Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on julkistanut maanantaina 14.10 talousarvioesityksensä vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023. Samassa yhteydessä Turun kaupunki on kertonut talousarvioon sisältyvästä Turun talouden sopeuttamisohjelmasta, jossa esitetään kaikkiaan 95 toimenpiteen käynnistämistä.

–Turun ensi vuoden talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuoteen 2023 leimaa vahva perustoiminnan kehittäminen. Sen tukena on mittava sopeuttamisohjelma. Turku voimistaa ja vahvistaa perusrakenteitaan entistä ketterämmiksi ja toimivammiksi nykyisten ja tulevien asukkaiden hyväksi, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Talousarvioesitys on laadittu siten, että taloussuunnitelma on tasapainossa vuonna 2023 ja suunnitelmakauden päätteeksi vuosikate ylittää poistot. Kaupungin kunnallisveron esitetään pysyvän ennallaan 19,50 prosentissa.

Turun kaupungin talouden suunnittelua vaikeuttavat epävarmuus verokertymästä sekä näkymä hiipuvasta suhdanteesta Suomessa ja maailmalla. Turku myös kasvaa noin 2 000 asukkaalla vuodessa, mikä tuo positiivisten vaikutusten ohella paineita palvelutarjontaan. Taloudellisesta tilanteesta huolimatta Turku panostaa palveluiden kehittämiseen ja laatuun.

–Hyvin ja tehokkaasti tuotetut asiakas- ja asukaslähtöiset palvelut ovat kaiken toiminnan perusta. Niiden päälle on hyvä rakentaa kestävää kasvua, joka huomioi kaikki turkulaiset, kuvailee kaupunginjohtaja Minna Arve.

 

Turun seudun voimakas kasvu ja sen hyödyntäminen pysyväksi kilpailukyvyksi edellyttävät kaupungilta investointeja. Merkittävimmät kehittämisinvestoinnit tehdään kaupungin kärkihankkeissa yhteistyössä lukuisten kumppaneiden kanssa. Turun kärkihankkeet ovat Keskustan kehittäminen, Turun Tiedepuisto sekä Smart & Wise Turku.

–Kaupungilla on kärkihankkeissa hyvin kunnianhimoiset tavoitteet ja jokaiseen sisältyy useita erillisiä hankkeita. Pääpaino on uusien investointien saamisessa Turkuun, kaupunkikehityksessä sekä digitalisaation ja älyratkaisujen hyödyntämisessä, sanoo kaupunginjohtaja Arve.

Turku voimistaa kärkihankepanostuksillaan uudenlaista dynamiikkaa, joka mahdollistaa hyvinvointia tukevan ja taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän kasvun. Saavutetuilla tuloksilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja parannetaan kaupungin kilpailukykyä sekä oman toiminnan tuottavuutta.

Toimintaympäristö kehittyy myönteiseen suuntaan

Työllisyys on kehittynyt Turussa positiivisesti ja esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys on viimeisen kolmen vuoden aikana onnistuttu puolittamaan. Tämä kasvattaa palvelutarvetta muun muassa sivistystoimialalla, mutta lisää samalla verotettavia tuloja ja vähentää työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Kokonaisvaikutus on kaupungille ja kaupunkilaisille positiivinen, mutta kaupungin menoja kasvattavat palvelutarpeet tulevat etupainotteisesti.

Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) kasvaa talousarvioesityksen mukaan ensi vuonna noin 5,4 prosenttia ja nettomenot noin 2,4 prosenttia. Verotuloja kasvattaa vuoden 2019 tilityksiin liittyvä kertymävaje, jonka seurauksena osa verotuloista tilitetään kaupungille vasta vuonna 2020. Turun kaupungin vuosikate on vuonna 2020 noin 13 miljoonaa euroa ja poistot 57 miljoonaa euroa. Alijäämä on -41,9 miljoonaa euroa eli noin 20 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden ennusteessa.

Bruttoinvestointitaso on noin 106 miljoonaa euroaja lainakannan muutos 106 miljoonaa euroa. Bruttolainanotto on 210 miljoonaa euroa ja lainakanta vuoden 2020 lopussa on noin 924 miljoonaa euroa eli 4780 euroa per asukas.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin on tulossa ensi vuodeksi korotus. Kilpailukykysopimuksen ja indeksijäädytysten päättyessä on arvioitu, että valtion rahoitus kuntien järjestämistä peruspalveluista kasvaa yhteensä hieman yli 600 miljoonalla eurolla. Turun valtionosuudet kasvaisivat noin 15 miljoonaa euroa, mikä on huomioitu ensi vuoden talousarviossa.

Valtionosuuksiin liittyy myös epävarmuustekijöitä. Hallitusohjelmassa on mainittu useita lisätehtäviä kunnille, kuten oppivelvollisuusiän nostaminen ja erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyviä velvoitteita, jotka on luvattu huomioida täysimääräisesti joko lisärahoituksella tai muita tehtäviä vähentämällä. Näiden lisätehtävien toteutumisesta, aikataulusta ja rahoituksesta ei ole varmuutta ja siten niiden vaikutusta ensi vuoden talousarvioon ei ole huomioitu.

Ennustettavuus on vaikeaa

Kaikkien Suomen kuntien taloussuunnittelua vaikeuttavat ongelmat verohallinnon tulorekisterin ja verokorttiuudistuksen kanssa. Ongelmat ovat vähentäneet tuloverokertymää vuodelle 2019 ja hankaloittavat verotulojen ennustamista vuodelle 2020.

Turun osalta arvio ongelmien negatiivisesta vaikutuksesta on ollut vuoden 2019 osalta 13-20 miljoonaa euroa. Kertymävajeen johdosta valtio aikaistaa ensi vuodelle suunniteltua kertaluontoista kilpailukykysopimukseen perustuvaa kompensaatiota valtionosuuksien lisäyksenä jo tämän vuoden puolelle. Arvio kertaluontoisen kompensaation Turulle kohdentuvasta vaikutuksesta on 8 miljoonaa euroa.

Sopeuttamisohjelmassa noin 59 miljoonan euron säästö- ja kehittämistoimenpiteet

Turun kaupunginvaltuusto päätti käynnistää kaupungin talouden sopeuttamisprosessin kesäkuussa 2019 ja sen jälkeen kaupunki on valmistellut toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.

–Sopeuttamisohjelma vahvistaa kasvavan kaupungin taloudellista kantokykyä. Sen avulla pystymme ylläpitämään asukaslähtöiset palvelut ja vahvistamaan Turun vetovoimaa sekä uusien asukkaiden että yksityisten investointien näkökulmasta, kuvaa kaupunginjohtaja Arve. 

 

Reunaehtoina valmistelussa on ollut, että taloutta sopeutetaan taloussuunnitelmakaudella 2020-2023 vähintään 50 miljoonalla eurolla, käyttötalouden nettomenojen kasvu saa olla keskimäärin 1,3 prosenttia vuodessa ja että henkilöstömäärä ei saa kasvaa. 

Sopeuttamisohjelmaan on nyt valmistelu kaikkiaan 95 toimenpidettä, joiden yhteissumma on yli tavoitellun ja on 59 miljoonaa euroa. Keinoja on etsitty keinoja kaikilta kaupungin toimialoilta sekä konsernin yhtiöistä ja kuntayhtymistä. Apuna valmistelussa on ollut kuntatalouden konsulttitoimisto Perlacon Oy.

Toimenpiteissä on runsaasti rakenteellisia muutoksia ja uudistuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhuspalvelujen rakennemuutos, jossa lisätään tehostetun palveluasumisen paikkoja sekä intervallihoitoa seuraavan viiden vuoden aikana, sairaalatoiminnan kehittäminen, päiväkotiverkon optimointi ja hallintopalveluiden uudistaminen.

Muita ehdotettuja toimia ovat esimerkiksi asiakasmaksujen korotukset, oppilasryhmäkokojen optimointi, keskustan nuorisotila Vimmalle korvaavien tilojen etsiminen, kiekkopysäköinnin muuttaminen maksulliseksi ja maksullisen pysäköinnin alueen laajennus sekä kaupungin henkilöstökassan koron pienentäminen.

–Sopeuttamisohjelma on uskottava ja toteutettavissa. Olen tyytyväinen, että löysimme toimenpiteitä yli alkuperäisen tavoitteen. Esitetyssä 59 miljoonassa eurossa on perusteltua pitäytyä ensinnäkin, koska syksyn aikana talousennusteet ovat heikentyneet ja toiseksi, koska merkittävä osa ohjelmasta on varsinaisten säästötoimenpiteiden sijaan kehittämistoimenpiteitä, joiden lopullista ja tarkkaa talousvaikutusta on vaikea arvioida, kaupunginjohtaja Arve sanoo.

Oleellista ohjelman tekemisessä on ollut, että toimet uudistavat Turun palvelurakenteita ja että toimintaa kehitetään yhdessä.

–Meillä on iso urakka edessämme, mutta luotan siihen, että osaava ja sitoutunut henkilökuntamme suhtautuu asiaan vakavasti ja tekee osaltaan parhaansa. Sopeuttamisohjelma on myös mahdollisuus uudistaa ja uskon, että yhdessä löydämme uusia tapoja tehdä moninaisia töitämme fiksummin, tehokkaammin ja vaikuttavammin, sanoo kaupunginjohtaja Minna Arve.

Liitteet:

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2020 (14.10.2019, pdf)

Sopeuttamisohjelman toimenpiteet (14.10.2019, pdf)

Sopeuttamisohjelman toimenpidelistauksessa ovat mukana myös B- ja C-korit, joihin on sijoitettu sellaisia kokonaisuuksia, joita ei tässä vaiheessa tutkita tai joita ei käynnistetä. Ne on kuitenkin huomioitu mahdollisina sopeuttamistoimina.

Talousarviokäsittelyn eteneminen: 

  • 14.10 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Turun kaupunginvaltuuston seminaarissa kello 12-16.30.(Seminaaria voi seurata suorana lähetyksenä netissä)
  • 21.10. Kaupunginhallituksen 1. talousarviokäsittely
  • 4.11. Kaupunginhallituksen 2. talousarviokäsittely
  • 11.11. Kaupunginvaltuuston päätökset
Asiasanat: