Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 22.9. Kokouksessa käsiteltiin mm. päätöstä, joka koskee Kauppatorin laidalla sijaitsevien tonttien kaavoituksen käynnistämistä. Pernoon on saatu valmiiksi Merilinjan asemakaavanmuutoksen luonnos.

Asemakaavanmuutosluonnos, Merilinja

Kaavahanke mahdollistaa voimassa olevaa asemakaavaa tehokkaamman rakentamisen Meyerin telakan vieressä. Tavoitteena on kehittää meri- ja teknologiateollisuuden tuotanto- ja innovaatiokeskittymää Pernossa.

Kaavamuutosalueelle osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 140 844 k-m². Lisäys voimassa olevaan kaavaan on n. 97 850 k-m². Pääosa alueista osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi, joille saa rakentaa myös toimisto- ja tuotekehitystiloja.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita on säästetty luontoselvitysten perusteella. Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaavoituksen esiselvityksiä

Kaupunginvaltuuston hyväksymän ohjeen mukaan tulee maankäyttöön liittyvissä hankkeissa tehdä ennen asemakaavoituksen käynnistämistä esiselvitys, jossa arvioidaan hankkeen tarvetta ja sen toteutusedellytyksiä. Esiselvityksen hyväksyy kaupunkiympäristötoimialan toimialajohtaja.

  • Yliopistonkatu 17 ja 21
    Kaavahankkeella tavoitellaan Kauppatorin laidalla sijaitsevien tonttien täydennysrakentamista. Esiselvityksen perusteella kaavahanke kannattaa käynnistää, vaikka siihen sisältyy paljon haasteita ja selvitettäviä asioita. Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Poikkeamispäätös: Kehitysvammaisten palvelukodin rakentaminen

Kastun Lemmontiellä sijaitsevalle rakentamattomalle tontille suunnitellaan kehitysvammaisten palveluta-loa. Poikkeamislupa koskee mm. rakennusalalta poikkeamista, koska rakennus halutaan sijoittaa kau-emmaksi tontin vieressä kulkevasta voimajohdosta. Myös tonttiliittymä rakennetaan kaavasta poikkeavaan kohtaan. Rakennusoikeus ei ylity.

Poikkeamisluvan ehtona on, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon voimajohtoalueelle rakentamiseen liittyvät ehdot ja ohjeet.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Teollisuuskatu 35

Suunnittelualue sisältyy Turun Tiedepuisto -kärkihankkeen alueelle.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on muuttaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolla voidaan harjoittaa myös ympäristölle häiriöitä aiheuttamatonta teollisuustoimintaa sekä tutkimus- ja opetustoimintaa. Alueella on aikaisemmin toiminut rautakauppa.

Poikkeamispäätös, Läntinen Pitkäkatu 13

Poikkeamislupaa on haettu liikerakennuksen purkamiseen ja uuden asuin- ja liikerakennuksen rakenta-miseksi. Hakemus poikkeaa asemakaavasta rakennusoikeuden, kerrosluvun, autopaikkojen ja oleskelu-alueen osalta.

Alueen asemakaavassa sallitaan kolmikerroksinen rakentaminen, mutta hakemus koskee viisikerroksista rakennusta. Uudisrakennus rakennetaan kiinni viereiseen viisikerroksiseen rakennukseen samalla räys-täskorkeudella ja linjalla, joten poikkeamista pidetään perusteltuna.

Pöydältä käsittelyyn tulevia asioita:

Asemakaavanmuutosehdotus; Ruusukortteli 2.0

Kaavamuutos antaa mahdollisuuden rakentaa Koulukadun ja Ruusukorttelinpolun varsille kahdeksanker-roksiset rakennukset. Korttelin sisäpihalle voi rakentaa kuusikerroksisen rakennuksen ja sen viereen yk-sikerroksisen rakennuksen päiväkoti- tai muuta palvelutoimintaa varten. Korttelialueen rakennusoikeus on 19 000 kerrosalaneliötä.

Asia palautettiin uuteen valmisteluun.

Kokouksen esityslista