Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli tiistaina 6.10. mm. Satava-Kakskerran osayleiskaavaa, johon liittyneet muistutuksen on käsitelty ja vastattu. Asia jätettiin vielä pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotus

Kaupunginhallituksen viime vuoden joulukuussa hyväksymä Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä tammi-helmikuussa. Ehdotuksesta jätettiin 38 muistutusta, joiden perusteella ehdotusta on joiltain osin tarkistettu.

Kaavan asukastavoitteen mukaan osayleiskaavalla varaudutaan 3600 asukkaan yhdyskuntaan vuonna 2050.

Asemakaavoitettaviksi tarkoitetut alueet on osoitettu Satavan itäosiin Kakskerrantien varrelle. Muilta osin tuleva asuinrakentaminen tukeutuu pääosin olemassa oleviin asutustihentymiin, jotka on osayleiskaavassa osoitettu kyläalueina.

Lautakunta jätti asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Linnankatu 45

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt tontin omistaja Asunto Oy Linnankatu 45. Hakija on esittänyt aloitteessaan kahden 6-7-kerroksisen asuinkerrostalon sijoittamista piha-alueella sijaitsevan 2-kerroksisen toimisto- ja varastorakennuksen tilalle. Uudisrakennusten yhteyteen rakennetaan kansipihan käsittävä pysäköintilaitos.

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Kaavaa valmistellaan vaikutuksiltaan merkittävänä, ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Edellisestä kokouksesta käsittelyyn tulevia asioita

Asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus; Uittamon täydennys

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalojen ja palveluasuntojen rakentaminen Uittamon uimahallin tontille ja Kastaripuiston osalle Kannuskadun varteen. Alueelle arvioidaan tulevan 380 uutta asukasta. Kaavan toteuttamisesta aiheutuviksi infrakustannuksiksi on arvioitu noin 127 000 euroa.

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouksen esityslista