käyttöön otetaan Konsulintalo (Linnankatu 14) sekä kaupungintalon siipiosa (Aurakatu 2 - 4) ja lisäksi hyödynnetään kaavan sallima lisärakennusoikeus Konsulintalon vieressä. Näiden lisäksi osa toiminnoista sijoitetaan Yliopistonkatu 27a tiloihin.

Konsulintalon ja kaupungintalon siipiosan tilat peruskorjataan ja tässä yhteydessä muokataan vastaamaan monitilatoimistoympäristöä. Lisäksi kaupunki toteuttaa uudisrakennuksen omana investointinaan. Tässä yhteydessä tulee tehtäväksi kaupungintalon ja siipiosan perustusten vahvistaminen. Lisäksi on mahdollista suunnitella ja toteuttaa kaupungintalon pihaan maanalaisia pysäköintitiloja.

Yliopistonkadun vuokrasopimusta jatketaan nykyisen kauden jälkeen 15 vuotta. Omistaja tekee tiloissa peruskorjauksen ja toteuttaa tässä yhteydessä monitilatoimistoympäristön rakentamisen.

Vaihtoehto C

Kaupungintalon pihapiirin osalta sama ratkaisu, kuin kohdassa B ja tämän lisäksi osa toiminnoista sijoitetaan Puolalankatu 5 ja Puutarhakatu 1 tiloihin. Puolalankadun ja Puutarhakadun vuokrasopimuksia jatketaan nykyisen kauden jälkeen 15 vuotta. Omistaja tekee tiloissa peruskorjauksen ja toteuttaa tässä yhteydessä monitilatoimistoympäristön.

Vaihtoehdot B ja C sisältävät uudisrakentamista, kun vaihtoehto A sisältää pelkästään peruskorjausta, mutta laajemmin. Tarveselvityksessä ei vielä oteta kantaa vaihtoehdoissa B ja C toteutettavan uudisinvestoinnin toteuttajaan.Kaikki vaihtoehdot ovat vuokratasoltaan hyvin lähellä toisiaan, ja ulosmaksettavan vuokran määrä pysyy joko nykyisellä tasolla tai jopa laskee. Kaupunginhallitukselle esitettävä ratkaisumalli on vaihtoehto B.

Investointikustannuksia kaupungintalon pihapiiriin liittyen on arvioitu karkealla tasolla seuraavasti:

  • Kaupungintalon siipiosan ja Konsulintalon peruskorjaus noin 2,3 - 3,8 M€
  • Kaupungintalon ja siipiosan perustukset noin 5 M€
  • Lisärakennus (noin 2 000 ke-m2) noin 7,5 - 10,5 M€
  • Mahdollinen maanalainen pysäköinti noin 2,5 - 6 M€
  • Yht. noin 18 - 25 M€

Kaupunki on pyytänyt Yliopistonkadun, Puutarhakadun ja Puolalankadun tiloista alustavia vuokratarjouksia. Kaikki tahot ovat tarjouksen antaneet ja ovat halukkaita jatkamaan kaupungin vuokrasopimuksia kohteissa. Kaikkiin kolmeen kohteeseen on joka tapauksessa suunnitteilla tekniset peruskorjaukset ja tässä yhteydessä tilankäyttöä voidaan tehostaa ja modernisoida Byråbo -konseptia mukaillen.

Yliopistonkadulle on alustavan arvion mukaan toteutettavissa 464 työpistettä, Puolalankadulle 333 työpistettä ja Puutarhakadulle 150 työpistettä. Kaupungintalon pihapiirin ratkaisuun on alustavan arvion mukaan toteutettavissa noin 232 työpistettä. Työpistemäärät täsmentyisivät kaikissa vaihtoehdoissa jatkosuunnittelun yhteydessä, mutta suuruusluokat vaihtoehdoissa ovat samat.

Uuden ja vanhan korkeatasoinen kokonaisuus

Tarveselvityksen yhteydessä on tutkittu vaihtoehtojen B ja C toteuttamismahdollisuuksia kaupungintalon pihapiirissä. Tehdyn tarkastelun pohjalta Kaupungintalo, sen siipiosa, Konsulintalo ja kaavan mahdollistama uudisosa muodostaisivat yhtenevän kokonaisuuden, jossa uusi ja vanha kohtaisivat luoden puitteet niin virkamiestyöhön, päätöksentekoon kuin kuntalaisten kohtaamiseen. Visiona olisi kehittää kaupungintalon pihaa puistomaiseksi aukioksi, jonka laidalle sijoittuu kokous-, kohtaamis- ja työskentelytiloja.

Uudisosa sijoittuisi Konsulintalon ja kaupungintalon siipiosan väliin. Alustavan hahmotelman mukaan tarvittava kerrosala olisi noin 2400 kem2.

Byråbo -konseptin mukaisesti olemassa oleviin ja uusiin tiloihin sijoitettaisiin toimintoja vyöhykkeittäin. Kaupungintalossa säilyisivät olemassa olevat kokoustilat, siipiosaan sijoitettaisiin lisää kokoustiloja ja Konsulintaloon tulisi työskentelytiloja. Uudisosan alakertaan tulisi esimerkiksi kahvila tai muuta julkista tilaa sekä ylempiin kerroksiin kokous- ja työskentelytiloja.

Kaikki kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoukset sijoittuisivat jatkossa yhteen symboliselta arvoltaan ja imagoltaan vahvaan nykyisen kaupungintalon ja uuden ”Demokratiatalon” muodostamaan kokonaisuuteen.

Kaupunginhallituksen esityslistan teksti

Kuvateksti: Konsulintalo (Linnankatu 14) on osa suunniteltua toimistotilojen tilaratkaisua, joka peruskorjataan monitoimitilaksi.