Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 29.9. Kokouksessa käsiteltiin mm. Uittamon täydennysrakentamista ja Pernoon valmistunutta Merilinjan asemakaavaa. Kakolan rinnehissin loppuraportti on myös valmistunut.

Strateginen ja operatiivinen sopimus

Kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan Turussa osana sopimusohjausprosessia, jossa tavoitteet asetetaan kahdelle tasolle: kaupunginhallituksen ja toimialan välille (strateginen sopimus) sekä lautakunnan ja toimialan välille (operatiivinen sopimus).

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita toimialalla on kuusi, joista neljä liittyy kaupungin ilmastotavoitteen toteuttamiseen. Muut tavoitteet liittyvät sosiaalisesti kestävään kaupunkikehittämiseen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Kaupunginhallitukseen nähden sitovia tavoitteita on yhdeksän. Niistä viisi liittyy kasvavan kaupungin toimintaedellytysten luomiseen ja kaksi ilmastotavoitteen toteuttamiseen.

Strategiseen sopimukseen on sisällytetty uutena tavoitteena kaupungin allekirjoittaman Green Deal -sopimuksen toimeenpano työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi.

Kakolan funikulaarin taloudellinen loppuraportti

Loppuraportin mukaan funikulaarin rakentamisen kokonaiskustannukset olivat lopulta noin 5,5, miljoonaa euroa. Alkuperäisestä arviosta kustannuksia nostivat useat tekijät.

Eniten kustannuksia nosti rinnehissin sijainnin muuttaminen alkuperäisestä ympäröivän asutuksen takia. Myös esteettömän liikkumisen vaatimukset sekä hankkeen laajuuden ja laatuvaatimusten muuttuminen ensimmäisen päätöksen jälkeen nostivat kustannuksia.

Lausunto Museon kokoelmakeskuksen tarveselvityksestä

Tilapalvelukeskus on pyytänyt lautakunnalta lausuntoa Museon kokoelmakeskuksen tarveselvityksestä. Lausunnon mukaan kaupunkiympäristötoimiala pitää järkevänä kokoelmakeskuksen tilojen sijoittamista yhteen paikkaan. Jos hanke toteutuu, se mahdollistaa kahden suojellun kiinteistön kehittämisen ja myymisen.

Edellisestä kokouksesta käsittelyyn tulevia asioita

Asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus; Uittamon täydennys

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalojen ja palveluasuntojen rakentaminen Uittamon uimahallin tontille ja Kastaripuiston osalle Kannuskadun varteen. Alueelle arvioidaan tulevan 380 uutta asukasta. Kaavan toteuttamisesta aiheutuviksi infrakustannuksiksi on arvioitu noin 127 000 euroa. Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Asemakaavanmuutosluonnos; Merilinja, Perno

Kaavahanke mahdollistaa voimassa olevaa asemakaavaa tehokkaamman rakentamisen Meyerin tela-kan vieressä. Tavoitteena on kehittää meri- ja teknologiateollisuuden tuotanto- ja innovaatiokeskittymää Pernossa. Pääosa alueista osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi, joille saa rakentaa myös toimisto- ja tuotekehitystiloja. Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen esityslista