Kaupungin ympäristönsuojelu kunnostaa tällä ja ensi viikolla rantaniittyjä luonnonsuojelualueilla Rauvolanlahdella ja Friskalanlahdella. Tavoitteena on ennallistaa voimakaskasvuisen järviruo’on valtaamia ranta-alueita.

Luonnon tilaa parantavan Helmi-ohjelman kunnille suunnatun Kunta-Helmi -avustuksen turvin tehdään luonnonhoitotoimia myös Turussa. Luonnon monimuotoisuutta edistävän hankkeen rahoittaja on ympäristöministeriö. Turun kaupungin ympäristönsuojelu kunnostaa tällä ja ensi viikolla rantaniittyjä luonnonsuojelualueilla Rauvolanlahdella ja Friskalanlahdella. Työn toteuttaa Lännen Järviperkaus Oy.

Suomen rannikkoalueiden tila on heikentynyt viime vuosikymmeninä. Rehevöitymisen ja laidunnuksen loppumisen seurauksena umpeenkasvu uhkaa matalia merenlahtia ja rantaniittyjä, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä elinympäristöjä. Rehevöitymisestä on erityisesti hyötynyt sankkoja ruovikoita muodostava, ympäri maailmaa tavattava järviruoko. Ruovikon tieltä häviävät avoimia alueita tarvitsevat eläin- ja kasvilajit, veden laatu heikkenee ja rantojen virkistyskäyttömahdollisuudet kapenevat.

Friskalanlahtea ja Rauvolanlahtea on jo vuosia hoidettu laidunnuksella yhteistyössä karjankasvattajien kanssa. Karjalla on tärkeä rooli niittyjen avoinna pitämisessä, mutta korkean ruovikon poisto vaatii toisinaan myös järeämpiä konsteja. Kunta-Helmen avulla ympäristönsuojelu tekee alueilla koneellista ruovikon poistoa niittämällä, sekä paikoin järviruo’on juuristokerrosta murskaamalla. Hoitotoimien tavoitteena on ennallistaa voimakaskasvuisen järviruo’on valtaamaa ranta-aluetta, ja palauttaa aikaisemmin alueella vallinnutta merenrantaniityn kasvillisuutta.

Kaikilla kohteilla on ruovikon poistoa tehty niittämällä ja osin murskaamalla jo aiempina vuosina. Tulokset ruovikon taantumisen ja paikalla oleskelevan vesi- ja rantalinnuston runsastumisen osalta ovat olleet hyviä. Laidunnus ehkäisee järviruon palautumista nyt hoidettaville alueille. Ruovikon käsittelyä on kuitenkin toistettava useina peräkkäisinä vuosina rantaniittyjen ennallistamisen takaamiseksi.

Kuva: Ruovikon niittoa Friskalanlahdella

Asiasanat: