Turun kaupunki on toteuttanut ensimmäisten joukossa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kaupunkitasoisen arvioinnin, jonka raportin Turun kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 15.6.2020.

AGENDA 2030 - Syyskuussa 2015 YK:n jäsenmaat sopivat New Yorkissa järjestetyssä YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa yhteisistä tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti.

Voluntary Local Review (VLR) – vapaaehtoinen, kansalliseen raportointiin (Voluntary National Review) perustuva, Agenda 2030 toimintaohjelman edistymisen paikallisen tason arviointimenetelmä.

Turun kestävän kehityksen tavoitteiden arviointiraportti

 

Nykyisen Turku 2029 -kaupunkistrategian mukaisesti Turku on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassaan.  Tämä tarkoittaa, että kaupunki pyrkii uudistumaan ja kasvamaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi luoden näin kokonaisvaltaista ja kestävää hyvinvointia asukkailleen.

Turku on jo 1990-luvulta lähtien ollut aktiivinen kestävän kehityksen puolestapuhuja ja toteuttaja sekä edelläkävijä kunnallisen ympäristötyön jalkauttamisessa. Turku 2029 -kaupunkistrategia tukee monilta osin myös YK:n Agenda 2030 toimintaohjelman mukaisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista esimerkiksi kunnianhimoisilla tavoitteillaan olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029 sekä tasa-arvoisen kaupunkikehittämisen ja lähiöpolitiikan edelläkävijä.

Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Turussa

Turun kaupunginjohtaja Minna Arveen heinäkuussa 2019 tekemän päätöksen mukaisesti kaupunki toteutti ensimmäisten joukossa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kaupunkitasoisen arvioinnin. Ns. VLR raportin tekeminen on kaupungeille vapaaehtoista. Lopputuloksena syntyi Turun kaupungin kestävän kehityksen paikallinen arviointiraportti, jonka Turun kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 15.6.2020.

Turun kaupungin toimintaa tarkasteltiin kaikkien YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteiden sekä soveltuvien alatavoitteiden osalta. Ensimmäisellä raportointikerralla keskityttiin erityisesti kaupunkistrategiaan ja sitä toteuttaviin kärkihankkeisiin sekä kaupungin viiden toimialan ja valittujen konserniyhteisöjen keskeisiin toimenpiteisiin.

Tavoitteena oli selvittää yleisesti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen taso kaupungissa ja erityisesti paikantaa ne alueet, joissa kaupungilla on parannettavaa. Prosessi tuotti arviointiraportin lisäksi selkeän viestinnällisen kokonaisuuden kestävän kehityksen työstä kaupungissa myös kuntalaisille ja muille sidosryhmille.

– Maailman kaupungeilla on erityisen suuri merkitys kestävän kehityksen toteuttamisessa. Tämän arviointimenettelyn avulla Turku tekee näkyväksi kaupungissa tehtävää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää työtä, jolla varmistetaan, että Turku on hyvä paikka asua ja elää myös tulevaisuudessa, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

– Olemme peilanneet kestävän kehityksen strategiaa Turun omiin tavoitteisiin.  Raportin avulla olemme saaneet laadittua tilannekuvan kaupungin lähtötilanteesta ja suurimmista kehittämiskohteista kestävän kehityksen kontekstissa. Tästä on hyvä jatkaa kohti kestävämpää tulevaisuutta yhdessä kaupungin sidosryhmien kanssa.

Arviointiin osallistuminen on Turulle suuri harppaus kohti kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä ja askel kohti tavoiteohjelma Agenda 2030:n toteutumista paikallisella tasolla.

Kestävä kehitys Espoossa ja Turussa -verkkotilaisuudessa keskusteltiin arvioinnin tuloksista

Espoon ja Turun kaupungit laativat kumpikin ensimmäiset VLR-raporttinsa keväällä 2020. Raportit sisältävät kaupunkien laaja-alaiset katsaukset, miten ja mitkä kestävän kehityksen tavoitteet ja osa-alueet on huomioitu sekä kuinka kaupunki voi tulevaisuudessa parantaa asukkaiden elinympäristön ja elinkeinoelämän kestävää kehitystä.

Verkkotilaisuudessa 16.6.2020 Espoon ja Turun kaupungit kertoivat Turun kaupunginjohtaja Minna Arveen ja Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän johdolla arviointiprosessista ja tuloksistaan Agenda2030 toimenpideohjelmaan ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen liittyen. Tilaisuuden juonsi johtava asiantuntija Sami Pirkkala valtioneuvoston kansliasta.

– Monet ilmastotavoitteet ovat sellaisia, että ne on toteutettava alueellisesti, vaikka monet tavoitteet koskevat koko maailmaa. Haluamme toimia inspiraationa muille kaupungeille niin Suomessa kuin maailmalla, kaupunginjohtaja Arve kertoo.

Kommenttipuheenvuoro aiheesta "Kestävä kehitys ja kaupunkien vetovoima" kuultiin tilaisuudessa myös kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarilta.
Lisäksi tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot Sara Nymanilta (Turun Nuorten Agenda 2030 edustaja), Maria Pelkoselta ja Eero Iso-Tryykäriltä (Espoon kaupunki) aiheesta "Nuorten Agenda 2030 ja kaupungit".

– Kestäviä kaupunkeja rakennetaan, jotta tulevatkin sukupolvet voivat nähdä kevään saapuvan. Kaupungin ei tule elää vain tässä päivässä, vaan on otettava huomioon, mitä se jättää jälkeensä, painotti Sara Nyman nuorten näkökulmaa.

Tallenne tilaisuudesta katsottavissa oheisesta linkistä.

Lataa Turun kestävän kehityksen tavoitteiden arviointiraportti: