Kesän ja alkusyksyn aikana on tehty sisäilmatutkimuksia väistötilakäyttöön tulevissa Aikuiskoulutuskeskuksen tiloissa Kärsämäentie 11:ssä, Ruiskatu 8:ssa ja Kellonsoittajankadun koulutalossa. AKK:n ja Ruiskatu 8:n tiloissa tehdään parhaillaan tutkimuksiin pohjautuvia korjaustöitä.

Kysymykset sisäilma-asioista

Mahdollisissa kysymyksissä suosittelemme ensisijaisesti käyttämään Turun kaupungin palautepalvelua. Julkaisuluvan saaneita palautteita on mahdollista selata osoitteessa palautepalvelun hakuosiossa, jossa ”Mitä palaute koskee” –kenttään valitaan ”Sisäilma-asiat”.

Ruiskatu 8:n tutkimusraportti julkaistaan viikon 33 aikana Ruiskadun väistötilan sivuilla

Kellonsoittajankadulla tutkimukset ovat juuri käynnistyneet. Tutkimusten loppuraportin arvioidaan valmistuvan syyskuun loppupuolella, ja koulutalon tilanteesta tiedotetaan raportin valmistuttua.

AKK:n tilat opetus- ja työskentelykäytössä

Suunnitelmien mukaan Aikuiskoulutuskeskuksen tiloihin Kärsämäkeen muuttavat väistöön sivistystoimialalta Luolavuoren yläkoulun toiminnot (2. kerros) ja hyvinvointitoimialan toimintoja (3. kerros). Purkutöiden aikana havaituista lisäkorjaustarpeista johtuen yläkoulun muutto toteutunee lokakuun alussa ja hyvinvointitoimialan marraskuun alussa.

Muuton viivästymisen vuoksi Luolavuoren yläkoulu aloittaa lukuvuotensa hajautettuna Aikuiskoulutuskeskuksen ympäristöön. Opetus on sijoitettu Aikuiskoulutuskeskuksen ravintolarakennukseen, Leaf Centeristä vuokrattuun tilaan ja Metsähallituksen rakennuksesta vuokrattuihin 2. kerroksen tiloihin. Koko koulun ruokailu tapahtuu Aikuiskoulutuskeskuksen ravintolarakennuksessa.

AKK:n kiinteistön kuntotutkimuksen tulokset

Aikuiskoulutuskeskuksen kiinteistön omistaja on teettänyt rakennuksesta vuokrattaviin tiloihin sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen. Sen toteuttamisesta vastasi RTC Vahanen Turku Oy:n rakennusterveysasiantuntija tiimeineen. Alkukesästä tutkimuksia laajennettiin koskemaan myös ensimmäisen kerroksen tiloja. Lisäksi kesän aikana tehtiin kaikki kuntotutkimuksen vaatimat lisätutkimukset, kuten vesikaton tarkempi kuntotutkimus, ulkoseinien tutkimuksia ja sisäilman mineraalikuitujen tutkimukset.

Sisäilman kannalta merkittävimmät tutkimustulokset ovat olleet alapohjan ja ulkoseinien ilmavuodot, rakennuksen vanhimman ja keskiosan ikkunoiden heikko kunto sekä uusimman osan sisäpuolinen lisälämmöneristys tiiliseinässä. Lisäksi tutkimuksissa on todettu vesikatteen olevan paikoin huonokuntoinen, mikä lisää vesivuotojen riskiä. Toisen ja ensimmäisen kerroksen alapohjassa havaittiin myös paikoin kohonneita kosteuspitoisuuksia. Rakenteista löydettiin paikallisia mikrobivaurioita sekä mahdollisia kuitulähteitä. Yhden porrashuoneen osalta havaittiin PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua.

Kuntotutkimuksen tulosten pohjalta rakennuksessa on toteutettu kesän aikana kaikki kuntotutkimuksessa esitetyt korjaukset sekä purkutöiden aikana esiin tulleet lisäkorjaukset. Korjaustoimenpiteisiin ovat lukeutuneet muun muassa

 • paikalliset alakattolevyjen korjaukset 
 • tiivistyskorjaukset 
 • paikalliset ikkunoiden ja seinien kosteusvauriokorjaukset 
 • paikalliset alapohjakorjaukset 
 • paikalliset, ulkopuoliset maanpinnan korjaukset, jotta sade- ja valumavedet saadaan paremmin haltuun.

Heinä-elokuun vaihteessa on tehty vielä lisätutkimuksia havaittujen voiteluöljyläikkien vaatimista lisäkorjaustarpeista sekä sisäpihan parannustöihin kuuluvia pilaantuneiden maiden selvityksiä. Näiden analyysien tulokset eivät vielä ole valmistuneet.

Korjaustoimenpiteiden suunnittelusta, valvonnasta ja lopputarkastuksesta on vastannut RTC Vahanen Turku Oy.

Tilapalvelukeskukselta kiitellään Aikuiskoulutuskeskuksen toimintaa tilojen käytettävyyden varmistamisessa. 

– Yhteistyö Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa on ollut sujuvaa. Vaikka käyttöönotto viivästyy korjaustöiden vuoksi, heidän toimintansa on ollut ensiluokkaista, ja ratkaisut ovat olleet kaikkien osapuolien kannalta toimivia, tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi sanoo. 

Koskiniemi kiittää myös Aikuiskoulutuskeskuksen toimintaa korjaustöiden järjestämisessä: – Kiinteistön omistajan tähtäimenä on tarjota kokonaisuudessaan toimivat ja turvalliset tilat kaupungin käyttöön.

Ruiskatu 8:n tutkimuksia ja korjausprojektia jatketaan

Ruiskatu 8:n kiinteistössä lukuvuotensa aloittavat Luolavuoren alakoulu (1.–3. kerros) sekä Turun ammatti-instituutin suomen- ja ruotsinkielisten liiketoiminnan alojen opiskelijat (4.–6. kerros). Ruiskatu 8 toimii väistötiloina Luolavuoren alakoululle. Ammatti-instituutin muutosta oli päätetty jo aikaisemmin, kun Kellonsoittajakadun koulutalon aikaisempi vuokrasopimus oli päättymässä.

Ruiskadun kiinteistö oli aikaisemmin päätetty ottaa väistötilakäyttöön 10 vuodeksi. Tätä tarkoitusta varten tehtiin korjaustarpeiden määrittämiseen tähtääviä tutkimuksia ja selvityksiä vuosina 2018–2019. Niiden pohjalta määritettiin käyttöä turvaavat korjaustoimenpiteet, jotka valmistuivat kesäkuussa 2020:

 • Alkuperäiset tuloilmakoneet on uusittu kokonaan ja ilmanvaihtoa lisätty luokkakohtaisilla lisäkoneilla, jotta ilmamäärät riittävät mitoitetuille oppilasmäärille. Lisäksi pienistä tilamuutoksista johtuen kanavointia on uusittu tarvittavilta osin.
 • Alkuperäiset vanhat valurautaviemärit on sukitettu.
 • Kylmä- ja lämminvesijohdot on uusittu niiltä osin, joita ei ole uusittu 2000-luvulla.
 • Korkean osan (5 kerrosta) katon räystäsrakenne on korjattu ja estetty veden pääsy rakenteisin.
 • Talon etuosalla on uusittu tukkeutuneet salaojat ja pihan rakennekerroksiin lisätty salaojitukset.
 • Julkisivun pellitykset on uusittu vedenpitävyyden parantamiseksi ja samalla pellitysten takapuoliset eristeet uusittu. Vaurioituneet elementtisaumaukset on uusittu ja samassa yhteydessä uusittiin myös niitä vanhoja saumauksia, joita ei aikaisemmin ole uusittu.
 • Ulkoseinät on tiivistetty sisäpuolelta ulkoseinärakenteesta ja alapohjista tulevien ilmavuotojen estämiseksi. Tällaisia tiivistyksiä ovat olleet esimerkiksi maanvaraisen lattian saumakohdat, ikkunoiden saumakohdat sekä ulkoseinän ja lattialaatan saumakohdat maanvaraisilta osin. Tiivistyskorjausten onnistuminen on todettu pistokokein merkkiainekokeilla. Lisäksi rakennuksen sisäpuoliset salaojakaivojen kannet on varustettu kaasutiiviillä kansilla ilmavuotojen ehkäisemiseksi.
 • Väestönsuojan sisäpuoliset pinnoitteet on purettu ja lattian päällysteet poistettu, jotta rakenne hengittää. Tilat eivät tule käyttöön, eikä niissä ole suoraa yhteyttä käyttötiloihin.
 • Märkätiloja on korjattu tarvittavilta osin, jolloin korjaukset ovat kohdistuneet esimerkiksi rikkoutuneisiin pintarakenteisiin. Kokonaisvaltaisiin märkätilaremontteihin ei ole annetulla käyttöikätavoitteella ollut tarvetta. Vessoista on poistettu asbestia sisältävät alakatot, ja ne on samalla uusittu.
 • Keittiötiloissa on tehty tiivistyskorjaukset edellä esitetyn mukaisesti.
 • Kaikki kattoihin kiinnitetyt akustiikkalevyt, joissa on ollut aukinaisia villareunoja, on uusittu tai niiden reunat tukittu kuitulähteiden poistamiseksi.

Rakennuksen kunnon ja korjaustoimenpiteiden riittävyyden varmentamiseen tilattiin FCG Finnish Consulting Group Oy:n rakennusterveysasiantuntija tiimeineen. Selvitykset toteutettiin kevään ja kesän 2020 aikana. Silloin tehdyssä rakennuksen kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa todettiin tarpeelliseksi tehdä ennen koulutoiminnan alkamista lattiapinnoitteiden vaihtoa pohjakerroksen käytävällä, ammatti-instituutin käytössä olevassa ruokalassa sekä muutamissa wc-tiloissa. Lisäksi todettiin muutamia paikallisia lisätiivistystarpeita. Tutkimusten alkuvaiheessa esiin tulleita korjaustarpeita ehdittiin korjata jo kesän 2020 korjaustöiden yhteydessä.

Tutkimuksissa todettiin rakennuksen kuivatusjärjestelmissä toimintapuutteita, jotka aiheuttavat kosteusrasitusta perustuksiin ja alapohjaan. Rakennuksen alkuperäiset salaojat ovat käyttöikänsä päässä ja osittain tukossa. Lisäksi kalliopintaa pitkin valuva vesi aiheuttaa perustuksiin huomattavaa kosteusrasitusta. Välipohjarakenteissa havaittiin paikallisia kosteusvaurioita ja alkuperäisten wc-tilojen muovimattopinnoitteiden todettiin olevan käyttöikänsä päässä. Myös läpivientien tiiveyksissä havaittiin puutteita.

Tutkimuksessa havaittiin, että Luolavuoren koulun ruokalaksi suunnitellun vanhan kahvion paikalla on aikaisemmin ollut sisäpiha. Piha on rakennettu sisätilaksi 1980-luvun lopulla, ja rakentamisen yhteydessä vanhat ulkoseinät ovat jääneet paikoilleen. Tilan kattorakenteissa havaittiin vesivuodoista aiheutuneita mikrobivaurioita, samoin ulkoseinärakenteissa todettiin vaurioita.

Ruiskatu 8:n kiinteistön suunnitellut korjaustoimenpiteet valmistuivat kesäkuussa

Ruokalan korjaaminen ennen koulun alkamista ei ollut aikataulullisesti mahdollista, joten tila päätettiin eristää, tiivistää ja alipaineistaa siten, ettei rakenteista pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia ympäröiviin tiloihin. Tilan korjaukset tehdään kesän 2021 aikana. Kesän aikana tehdään myös kunnossapitotyönä muutamia kosteudenhallintaa parantavia toimenpiteitä, kuten portaikon kattaminen luoteissivustalla, ja aloitetaan alkuperäisten märkätilojen uusiminen.

Ruokalan ollessa pois käytöstä on alakoulun ruokailutiloiksi järjestetty ruokalan viereisen keittiön ympäristössä olevia käytävä- ja aulatiloja. Muutamien pienryhmien ruokailu järjestetään luokkaruokailuna. 

Myös uima-allasosasto on tutkimuksessa tehtyjen havaintojen pohjalta otettu pois käytöstä. Uimahallin sisäkatossa havaittiin taipumaa, joka voi johtaa sisäkattorakenteen romahtamiseen. Kattorakenne tutkitaan tarkemmin, jolloin selvitetään, onko taipuman aiheuttajana liimapuupalkkien taipuma vai alakaton rungon kiinnikkeiden löystyminen.

Liikuntasalin ylipainekaton todettiin olevan riskirakenne. Liikuntasalin tuloilma puhalletaan katon eristekerroksen läpi, jolloin on riski, että epäpuhtauksia pääsee sisäilmaan. Mikrobivaurioita ei rakenteessa havaittu, mutta sisäkaton laudoituksen päällä todettiin teollisia mineraalikuituja sisältävää pölyä. Pöly ja kuidut voivat heikentää liikuntasalin sisäilman laatua.

Tutkimustulosten ja rakennuksessa tehtyjen toimenpiteiden pohjalta tilojen käyttöönotolle ei ole estettä. 

Koskiniemi kiittää kaupunkiympäristötoimialan rakennuttajia: – Ruiskadun korjausprojekti on ollut varmoissa käsissä. Projektinjohto on ollut toimivaa ja ottanut huomioon myös muuttuvat tilanteet. Rakennuttajien yhteydenpito korjauksista vastanneeseen NCC Oy:n tiimiin sekä eri alojen suunnittelijoihin on toiminut saumattomasti. Urakoitsija ja suunnittelijat ansaitsevat myös kiitokset  toiminnastaan Ruiskadun eri käänteissä.