Turun uuden konserttitalon sijaintipaikaksi on vahvistunut Aurajoen itärannan Itsenäisyydenaukio. Päätös perustui eri sijaintivaihtoehtojen ominaisuuksien perusteelliseen vertailuun. Samalla päätettiin käynnistää kohdetta koskeva asemakaavanmuutos ja allianssimuotoisen hankinnan valmistelu.

Perustelut uuden konserttitalon sijoittamiselle Itsenäisyydenaukiolle:

  • Tukee keskustan elinvoiman vahvistumista myös Aurajoen itärannan puolelle.
  • Sijainti lähellä kaupunkikeskustaa olemassa olevia ravintola, majoitus- ja muita palveluita.
  • Sijainti Aurajoen itärannan kulttuurirakennusten rivistössä vahvistaa kokonaisuuden vetovoimaa.
  • Sijainti olemassa olevien ihmisvirtojen äärellä avaa mahdollisuuksia uudenlaiseen kaikille avoimeen tilaan ja sen myötä ympärivuorokautiseen tapahtumatoimintaan.
  • Kaupunkikuvallisesti korkeahkolle konserttitalolle sovelias paikka.
  • Hämähäkkitonttia enemmän suunnittelullista liikkumavaraa koska väljempi tontti, joka avautuu useampaan suuntaan ja rajautuu kolmelta sivulta katualueisiin.
  • Toiminnalliset synergiat kaupunginteatterin kanssa luovat uusia mahdollisuuksia. Sisäyhteydet.
  • Saavutettavuudeltaan kaikilla liikennemuodoilla ja huollolla hyvä.
  • Tukee alueen yhteisen pysäköintitalon sekä Itsenäisyydenaukion maanalaisen pysäköintilaitoksen toteuttamismahdollisuutta. Molemmat sisäyhteyksin.

Turun kaupunginhallitus päätti konserttitalon uudisrakennuksesta ja sen sijaintivaihtoehtojen selvitystarpeesta toukokuussa 2019. Nyt valmistuneen selvityksen perusteella kaupunginhallitus päätti 6.4.2020 kokouksessaan, että parhaiten uuden konserttitalon sijaintivaihtoehtojen kriteerit täyttyvät Aurajoen Itärannalla sijaitsevan Itsenäisyydenaukion osalta. Sijaintivaihtoehto perustuu laajaan kokonaisharkintaan.

- Itsenäisyydenaukion vaihtoehto toteuttaa erinomaisella tavalla Turun Keskustavisioon sisältyvää ajatusta kulttuurirannan kokonaisuudesta. Aurajoen itärannan merkitys kansallisesti merkittävänä ja vetovoimaisena kulttuurikohteena tulee nousemaan ja Turun asema kulttuurikaupunkina entisestään vahvistumaan, sanoo kaupunginjohtaja Minna Arve.

Sijaintipaikkaselvityksessa otettiin tontin soveltuvuuden lisäksi huomioon mm. kaupunkikuvalliset vaikutukset, saavutettavuus eri kulkumuodoilla, rakentamiskelpoisuus, investointihankkeen nettokustannukset ja kytkentä kaupunginvaltuuston hyväksymiin visiolinjauksiin. Lisäksi esitykseen ovat vaikuttaneet oleellisesti riskiarviot investointikustannusten ja hankeaikataulujen pitävyyden osalta.

Sijaintipaikan edut

Itsenäisyydenaukio on alue, joka sijaitsee Valtion virastotalon ja Läntisen Rantakadun välissä. Tontti on voimassa olevan asemakaavan perusteella kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi määriteltyä puistoaluetta. Sijaintipaikaksi valikoituessaan se vaatii asemakaavallisen harkinnan ja muutoksen tarpeellisessa laajuudessa korttelialueeksi.

- Itsenäisyydenaukio on kaupunkikuvallisesti hyvin arvokasta aluetta. Alueen kehittämisessä tulee muutoksen laadullisten tavoitteiden yltää korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Ei riitä, että paikkaan toteutetaan vetovoimainen rakennus vaan muutoksen tulee arvostaa myös kaupunginteatterin ja virastotalon muodostamaa kokonaisuutta, sanoo kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Alueen kehittämisessä tulee muutoksen laadullisten tavoitteiden yltää korkeimmalle mahdolliselle tasolle.

Mahdollisuus konserttitalon ja kaupunginteatterin toiminnalliseen integroitumiseen ja synergiaan on yksi Itsenäisyydenaukion parhaista ominaisuuksista. Sisäyhteydet niin yleisölle kuin huollollekin rakennusten välillä ovat toteutettavissa hyvin vaivattomasti esimerkiksi ylärinteen puolelle. Nykyisellään alue on kaupunkitilana kauneusarvoistaan huolimatta varsin passiivinen ja se koetaan paljolti vaan taideteosten sijaintipaikkana ja kulkureittinä. Ratkaistavaksi tulevat kuitenkin alueen nykyisten taideteosten uudelleensijoittelu sekä väistyvien viheralueiden ja puuston kompensointi uusin ratkaisuin.

Valmisteluprosessin aikana uudelle konserttitalolle on esitetty runsaasti erilaisia sijaintipaikkavaihtoehtoja, joista tehtiin alustavat vertailuselvitykset. Kriteerivaatimukset heikoimmin täyttäneet kohteet on jätetty pois päävaihtoehtojen joukosta. Näitä selvitysten perusteella poissuljettuja vaihtoehtoja olivat mm. Linnanniemi, Kauppahallin kortteli, Kupittaan siirtolapuutarhan alue, Artukainen ja Martinsillan kolmio.

Uudisrakennushanke toteutetaan allianssimallilla

Uudisrakennuksen alustava budjettiarvio 71 M€ sisältää ensikertaiset kalustehankinnat, AV-hankinnat, taidehankinnan ja hankintamenettelyrakenteen kustannukset sekä tilaajan riskivarausta 5,9 M€. Budjetti ei sisällä pysäköintiratkaisujen toteuttamista. Tontti on kaupungin omistuksessa, joten siihen ei liity hankintakuluja.

Uudisrakennushanke toteutetaan allianssimallilla. Mallia puoltaa erityisesti hankkeen kustannusten hallinta. Allianssimalli koostuu strategisesta vaiheesta, muodostamis- ja ehdotusvaiheesta, kehitysvaiheesta, toteutusvaiheesta ja jälkivastuusta. Kaksiosaiseen kehitysvaiheeseen tulee varata aikaa noin vuosi. Toteutusvaiheeseen siirtyminen edellyttää kaupunginvaltuuston toteutuspäätöstä, mikä jälkeen rakennus olisi otettavissa käyttöön noin 2,5 vuoden kuluttua.

Nykyisen konserttitalon sekä Aninkaistenkatu 7–9:n tuleva käyttö

Kehityspotentiaaliselvityksen mukaan Aninkaistenkatu 7–9-kiinteistöstä olisi saatavissa tuottoa uudisrakennusoikeuden määrästä riippuen 12 - 20 M€, joka vastaavasti alentaisi uuden konserttitalon uudisrakennuksen nettoinvestointikustannusta. Kaupunginhallituksen päätöksen 27.5.2019 mukaan nettokustannuksen täsmentämiseksi tulee käynnistää neuvottelumenettelyyn perustuva tontinluovutuskilpailu. Luovutuksen seurauksena muodostuva uuden konserttitalon nettokustannus on oltava tiedossa viimeistään hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Kiinteistön kehittäminen edellyttää asemakaavanmuutosta. Kaavan tavoitteena on määrittää Konserttitalolle ja Ammatti-instituutille uusi käyttötarkoitus sekä tutkia alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että alue on elävä ja toiminnoiltaan monipuolinen osa kehittyvää Aninkaisten aluetta. Kaavaluonnoksen arvioidaan valmistuvan kevään 2020 kuluessa ja tontinluovutuskilpailun on määrä käynnistyä alkusyksyllä 2020.

Uutista päivitetty 7.4.2020.