Opetushallitus on myöntänyt 721 525 euron avustuksen Turun lukiokoulutukselle. Avustuksen turvin parannetaan niiden opiskelijoiden edellytyksiä jatkaa opintojaan, joiden osaamistavoitteet etä- ja itseopiskeluna kevään poikkeusolosuhteiden vuoksi jäivät puutteellisiksi ja joilla on tarve kerrata ja täydentää opintojaan sekä vahvistaa osaamistaan.

Opiskelijoiden tueksi järjestetään lisäopetusta, kertauskursseja, tukipajoja sekä pienryhmä- ja samanaikaisopetusta. Tukitoimenpiteitä kohdennetaan erityisesti keskeisten oppiaineiden, kuten matematiikan, äidinkielen ja vieraiden kielten opetuksen lisäämiseen, täydentämiseen ja kertaamiseen. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan enemmän ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajien tukea opintojen suunnitteluun, opiskelutaitojen vahvistamiseen ja opinnoissa etenemiseen.

Tavoitteena on parantaa myös niiden opiskelijoiden edellytyksiä jatkaa lukio-opintoja, joilla on oppimisvaikeuksia tai elämänhallinnan haasteita tai jotka ovat olleet muita heikommassa asemassa kevään aikana.

– Nyt saadun tuen turvin voimme paikata kevään etäopetuksessa syntyneitä aukkoja tiedoissa sekä kohdentaa tukea sitä tarvitsevilla. Tuen käytön yksityiskohdista päätetään jo tänään 22.9. yhdessä rehtoreiden kanssa. Tavoitteena on toteuttaa lisä- ja tukiopetus osana opiskelijoiden lukujärjestystä ja koulupäivää niin, ettei se kasvata kohtuuttomasti opiskelijan työn kokonaiskuormitusta, sanoo Turun kaupungin lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja Esko Heikkonen.

Tukitoimenpiteitä on suunniteltu mm. lukiokohtaisten tarvekartoitusten, esimerkiksi kevään koronakyselyn ja syksyn fiilismittarin, tulosten perusteella. Erityisesti lukiossa -hankkeessa kehitetyn Fiilismittarin avulla kartoitettiin laajasti opiskelijoiden opintoihin, hyvinvointiin ja tuen tarpeisiin liittyviä teemoja. Vastauksissaan opiskelijat myös arvioivat itse viime kevään etäopetuksen vaikutusta opiskeluunsa ja opiskeluhyvinvointiinsa.

– Fiilismittarin tulokset ovat nyt käytettävissämme, ja sen ansiosta tiedämme, mitä lukio-opiskelijoille koronakevään jälkeen kuuluu. Mittari on konkreettinen apuväline lukioille, sillä vastauksista näkee suoraan, mihin juuri meidän lukiossamme tukea tulee kohdentaa ja millaisin keinoin opiskelijat toivovat tukea saavansa. Fiilismittarin tuloksista nousi esiin muun muassa erityisopettajien ja yksilöohjauksen tarve, Erityisesti lukiossa -hankkeen projektikoordinaattori Irma Pilto kertoo.

Fiilismittari toteutettiin Erityisesti lukiossa -hankkeen voimin. Hanketta toteuttavat vuosina 2018 - 2020 Turun, Espoon, Jyväskylän, Kuopion kaupunkien lukiot ja The English School Helsingistä. Sitä rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä toteuttajaorganisaatiot.