Kunnan on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tarvittaessa esiteltävä kaavoituskatsauksen yhteydessä arvio rakentamiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Turussa on tällä hetkellä kaavoitettuna rivi- ja kerrostalotontteja noin neljän vuoden tarpeisiin ja omakotitontteja noin 2,5 vuoden tarpeisiin.

Valtion ja Turun seudun kuntien välisellä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen mukaisesti Turun kaupunki oli sitoutunut sopimuskaudella 2016-2019 tuottamaan 4590 asuntoa. Historiallisen korkeista vuosina 2018-2019 valmistuneiden asuntojen määristä johtuen MAL-sopimuksen mukainen tavoite ylitettiin ja sopimuskaudella Turkuun valmistui yhteensä 7489 asuntoa.  Vuonna 2019 valmistui 2335 asuntoa ja myönnettiin rakennuslupa yhteensä 1722 asunnolle.

Asemakaavoitetut, rakentamattomat tontit muodostavat kaupungin tonttivarannon. Kaupungilla on jatkuvasti haettavana omakotitontteja noin 60 kappaletta. Näiden lisäksi kaupungilla on luovutettavaksi tulevien omakotitonttien varannossa noin 40 omakotitonttia. Kaupungin omistama omakotitonttivaranto vastaa noin 2,5 vuoden kysyntätarvetta, jos kysyntä jatkuu ennallaan. Pientalotonttivaranto on vähenemässä ja varannon kasvattamiseen tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.

Kerros- ja rivitaloille kaavoitettua varantoa oli kaupungin omistuksessa vuoden 2020 alussa yhteensä noin 200 000 k-m2, mikä jakautui 170 000 k-m2 kerrostaloille ja 30 000 k-m2 rivitaloille. Rivi- ja kerrostalotontteja on kaavoitettuna noin neljän vuoden tarpeisiin. Yli 80 % kerrostalotonttien varannosta sijoittuu sataman läheisyyteen Herttuankulman asemakaava-alueelle.

Kaupungin omistamien tonttien lisäksi asemakaavoissa on runsaasti yksityisomistuksessa olevaa rakentamatonta kerros-, rivi- ja omakotitonttivarantoa, jolla osaltaan turvataan asuntotuotannon edellytykset noin neljän vuoden tarvetta vastaavasti. Uusia kerros- ja pientalotonttialueita on suunnitteilla vireillä olevissa asemakaavoissa 10 vuoden tarvetta varten eri puolille kaupunkia laadukkaan ja riittävän kattavan tonttitarjonnan takaamiseksi.