Turun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on luonnosvaiheessa ja nyt asukkailta toivotaan kommentteja ja huomiota. Mitkä ovat suunnitelman tärkeimmät tavoitteet? Puuttuuko jokin oleellinen näkökulma? Kerro kantasi 2.2.2020 mennessä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä Turussa. Luonnosvaiheessa olevassa suunnitelmassa tarkastellaan miten lapset, nuoret ja lapsiperheet voivat ja millaisia palveluita heille on tarjolla. Lisäksi suunnitelmassa esitetään tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden avulla hyvinvointia on tarkoitus turvata ja palveluita kehittää vuosina 2020–2023.  

Kerro mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet tai kommentoi koko suunnitelmaa

Asukkailta toivotaan kommentteja ja huomioita etenkin suunnitelmassa esiin nostettuihin tavoitteisiin. Mitkä ovat keskeisimmät tavoitteet? Puuttuuko jokin olennainen näkökulma? Mihin pitäisi panostaa ensisijaisesti? Lisäksi suunnitelmaa voi kommentoida myös muuten.

Kommentteja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman luonnoksesta voi jättää Kerro kantasi -palvelussa 20.1.–2.2.2020. Palvelu löytyy osoitteesta kerrokantasi.turku.fi.  

Asukkaiden kommentit käydään läpi Hyvinvoinnin ohjausryhmässä 6.2.2020, ja suunnitelma päivitetään asukkaiden kommenttien perusteella ennen kuin se siirtyy kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Tavoitteet nuorten ja lasten hyvinvoinnin kehittämiseksi ja kasvattamiseksi

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman luonnoksessa on nostettu esiin 13 tavoitetta, joiden avulla lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia on tarkoitus turvata ja palveluita kehittää vuosina 2020–2023. Tavoitteisiin ja niihin liittyviin toimenpiteisiin voi tutustua tarkemmin uutisen liitetiedostoista. Halutessasi voit kommentoida suunnitelmaa myös laajemmin.

 1. Parannetaan moniammatillista yhteistyötä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden välillä. Poistetaan yhteistyön esteitä ja selkeytetään pelisääntöjä.
 2. Kukaan lapsi eikä nuori jää yksin tai syrjään. Edistetään välittävää kohtaamista, kuuntelua ja vuoropuhelua, jonka avulla saadaan järjestettyä tarvittava tuki sitä tarvitseville. Puututaan tehokkaasti kiusaamiseen, joka on tullut aikuisten tietoon.
 3. Parannetaan lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia palveluiden toteuttamisessa ja kehittämisessä.
 4. Nopeutetaan ja helpotetaan lasten ja nuorten sekä perheiden pääsyä heidän tarpeitansa vastaaviin palveluihin.
 5. Edistetään lasten ja nuorten terveiden elintapoja ja arjenhallinnan taitoja.
 6. Ennaltaehkäistään lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa.
 7. Säilytetään UNICEFIN lapsiystävällinen kunta -tunnustus. Otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi osana ennakkovaikutusten arviointia.
 8. Turvataan lapsille ja nuorille riittävät harrastus-mahdollisuudet vanhempien varallisuudesta ja muista taustekijöistä riippumatta.
 9. Puututaan varhaisessa vaiheessa tehokkaasti koulupoissaoloihin ja ennaltaehkäistään koulutuksen keskeyttämistä antamalla lapselle, nuorelle sekä perheelle tarvittava tuki.
 10. Edistetään varhaista puuttumista pienten lasten käytöksessä havaittuihin huolenaiheisiin. Tuetaan perheiden hakeutumista aikaisessa vaiheessa tarvittavan tuen ja eri palveluiden piiriin.
 11. Ehkäistään lasten ja nuorten nikotiini- ja päihdekokeiluja.
 12. Ennaltaehkäistään nuorten radikalisoitumista ja jengiytymistä.
 13. Kehitetään lastensuojelua valtakunnallisten laatusuositusten ja rakennemuutos-tavoitteiden mukaisesti.